הקדמה:

תורם איבר זכאי להחזר כספי על אובדן השתכרות במהלך 40 יום ממועד התרומה
גובה ההחזר הוא בהתאם לגובה השכר של התורם לפני מתן התרומה
על התורם להגיש את הבקשה להחזר בטרם יחלפו 12 חודשים ממועד ניתוח נטילת האיבר
ההחזר יהיה בגובה תשלום עבור שירות מילואים המשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי למי ששירת במילואים 40 יום
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

תורם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, זכאי לתשלום בגין אובדן השתכרות.

 • התשלום נועד למנוע מהתורם הפסדים בגין אובדן השתכרות בתקופה שלאחר ניתוח נטילת האיבר, שבמהלכה לא עבד.
 • התשלום הכספי לתורם עבור אובדן כושר השתכרות יהיה בגובה התגמול המשולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי לאדם ששירת במילואים 40 יום.
 • שיעור הפיצוי מחושב על-פי השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף של שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב–3 החודשים שקדמו למועד התרומה, מחולק ב–90.
 • סכום הפיצוי המינימלי שניתן לקבל הוא 7,982 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • סכום הפיצוי המקסימלי שניתן לקבל הוא 58,693 ש"ח (נכון לשנת 2021).
 • סטודנט ומי שאינו עובד יקבל תגמול בשיעור המינימלי.

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, במקרה שמתקיימים 3 התנאים הבאים:
 1. התורם הוציא את ההוצאות לאחר 2008;
 2. הנתרם הוא תושב ישראל;
 3. לא חלפו יותר מ-12 חודשים מאז מתן תרומת האיבר.
 • את התביעה לתשלום זכאי להגיש כל תורם, בין אם הוא שכיר, עצמאי, עצמאי וגם שכיר, אינו עובד, עקרת בית, מובטל או פנסיונר.

תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת התשלום, יש להגיש בקשה לאחר מועד נטילת האיבר.
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס תביעה אישית להחזר בגין אובדן כושר השתכרות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.

מסמכים שיש לצרף לבקשה

עובדים שכירים

 • תורם איבר שהוא עובד שכיר יצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
 • תלושי שכר עבור 3 חודשים שקדמו לחודש שבו ניתנה התרומה.
 • אישור המעסיק על עבודה ועל גובה שכר.
 • טופס 101 - כרטיס עובד.
 • תיאום מס הכנסה (תיאום מס), אם סימן בטופס 101 כי יש לו הכנסות אחרות.

עובדים עצמאים

 • תורם איבר שהוא עובד עצמאי יצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
 • שומה אחרונה.
 • 3 שוברי מקדמות משולמים של ביטוח לאומי, בהם מצוין מעמד המבוטח.
 • טופס 101 - כרטיס עובד.
 • תיאום מס הכנסה, אם סימן בטופס 101 כי יש לו הכנסות אחרות.

עובדים שהם גם שכירים וגם עצמאים

 • תורם איבר שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי יצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
 • כל המסמכים שמגיש תורם שהוא עובד עצמאי.
 • כל המסמכים שמגיש תורם שהוא עובד שכיר.

מי שאינם עובדים במשך יותר מ-60 יום

 • תורם איבר שאינו עובד כשכיר או כעצמאי במשך יותר מ-60 יצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
 • מכתב מהמעסיק על הפסקת עבודה.
 • אישור המעסיק על תקופת העבודה ועל גובה השכר.
 • טופס 101 - כרטיס עובד.
 • תיאום מס הכנסה, אם סימן בטופס 101 כי יש לו הכנסות אחרות.

מי שאינם עובדים במשך פחות מ-60 יום

 • תורם איבר שאינו עובד כשכיר או כעצמאי במשך פחות מ-60 יום יצרף לטופס התביעה את המסמכים הבאים:
 • מכתב מהמעסיק על הפסקת עבודה.
 • המסמכים שהיה נדרש להגיש אילו עדיין היה עובד כשכיר או כעצמאי.
 • טופס 101 - כרטיס עובד.
 • תיאום מס.

מי שאינם עובדים

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).

חשוב לדעת

 • התורם יהיה זכאי לתשלום בתנאי שטרם חלפו 12 חודשים ממועד ניתוח נטילת האיבר.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.