דף זה מפרט את הפעולות שמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך אינו יכול לבצע, את הפעולות שיש להתיר לו במפורש בייפוי הכוח ואת הפעולות שמחייבות אישור בית משפט גם אם יוזכרו בייפוי הכוח
בעניינים רפואיים מהותיים או אישיים מהותיים אסור למיופה הכוח לפעול בניגוד לרצון הממנה
מיופה הכוח צריך לדווח על החלטות או פעולות שביצע בנושאים של ייפוי הכוח, בהתאם לתנאים שקבע מייפה הכוח


ייפוי כוח מתמשך נועד להעניק למיופה כוח את האפשרות לקבל החלטות עבור מי שאינו מסוגל עוד לקבל אותן.

 • ישנן פעולות שלא ניתן לבצע כלל במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ישנן כאלה הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח וישנן כאלה שגם אם יצוינו במפורש בייפוי הכוח, בית המשפט יידרש לאשר אותן. דף זה מפרט את סוגי הפעולות הללו.
 • כמו כן, מיופה הכוח צריך לדווח על החלטות או פעולות שביצע בנושאים של ייפוי הכוח, בהתאם למפורט בהמשך.
 • בכל מקרה של ספק כיצד לפעול, מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.

פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח

 • ישנן פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, ואם הן לא הוזכרו במפורש לא יוכל מיופה הכוח לבצען אפילו אם הן כלולות בתחום שלגביו הוענקו לו באופן כללי סמכויות לפעול:
  • ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים (למשל, מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים או החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני). למרות זאת רשאי מיופה הכוח לבצע משיכות כספים מקופות גמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בקשה לקבלת קצבת פנסיה בשמו של עורך ייפוי הכוח.
  • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, או לשחרור מאשפוז כאמור.
   • אם בזמן שנדרש ההליך מתנגד האדם הממנה לביצועו, לא ניתן לבצע את ההליך אפילו אם הסכים לו מראש, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר, והאדם הממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.
   • בעת חתימת ייפוי כוח כזה צריך הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה, ולהתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
   • במקרה כזה, תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד 48 שעות, או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת, המוקדם מבין השניים.
  • תרומות בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪ ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • מתנות שאינן נהוגות, בסכום מצטבר של 100,000 ₪ ולמי שנקבע בייפוי הכוח ובסכום שנקבע.
  • הלוואות בסכום מצטבר של עד 100,000 ₪ ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששוויין הכולל עולה על 100,000 ₪ ואינו עולה על 500,000 ₪.
שימו לב
השקעת כספים לא מחייבת אזכור מפורש בייפוי הכוח, אך קיימים לגביה כללים ספציפיים כפי שמפורט בהמשך.

פעולות שלא ניתן לכלול ולא יינתן להן תוקף גם אם יוזכרו

פעולות שניתן לכלול אך יידרש לשם מימושן אישור בית משפט

 • הפעולות הבאות, כמו גם ההתחייבות לבצע אותן, דורשות אישור מראש של בית המשפט:
  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
  • תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ₪, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין ולא ניתנה לה הסכמה מפורשת בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, העולה על הסכום הקבוע בייפוי הכוח או שעולה על 100,000 ₪.
  • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ₪ אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה.
  • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), למשל, משיכת כספים בתשלום אחד שלא מתוך מרכיב הפיצויים או שלא ע"י היוון קצבת פנסיה תקציבית, או שלא במועדים ובנסיבות שהחוק מתיר למשוך את הכספים מקופת גמל, וכן שעבודם או עיקולם של אותם כספים.
  • מתן ערבות או מתן הלוואה, אם לא ניתנה להן הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתן הלוואה שניתנה לה הסמכה, בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ₪.
שימו לב
השקעת כספים לא מצריכה אישור מבית המשפט, אך קיימים לגביה כללים ספציפיים כפי שמפורט בהמשך

.

השקעת כספי הממנה

 • אם בייפוי הכוח ניתנו הנחיות מקדימות ומגבלות בקשר להשקעת כספים - על מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיות ולמגבלות.
 • במקרים הבאים, מיופה הכוח מוסמך להשקיע את הכספים לפי שיקול דעתו הבלעדי (הן מבחינת אופן ההשקעה והן מבחינת הסכומים):
  • אם בייפוי הכוח ניתנו הנחיות מקדימות לפיהן למיופה הכוח קיימת סמכות מרחיבה בנוגע להשקעות כספים ללא הגבלה כלשהי.
  • אם בייפוי הכוח המתמשך ניתנה למיופה הכוח סמכות לפעול בעניינים רכושיים ואין התייחסות נקודתית לנושא השקעות כספים.
שימו לב
 • מיופה הכוח אחראי להפעיל שיקול דעת בהשקעת הכספים באופן מושכל כך שיבטיח שיינתן מענה ראוי לצרכיו השוטפים והמיוחדים של הממנה, בהתחשב בהיקף הנכסים ולטובת שמירת הקרן והבטחת הפירות (הרווחים).
 • ככלל, מיופה הכוח אחראי לשמוע את הממנה, לשתף אותו ולהיוועץ איתו בכל הנוגע להשקעת הכספים.

התנגשות בין רצון הממנה לבין ההנחיות בייפוי הכוח

 • גם במקרים שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף, עדיין ייתכן שהאדם הממנה מסוגל להביע את רצונו.
 • במקרה של סתירה בין הרצון העכשווי של הממנה לבין ההנחיות שהוא נתן, ההנחיות ייגברו רק אם הממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך שיש להעדיף את ההנחיות על פני רצונו העכשווי.
 • לעניין בדיקה או טיפול פסיכאטרי במקרה כאמור, ראו בפסקה בעניין פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח.
 • שימו לב: במקרה של עניין אישי מהותי או עניין רפואי מהותי - אסור למיופה הכוח לפעול בניגוד לרצון העכשווי של הממנה!
 • בכל מקרה של ספק כיצד יש לפעול, מיופה הכוח יכול לפנות לבית המשפט לצורך קבלת הוראות.

דיווח של מיופה הכוח על פעולותיו

דיווח לאדם מיודע

 • מייפה הכוח (הממנה) יציין בייפוי הכוח המתמשך שם של אדם אחד או יותר (אדם מיודע), שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות או פעולות שביצע בנושאים שייפוי הכוח עוסק בהם.
 • הממנה רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.
 • האדם המיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח (אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה).
 • הדיווח ייעשה במועדים ובאופן שקבע הממנה, אלא אם הממנה קבע במפורש אחרת.
 • האדם המיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המפורטים בייפוי הכוח.

דיווח לאפוטרופוס הכללי

 • מייפה הכוח (הממנה) רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
 • ממנה שקבע זאת בייפוי הכוח המתמשך יודיע על כך לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח.
 • במקרה זה, מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף יחולו על מיופה הכוח חובות הדיווח שחלות על אפוטרופוסים (אלא אם ניתן לו מהאפוטרופוס הכללי פטור מדיווח).

שירות ותמיכה

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים