הממונה על רישוי האומנה במשרד הרווחה מוסמך לבטל רישיון אומנה
הממונה גם מוסמך לקבוע תנאים שיש למלא כדי להמשיך להחזיק ברישיון האומנה
בכל מקרה, החלטה על ביטול או התניית הרישיון, תתקבל לאחר שתינתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו
ניתן להגיש ערר על החלטת הממונה על רישוי האומנה בתוך 45 יום


הממונה על רישוי אומנה, לאחר שנתן לבעל רישיון האומנה להשמיע את טענותיו בנושא, מוסמך להורות על ביטול רישיון האומנה או לקבוע שכדי להמשיך להחזיק ברישיון, יש למלא אחר תנאים מסוימים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם שמחזיק ברישיון מטעם משרד הרווחה לשמש הורה אומנה.

הסיבות לביטול/התניית הרישיון

 • הממונה על רישוי האומנה רשאי לבטל את הרישיון או להתנות אותו משיקולים של שמירה על טובת הילד, אם אחד מאלה מתקיים:
  • הרישיון ניתן מלכתחילה על יסוד מידע כוזב או שגוי.
  • אחד התנאים שנקבעו כדי לקבל את הרישיון או כדי לחדש אותו כבר לא מתקיים.
  • הורה האומנה הפר את אחד מתנאי רישיון האומנה או הוראה לפי חוק אומנה לילדים.

שלבי ההליך

 • במקרה שלממונה על רישוי האומנה הגיע מידע שיכול לגרום לביטול/התניית הרישיון בעל הרישיון יקבל הודעה על כך.
 • בעל הרישיון יוזמן לפגישה עם הממונה ותינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בעניין.
 • רק לאחר מכן הממונה יקבל אחת מההחלטות הבאות:
  • ביטול רישיון האומנה.
  • התניית הרישיון - יש למלא אחר תנאים שיקבעו כדי להמשיך להחזיק ברישיון האומנה.
 • ההחלטה תתקבל על-ידי הממונה בתוך 30 יום מהיום שקיבל את המידע לידיו.

ערעור

 • על החלטה של הממונה על רישוי האומנה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר בתוך 45 יום מהיום שבעל הרישיון קיבל את ההחלטה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים