אדם יכול לבטל ייפוי כוח מתמשך שערך קודם לכן
בנסיבות מסוימות רשאים קרוביו וידידיו של מייפה הכוח לפנות אל בית המשפט ולבקש לבטל את יפוי הכוח
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכלליייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בתנאים מסוימים המפורטים מטה, הן על ידי מייפה הכוח והן על ידי בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם עצמו יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך אם רצונו בכך - הן טרם כניסתו לתוקף והן לאחר הכניסה.
 • אם קבע האדם במפורש טרם כניסת ייפוי הכוח לתוקף, כי על ייפוי הכוח להמשיך ולעמוד בתוקף גם אם יודיע על כוונתו לבטלו לאחר כניסתו לתוקף - ייוותר ייפוי הכוח בתוקף, וכדי לבטלו יש לפנות לבית המשפט. בכל מקרה אחר, הודעה של האדם מספיקה כדי לבטל את ייפוי הכוח.
 • בקשה לבית המשפט לביטול ייפוי כוח מתמשך לאחר כניסתו לתוקף בתנאים המפורטים מטה יכולים להגיש הגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • קרוביו של מייפה הכוח.
  • ידידיו הקרובים.
  • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך גם ביוזמה שלו.

למי ואיך פונים

 • הודעת ביטול תוגש על ידי האדם שערך את ייפוי הכוח.
 • בנוסף קרוביו וידידיו של האדם וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לפנות אל בית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח.
 • הודעה על פקיעה תוגש על ידי האדם אם העילה מתקיימת לפני כניסת יפוי הכוח המתמשך לתוקף, ועל ידי מיופי הכוח אם העילה מתקיימת לאחר הכניסה לתוקף.
 • ההודעה על הביטול או הפקיעה תכלול את פרטי הזהות של האדם ושל מיופה הכוח, ובמקרה של פקיעה גם את עילת הפקיעה והמועד שבו התקיימה.
שימו לב
אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופי הכוח, עליהם להודיע על ההתפטרות בכתב לממנה או לקרוב של האדם (אם אינו מבין בדבר) ולהציג את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

שלבי ההליך

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח

 • אדם שערך ייפוי כוח מתמשך ומעוניין לבטל אותו, צריך להודיע על כך למיופה הכוח.
 • לאחר מכן, יש למסור הודעה בדבר הביטול לאפוטרופוס הכללי, באחת משתי הדרכים הבאות:
  • באזור האישי הממשלתי, לאחר הזדהות במערכת ההזדהות הלאומית של מגישי ההודעה.
  • בהתייצבות אישית במחוז האפוטורופוס הכללי, בהתאם למקום מגורי הממנה.
 • ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה למיופה הכוח, גם לפני שנמסרה ההודעה לאפוטרופוס הכללי.
 • אם האדם חזר בו מהודעת הביטול, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש לחדש את ייפוי הכוח.
שימו לב
 • אדם רשאי לקבוע במפורש כי ייפוי הכוח המתמשך יישאר בתוקף גם אם יודיע על רצונו לבטלו לאחר שייפוי הכוח ייכנס לתוקף (סעיף כובל).
 • במקרה כזה, אם בכל זאת ירצה האדם לבטל את ייפוי הכוח, יכול הוא או מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי הכוח על ידי בית המשפט לאחר כניסתו לתוקף

 • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך באחד המצבים האלה:
  • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי וכתוצאה מכך נגרמת לאדם פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של האדם.
  • ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת או שהוא ניתן בעת שהאדם לא היה בעל כשירות.
  • בית המשפט התרשם כי יש למנות לאדם אפוטרופוס.
  • לבקשתו של האדם שערך את ייפוי הכוח וחתם בו על סעיף כובל שאינו מאפשר לו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך אלא באישור בית המשפט.
 • בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט רשאים להגיש הגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • קרוביו של האדם.
  • ידידיו הקרובים.
  • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך גם ביוזמה שלו.
 • ככלל, בית משפט ייתן הזדמנות למייפה הכוח להשמיע את עמדתו לפני שיקבל החלטות בנוגע לייפוי הכוח במצב כזה.
 • במקרה של ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט, והתרשמותו כי האדם זקוק לאפוטרופוס, רשאי בית המשפט למנות לו אפוטרופוס.

שירות ותמיכה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים