הקדמה:

לממונה על רישוי האומנה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הסמכות להורות על ביטול רישיון אומנה
הממונה על רישוי האומנה מוסמך גם לקבוע תנאים שיש למלא על-מנת להמשיך להחזיק ברישיון האומנה
בכל מקרה, החלטה על ביטול או התניית הרישיון, תינתן לאחר שתינתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו
ניתן להגיש ערר על החלטת הממונה על רישוי האומנה בתוך 45 יום
למידע נוסף ראו סע' 30 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016


הממונה על רישוי אומנה, לאחר שנתן לבעל רישיון האומנה להשמיע את טענותיו בנושא, מוסמך להורות על ביטול רישיון האומנה או לקבוע כי על מנת להמשיך להחזיק ברישיון, יש למלא אחר תנאים מסוימים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם המחזיק ברישיון לשמש כהורה אומנה מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

הסיבות לביטול/התניית הרישיון

 • הממונה על רישוי האומנה רשאי לבטל את הרישיון או להתנות אותו, משיקולים של שמירה על טובת הילד, בהתקיים אחד מאלה:
  • הרישיון ניתן מלכתחילה על יסוד מידע כוזב או שגוי.
  • אחד התנאים שנקבעו לצורך קבלת רישיון אומנה או חידושו, כבר לא מתקיים.
  • הורה האומנה הפר את אחד מתנאי רישיון האומנה או הוראה לפי חוק אומנה לילדים.

שלבי ההליך

 • במקרה שלממונה על רישוי האומנה הגיע מידע שיכול להביא לביטול/התניית הרישיון (הסיבות לביטול/התנייה), תימסר הודעה על-כך לבעל הרישיון.
 • בעל הרישיון יוזמן לפגישה עם הממונה ותינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.
 • רק לאחר מכן, הממונה על רישוי האומנה יקבל אחת מההחלטות הבאות:
  • ביטול רישיון האומנה.
  • התניית הרישיון- יש למלא אחר תנאים שיקבעו על-מנת להמשיך להחזיק ברישיון האומנה.
 • ההחלטה תתקבל על-ידי הממונה על רישוי האומנה בתוך 30 יום מהיום שקיבל את המידע לידיו.

ערעור

 • על החלטה של הממונה על רישוי האומנה, ניתן להגיש ערר לוועדת ערר, בתוך 45 יום מהיום שההחלטה התקבלה אצל בעל הרישיון.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים