הקדמה:

ערך זה מפרט את הפעולות שמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך אינו יכול לבצע, את הפעולות שיש להתיר לו במפורש בייפוי הכוח ואת הפעולות שמחייבות אישור בית משפט גם אם יוזכרו בייפוי הכוח

ייפוי כוח מתמשך נועד להעניק למיופה כוח את האפשרות לקבל החלטות עבור מי שאינו מסוגל עוד לקבל אותן. ואולם, לא כל הפעולות ניתן לבצע במסגרת ייפוי כוח מתמשך. ישנן פעולות שלא ניתן בכלל לבצען, ישנן כאלה שדרושות אזכור מפורש בייפוי הכוח וישנן כאלה שגם אם יצוינו במפורש בייפוי הכוח, יידרש בית המשפט לאשר אותן. ערך זה מפרט את סוגי הפעולות האלה.

פעולות שדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח

 • ישנן פעולות המחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, ואם הן לא הוזכרו במפורש לא יוכל מיופה הכוח לבצען אפילו אם הן כלולות בתחום שלגביו הוענקו לו באופן כללי סמכויות לפעול:
  • ביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים (למשל, מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים או החלפת מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני). למרות זאת רשאי מיופה הכוח לבצע משיכות כספים מקופות גמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בקשה לקבלת קצבת פנסיה בשמו של עורך ייפוי הכוח.
  • מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, או לשחרור מאשפוז כאמור.
   • אם בזמן שנדרש ההליך מתנגד האדם הממנה לביצועו, לא ניתן לבצע את ההליך אפילו אם הסכים לו מראש, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך נחתם גם בפני פסיכיאטר, והאדם הממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.
   • בעת חתימת ייפוי כוח כזה צריך הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות ההסכמה ואת תוצאותיה, ולהתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
   • במקרה כזה, תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד 48 שעות, או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת, המוקדם מבין השניים.
  • תרומות עד 100,000 ש"ח ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • מתנות שאינן נהוגות, בסכום של 100,000 ש"ח ולמי שנקבע בייפוי הכוח ובסכום שנקבע.
  • הלוואות עד 100,000 ש"ח ולמי שהוכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
  • פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששוויין הכולל עולה על 100,000 ש"ח ואינו עולה על 500,000 ש"ח.

פעולות שלא ניתן לכלול ולא יינתן להן תוקף גם אם יוזכרו

פעולות שניתן לכלול אך יידרש לשם מימושן אישור בית משפט

 • הפעולות הבאות, כמו גם ההתחייבות לבצע אותן, דורשות אישור מראש של בית המשפט:
  • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, שהוראות חוק הגנת הדייר לא חלות עליה.
  • המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.
  • השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
  • הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
  • תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח, כל עוד ניתנה לכך הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין ולא ניתנה לה הסכמה מפורשת בייפוי הכוח
  • מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, העולה על הסכום הקבוע בייפוי הכוח או שעולה על 100,000 ש"ח.
  • פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ש"ח אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ש"ח אם לא ניתנה הסמכה.
  • משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), למשל, משיכת כספים בתשלום אחד שלא מתוך מרכיב הפיצויים או שלא ע"י היוון קצבת פנסיה תקציבית, או שלא במועדים ובנסיבות שהחוק מתיר למשוך את הכספים מקופת גמל, וכן שעבודם או עיקולם של אותם כספים.
  • מתן ערבות או מתן הלוואה, אם לא ניתנה להן הסמכה בייפוי הכוח.
  • מתן הלוואה שניתנה לה הסמכה, בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 ש"ח.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים

חקיקה ונהלים