הקדמה:

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך
על מיופה הכוח חלות המגבלות שיפורטו בהמשך
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים

מיופה כוח הוא האדם שהוענקו לו הסמכויות לקבל החלטות בשמו של מי שמינה אותו באמצעות ייפוי הכוח המתמשך.

 • מיופה הכוח רשאי לקבל כל החלטה ולבצע כל פעולה בעניינים שהוסמך להם בייפוי הכוח, למעט הסייגים המופיעים בהמשך ולמעט פעולות שיש לבצען באופן אישי, כגון הצבעה בבחירות, מתן גט וכד'.
 • חובה לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח למינויו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח. למידע נוסף ראו עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו.
 • למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך יכול להתמנות כל אדם, למעט מי שמתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. הוא מתחת גיל 18.
  2. הוא אדם שמונה לו אפוטרופוס
  3. ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך עבור עצמו נכנס לתוקף (כלומר מישהו אחר מקבל את ההחלטות בשמו בעניינים מסוימים)
  4. היא מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי בתשלום של האדם הממנה (למעט קרוב משפחה)
  5. הוא מספק לאדם הממנה מקום מגורים בתשלום (למעט קרוב משפחה)
  6. הוא כבר מונה כמיופה כוח ל-3 אנשים שאינם בני משפחתו
  7. הוא עורך הדין שהחתים על ייפוי הכוח המתמשך
  8. מדובר בייפוי כוח מתמשך רפואי והוא בעל מקצוע שהחתים על ייפוי הכוח הזה (רופא/פסיכולוג/אח/עו"ס)
 • למיופה כוח לענייני רכוש לא יוכל להתמנות מי שקיים לגביו אחד התנאים האלה:
  1. מי שהוכרז פושט רגל על ידי בית המשפט (ולא ניתן לו הפטר)
  2. מי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל

דיווח של מיופה הכוח על פעולותיו

מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

פעולות שמיופה כוח אינו יכול לבצע

מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח

מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

פעולות שדורשות הסכמת בית משפט

מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

דרך קבלת ההחלטות של מיופה הכוח

 • אם מייפה הכוח נתן הנחיות מקדימות - על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות אלה, אלא אם:
  • הפעולה היא בלתי אפשרית.
  • הפעולה כרוכה בהוצאה כספית שאינה עומדת לרשות מייפה הכוח.
  • הפעולה היא בלתי חוקית.
  • הפעולה עלולה לגרום פגיעה חמורה למייפה הכוח.
 • במקרים הבאים על מיופה הכוח נאסר לפעול לפי הנחיות מקדימות:
  • אם מייפה הכוח מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה, ומביע רצון לסטות ממנה.
  • בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם מייפה הכוח מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, אלא אם כן ייפוי הכוח ציין במפורש כי יש לבצע את הפעולה גם אם מייפה הכוח יתנגד לה בהמשך.
 • אם האדם לא נתן הוראות מקדימות - על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונו בזמן אמת, אם הדבר אפשרי.
  • אם לא ניתן להבין את רצונו של האדם בזמן אמת - על מיופה הכוח לפעול לפי רצון האדם כפי שהובע קודם לכן, או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח, או מהתנהגות האדם בעבר, מהשקפת עולמו ואורח חייו בעבר.
 • אם האדם הורה בייפוי הכוח להעדיף את רצונו הקודם על פני רצונו בהווה, על מיופה הכוח לפעול בהתאם, למעט במקרים האלה:
  • בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של האדם, אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.
  • בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של האדם אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.
 • אם לא ניתן כלל להבין מה יכול היה להיות רצונו של האדם בעבר, ומה רצונו בהווה - על מיופה הכוח לפעול לפי טובת האדם.
 • מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה, או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שמייפה הכוח מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם הוא משוחרר מהן.
 • מיופה כוח יכול לפנות לבית המשפט כדי שיאשר פעולה שעשה - כל עוד מייפה הכוח לא הותיר הנחיות מקדימות באותו עניין.
 • מיופה הכוח צריך לשמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם מייפה הכוח.

מעורבות בני משפחה וחברים בקבלת ההחלטות על ידי מיופה הכוח

 • אם לא ניתנו הנחיות מקדימות בקשר לנושא מסוים, יכולים הגורמים הבאים לפנות לבית המשפט כדי שיורה למיופה הכוח כיצד להפעיל את סמכויותיו:
  • מייפה הכוח.
  • קרוביו - בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה.
  • ידידיו הקרובים.

הגבלת סמכויותיו של מיופה הכוח על ידי בית המשפט

 • בית משפט רשאי להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, אם יש לדעתו צורך בכך.
 • בית המשפט רשאי גם למנות מיופה כוח מחליף, אם מייפה הכוח הותיר הוראה כזאת.
 • אם לא מונה מיופה כוח מחליף, רשאי בית המשפט גם למנות אפוטרופוס.
 • הגבלת סמכויות או מינוי אפוטרופוס יכולים לבקש כל אחד מהגורמים הבאים:
  • היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
  • מייפה הכוח.
  • קרוביו - בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה.
  • ידידיו הקרובים.

שכר מיופה הכוח

 • האדם הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר. במקרה כזה יהיה עליו לקבוע גם את היקף השכר.
 • מיופה הכוח זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא עבור האדם הממנה במסגרת מילוי תפקידו.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

סיום תפקידו של מיופה הכוח

 • אם התבטל או פקע ייפוי כוח, חייב מיופה הכוח למסור למייפה הכוח את נכסיו הנמצאים בידו, ואת המסמכים הנוגעים אליהם.
 • במקרה של פטירת מייפה הכוח יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן קבע האדם אחרת, לנקוט את הפעולות האלה למשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, מבלי להזדקק לאישור בית המשפט:
  • לשלם מכספי מייפה הכוח תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו בזמן תוקפו של ייפויי הכוח.
  • לשלם מכספי מייפה הכוח הוצאות סבירות לקבורה ואבלות.
  • לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

גורמי ממשל

זיקנה והזדקנות/גורמי ממשל

חקיקה ונהלים