ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם מעל גיל 18 למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו
את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח
ייפוי כוח מתמשך יכול להסדיר נושאים אישיים, כלכליים או רפואיים, כולם או חלק מהם. הסדרת נושאים רפואיים בלבד, תיעשה בייפוי כוח לטיפול רפואי
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכלליסרטון הסבר מטעם משרד המשפטים בנושא ייפוי כוח מתמשך

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

 • במסגרת ייפוי הכוח יכול אותו אדם לקבוע מראש הנחיות למיופה הכוח כיצד לנהוג ואילו החלטות לקבל והוא יכול גם להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת המלא בקבלת ההחלטות.
 • ייפוי הכוח יהיה בתוקף רק אם ייערך בהתאם למפורט בדף זה.
 • ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 • מיופה הכוח חייב להסכים למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם המעוניין לקבוע מראש מי יקבל בשמו החלטות בעתיד או אלו החלטות יתקבלו בשמו בעתיד כשלא יוכל לקבלן בעצמו.
 • על האדם לעמוד בשני התנאים הבאים:
  1. הוא מעל גיל 18.
  2. הוא מבין את המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו (אם מדובר באדם עם מוגבלות, הכוונה היא שהוא מסוגל להבין זאת בהינתן ההתאמות הנדרשות למצבו).

שלבי ההליך

 • את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.
 • האדם הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות.
 • האדם הממנה מאשר בפני עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.
 • עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך.
 • הגשת ייפוי הכוח תיעשה על ידי עורך הדין שערך אותו באופן מקוון. רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת המקוונת.
שימו לב
אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין (גם מי שלא עברו הכשרה מיוחדת בנושא), וכן בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך. למידע נוסף ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

מסמכים נדרשים

 • נוסף על טופס ייפוי הכוח, ניתן להוסיף את המסמכים הבאים:
  • חוות דעת מומחה, אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את המסמך, כראיה להוכחת כשרותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך.
  • נספח הנחיות מקדימות, אם אין מספיק מקום להנחיות בטופס עצמו. יש לסרוק את הנספח בהמשך לטופס ייפוי הכוח המתמשך.
  • טופס ויתור סודיות של מיופי הכוח.
  • אישור רפואי.
  • צילום תעודת זהות של הממנה ו/או מיופי הכוח.
  • כל מסמך אחר שהממנה רוצה לצרף.
 • שימו לב: אם הממנה בחר באפשרות להסמיך את מיופה הכוח להסכים לאשפוז פסיכיאטרי של הממנה למרות התנהגות הממנה, חובה לצרף את נספח א' לטופס חתום בפני פסיכיאטר, וסרוק לטופס ייפוי הכוח המתמשך כקובץ אחד.

הפקדת ייפוי כוח

 • לאחר עריכת יפוי כוח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.
 • ניתן להפקיד את ייפוי הכוח בשתי דרכים:
  1. הפקדה בידי עורך דין: שליחת עותק מקורי מקוון של יפוי הכוח דרך המערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי. על המסמך להיות חתום אלקטרונית בידי עורך הדין שבפניו נערך ונחתם המסמך.
  2. הפקדה בידי הממנה (רק לאחר הפקדת המסמך על ידי עורך הדין) באחת הדרכים הבאות:
   • כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית ואישור של המסמך שהוגש על ידי עורך הדין במערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי. להסבר על ההפקדה באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית לחצו כאן.
   • קבלת קהל - הממנה יכול להפקיד את המסמך במחוז שמטפל בתיק (לפי מקום מגוריו) בימים ב' ו-ד', בין השעות 12:30-08:30, בזימון תור מראש בלבד.
 • בכל מקרה, על עורך הדין לשמור את נייר המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך לתקופה של 7 שנים מיום הכניסה לתוקף או מיום הפקיעה או הביטול של המסמך, לפי המועד המוקדם יותר.
 • ניתן לצרף חוות דעת מומחה, אם היא נדרשה על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך, כראיה להוכחת כשרותו של האדם הממנה.
 • ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי שהאדם הממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך (למשל רשימת נכסים מפורטת).
 • אם הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.

אישור האפוטרופוס הכללי

 • לאחר קבלת העותק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה, או בקשה להשלמת מסמכים.
 • בהפקדה על ידי הממנה, הטיפול בבקשה יהיה עד 21 ימים.
 • ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת ל-3 שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

עדכון ייפוי כוח מתמשך לאחר הפקדתו

 • מייפה הכוח רשאי לעדכן את ייפוי הכוח המתמשך לאחר הפקדתו, על ידי הוספת הנחיות מקדימות.
 • כדי לעדכן את ייפוי הכוח, יש להוסיף מסמך הנחיות מקדימות והוראות שונות לייפוי הכוח המתמשך שהופקד בעבר.
 • עדכון ייפוי הכוח ייעשה רק על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך המקורי.
 • חשוב: לא ניתן לשנות את ליבת ייפוי הכוח המתמשך שהופקד בעבר, ולא ניתן להוסיף הוראות שסותרות את ההוראות המקוריות. כך למשך, לא ניתן:
  • להוסיף מיופה כוח חדש.
  • לשנות את דרכי כניסת ייפוי הכוח לתוקף.
  • להוסיף אדם מיודע או להסיר אותו.
  • להוסיף או להסיר סעיפים כובלים.
  • לשנות דרכי הפעולה (במשותף, ביחד ולחוד, אחר).
  • לשנות את העניינים שהממנה הסמיך את מיופה הכוח לפעול בהם בשמו.
 • כדי לעדכן את ייפוי הכוח המתמשך, יש למלא את טופס ההצהרות ולשלוח אותו באמצעות הדואר האלקטרוני, יחד עם מסמך ההנחיות המקדימות למחוז הרלוונטי באפוטרופוס הכללי.
 • לאחר שליחת הטופס, האפוטרופוס הכללי יפתח את התיק להגשה, ועורך הדין יגיש למערכת את המסמכים.
 • למידע נוסף ראו אתר משרד המשפטים.

עניינים שצריכים או ניתנים להיכלל בייפוי הכוח המתמשך

 • בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).
 • בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות לזמן שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.
 • אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין.
דוגמה
אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.
 • האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
  • לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.
  • "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.
 • יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. למידע נוסף ראו בערך מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.
שימו לב
לייפוי כוח לצרכים רפואיים בלבד ראו ייפוי כוח לטיפול רפואי.

מגבלות על פעולותיו של מיופה הכוח

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

 • היועץ המשפטי לממשלה וכן עובד סוציאלי זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו.
 • ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי האדם ו"האדם המיודע" לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל "האדם המיודע" ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח - אלא אם כן הגביל האדם בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

 • ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין יותר בנושא שלשמו ניתן ייפוי הכוח.
 • לגבי ייפוי כוח מתמשך לענייני רכוש, ניתן לקבוע כניסה לתוקף גם בתנאים אחרים, כאשר הממנה עוד מסוגל להבין בדבר.
 • להרחבה אודות תנאי הכניסה לתוקף ראו כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

שירות ותמיכה

חשוב לדעת

 • לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית.
 • עם זאת, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף במצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.
 • לאחר הפקדת ייפוי הכוח המתמשך, לא ניתן להוסיף מיופה כוח חדש. אדם שמבקש להוסיף מיופה כוח חדש עליו לערוך ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך חדש.
 • אדם שערך והפקיד מסמך ייפוי כוח מתמשך, אך ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, והוא נדרש לטיפול רפואי דחוף, והרופא שמטפל בו בבית חולים ציבורי או במרפאה ציבורית קבע בחוות דעת שאותו אדם לא מסוגל לתת הסכמה מדעת, רשאי הרופא ליזום מינוי של האדם שנקבע במסמך ייפוי הכוח כמקבל החלטות זמני עבורו. למידע נוסף ראו: מינוי מקבל החלטות זמני לעניין טיפולים רפואיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים