הקדמה:

אדם יכול לבטל ייפוי כוח מתמשך שערך קודם לכן
בנסיבות מסוימות רשאים קרוביו וידידיו של מייפה הכוח לפנות אל בית המשפט ולבקש לבטל את יפוי הכוח
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בתנאים מסוימים המפורטים מטה, הן על ידי מייפה הכוח והן על ידי בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • אדם עצמו יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שערך אם רצונו בכך - הן טרם כניסתו לתוקף והן לאחר הכניסה.
 • אם קבע האדם במפורש טרם כניסת ייפוי הכוח לתוקף, כי על ייפוי הכוח להמשיך ולעמוד בתוקף גם אם יודיע על כוונתו לבטלו לאחר כניסתו לתוקף - ייוותר ייפוי הכוח בתוקף, וכדי לבטלו יש לפנות לבית המשפט. בכל מקרה אחר, הודעה של האדם מספיקה כדי לבטל את ייפוי הכוח.
 • בקשה לבית המשפט לביטול ייפוי כוח מתמשך לאחר כניסתו לתוקף בתנאים המפורטים מטה יכולים להגיש הגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • קרוביו של מייפה הכוח.
  • ידידיו הקרובים.
  • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך גם ביוזמה שלו.

למי ואיך פונים

 • אדם שערך ייפוי כוח מתמשך ומעוניין לבטל אותו יפנה אל מיופה הכוח ויודיע לו על ביטולו.
 • בנוסף קרוביו וידידיו של אותו אדם וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לפנות אל בית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח.

שלבי ההליך

ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי מייפה הכוח טרם כניסתו לתוקף

 • אדם רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח המתמשך שנתן.
 • ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה.
 • האדם ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח, אך גם ללא הודעה כזאת, ייפוי הכוח מתבטל לאחר הודעה למיופה הכוח.
 • אם האדם חזר בו מהודעת הביטול, הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש לחדש את ייפוי הכוח.
 • אדם רשאי לקבוע במפורש כי ייפוי הכוח המתמשך יישאר בתוקף גם אם יודיע על רצונו לבטלו לאחר שייפוי הכוח ייכנס לתוקף. במקרה כזה, אם בכל זאת ירצה האדם לבטל את ייפוי הכוח, יכול הוא או מיופה הכוח לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את ייפוי הכוח.

ביטול ייפוי הכוח על ידי בית המשפט לאחר כניסתו לתוקף

 • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך באחד המצבים האלה:
  • מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי וכתוצאה מכך נגרמת לאדם פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של האדם.
  • ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת או שהוא ניתן בעת שהאדם לא היה בעל כשירות.
  • בית המשפט התרשם כי יש למנות לאדם אפוטרופוס.
 • בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט רשאים להגיש הגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • קרוביו של האדם.
  • ידידיו הקרובים.
  • בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך גם ביוזמה שלו.
 • ככלל, בית משפט ייתן הזדמנות למייפה הכוח להשמיע את עמדתו לפני שיקבל החלטות בנוגע לייפוי הכוח במצב כזה.
 • במקרה של ביטול ייפוי כוח מתמשך על ידי בית המשפט, והתרשמותו כי האדם זקוק לאפוטרופוס, רשאי בית המשפט למנות לו אפוטרופוס.


חשוב לדעת