אחריות הורה האומנה, חובותיו וסמכויותיו, מוסדרים בעיקר בחוק אומנה לילדים ובהסכם האומנה שנחתם עם משרד הרווחה והביטחון החברתי
בעניינים מסוימים, הורה האומנה מחויב ליידע את ההורה הביולוגי לפני קבלת החלטה או לפני ביצוע פעולה
במקרה של התנגדות ההורה הביולוגי להפעלת סמכות כלשהי על-ידי הורה האומנה, ניתן לפנות למנחה האומנה ובמקרים מסוימים גם למפקח האומנה


הורה האומנה אחראי לטפל בילד, להשגיח עליו ולדאוג לצרכיו ולהתפתחותו, בהתאם להסכם האומנה, לחוק האומנה ולהחלטות גורמים מוסמכים אחרים כגון: בית-משפט, ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון וכו'.

 • כדי לשמור על טובת הילד, זכויותיו ועל הקשר שלו עם הוריו הביולוגיים, מוענקות להורה האומנה סמכויות בעניינים מסוימים מצד אחד ומגבלות והתחייבויות מצד שני.

אוכלוסיית היעד ותנאים מקדימים

חובות הורה האומנה

 • בכל עניין, על הורה האומנה לפעול לטובת הילד ובהתאם לתוכנית הטיפול שנקבעה.
 • ככל הניתן, בהתאם לגיל הילד ולמצבו, הורה האומנה ישתף את הילד בהחלטות הנוגעות אליו.
 • על הורה האומנה לשתף פעולה עם מנחה האומנה ועם כל הגורמים המטפלים בילד.
 • על הורה האומנה לעודד את הקשר של הילד עם הוריו הביולוגיים ומשפחתו, בשיתוף ובליווי מנחה האומנה.
 • על הורה האומנה לעודד ולאפשר את הקשר של הילד עם ילדים בני גילו, בני משפחה מורחבת וידידים.
 • על הורה האומנה לאפשר לילד ללמוד את התפקידים השונים של בני המשפחה והתנהגות שתוכל לשמש לו כמודל להזדהות.
 • הורה האומנה לא יתנער מאחריותו או מחובותיו כלפי הילד ולא ימסור את הילד לאף אדם או מוסד.
 • הורה האומנה מחויב לדווח באופן מידי למנחה האומנה על כל אירוע חריג, משבר או שינוי משמעותי במצבו של הילד או של משפחת האומנה.

סמכויות הורה האומנה

 • להורה האומנה, הסמכות לקבל החלטות בענייניו היום-יומיים של הילד, לאשר פעולות בשמו ולייצגו במגוון נושאים לצורך שמירה על טובתו, רווחתו ומיצוי זכויותיו.
 • חוק אומנה לילדים קובע רשימה של עניינים בהם להורה האומנה:
  • יש סמכות בלעדית לקבל החלטה, להסכים ולאשר פעולה.
  • אין סמכות לקבל החלטה, להסכים או לאשר פעולה.
  • יש חובה ליידע את הוריו הביולוגיים של הילד, זמן סביר לפני קבלת ההחלטה, מתן ההסכמה או ביצוע הפעולה.

סמכות בלעדית לתת הסכמה ולקבל החלטה

 • בעניינים הבאים, הורה האומנה מוסמך:
  • להסכים לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, כולל נטילת תרופות, כירורגיה זעירה, ביצוע בדיקות דם וקבלת חיסונים הניתנים לכל ילד בישראל.
  • להסכים לביצוע אבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, כולל ליקוי התפתחותי, ליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת.
  • להסכים לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה.
  • להפנות ילד עם צרכים מיוחדים לועדת זכאות ואפיון במטרה לקבוע האם נכון וראוי כי הילד ילמד במסגרת של חינוך מיוחד, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה.
  • לבחור את החוגים בהם ישתתף הילד בזמן שהייתו בבית הספר או בשעות הפנאי שלו, כולל השתתפות בתנועת נוער.
  • לאשר את השתתפות הילד בטיולים, במחנות ובפעילויות בארץ.
  • לספר את הילד.
  • לרשום את הילד לקופת חולים.
  • לאשר לימודי נהיגה ולהסכים לנער להחזיק רישיון נהיגה.
  • להוציא לילד דרכון, לחדש דרכון ולהוציא את הילד מהארץ לתקופה שלא עולה על 14 יום- נדרש לקבל אישור ממנחה האומנה.

עניינים בהם להורה האומנה אין סמכות

 • בעניינים הבאים, הסמכות נתונה רק להורה הביולוגי והורה האומנה אינו מוסמך:
  • לשנות את שם הילד.
  • לערוך ברית מילה לילד.
  • לבחור את המוסד החינוכי עבור הילד (אלא אם ההורה הביולוגי לא בחר במוסד חינוכי והתקבל אישור מנחה האומנה).
  • להסכים לניתוח, דיאליזה, טיפול בקרינה וטיפולים כימותרפיים.
  • להסכים לטיפול פסיכיאטרי או אשפוז פסיכיאטרי, כולל טיפול באמצעות תרופות פסיכיאטריות.
  • לנקוט בהליכים משפטיים או אחרים נגד הוריו הביולוגיים של הילד בכל עניין הקשור לילד או לאומנה.
  • הוצאת הילד מהארץ לתקופה שעולה על 14 יום- רק בהסכמת ההורה הביולוגי ובאישור מנחה האומנה.

עניינים בהם הורה האומנה מחויב ליידע את ההורה הביולוגי

 • בעניינים הבאים, הורה האומנה מחויב ליידע את ההורה הביולוגי, ישירות או באמצעות מנחה האומנה, זמן סביר מראש לפני:
  • הסכמה לבדיקה רפואית ולטיפול רפואי, כולל נטילת תרופות, כירורגיה זעירה, ביצוע בדיקות דם וקבלת חיסונים הניתנים לכל ילדי ישראל.
  • הסכמה לביצוע אבחון התפתחותי ולטיפול מקובל בליקויים, כולל ליקוי התפתחותי, ליקויי למידה, שמיעה או דיבור או במוגבלות פיזית או חושית אחרת.
  • הסכמה לבדיקות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות ולטיפול פסיכולוגי, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה.
  • הפניית ילד עם צרכים מיוחדים לועדת זכאות ואפיון במטרה לקבוע האם נכון וראוי כי הילד ילמד במסגרת של חינוך מיוחד, בהתאם לתוכנית הטיפול ולהנחיית מנחה האומנה.

התנגדות ההורה הביולוגי להפעלת סמכות מצד הורה האומנה

 • במקרה שבו ההורה הביולוגי הודיע להורה האומנה כי הוא מתנגד להפעלת סמכותו (באחד או יותר מהעניינים בהם יש להורה האומנה סמכות בלעדית):
  • על ההורה הביולוגי והורה האומנה לנסות להגיע להסכמה ביניהם.
  • אם שני הצדדים לא הגיעו להסכמה- על הורה האומנה לפנות למנחה האומנה שינסה להביא את הצדדים להסכמה.
  • אם מנחה האומנה לא הצליח להביא את שני הצדדים להסכמה- מנחה האומנה יקבל החלטה בעניין שבמחלוקת.
  • אם אחד מהצדדים לא מסכים עם החלטת מנחה האומנה- ניתן לפנות למפקח האומנה שיכריע בעניין.

חשוב לדעת

 • סמכויות הורה האומנה ניתנות להגבלה במסגרת הסכם האומנה, צו שיפוטי או החלטת גורם מוסמך, בכל תקופת האומנה.
 • במקרה של בני זוג המשמשים כהורי אומנה- חובתם לפעול בהסכמה משותפת בכל עניין שבתחום אחריותם וסמכותם ובעניין דחוף ושאינו סובל דיחוי, רשאי כל אחד מבני הזוג לקבל הסכמה ולפעול על-דעת עצמו.
 • בחירת המוסד החינוכי עבור הילד (במקרה שההורה הביולוגי לא בחר וניתן אישור מנחה האומנה), תתחשב באורח החיים ובדרך החינוכית שבהם גדל הילד עד להעברתו למשפחת האומנה.
 • במקרה שבו הורה האומנה מונה כאפוטרופוס לילד, יחולו על הורה האומנה האחריות, החובות והזכויות שחלות על כל אפוטרופוס, בהתאם לצו המינוי או בהחלטת בית-המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים