מסיימת שירות לאומי-אזרחי שהחלה לעבוד (כשכירה או כעצמאית) ויצאה לחופשת לידה, זכאית לתשלום דמי לידה גם אם לא השלימה את תקופת האכשרה הנדרשת לכך
הזכאות היא בלידות שהתרחשו אחרי ה- 30.04.2018, למי ששירתו 12 חודשי שירות לפחות בשירות לאומי-אזרחי
למידע נוסף ראו חוזר המוסד לביטוח לאומי - הסכם עם רשות שירות אזרחי בדבר תשלום דמי לידה

מסיימת שירות לאומי-אזרחי שהחלה לעבוד (כשכירה או כעצמאית) ויצאה לחופשת לידה, זכאית לתשלום דמי לידה גם אם לא השלימה את תקופת האכשרה הנדרשת לכך (שבה שולמו עבורה דמי ביטוח לאומי).

 • הזכאות היא בלידות שהתרחשו אחרי ה- 30.04.2018.
 • חישוב דמי הלידה ייעשה על בסיס הכנסתה של היולדת מהעבודה, ולא לפי התשלום עבור שירותה כמתנדבת בשירות לאומי-אזרחי.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הלידה ותקופת התשלום, ראו דמי לידה.

מי זכאי?

 • עובדת שכירה או עצמאית לקראת לידה ולאחריה, שמתקיימים לגביה התנאים הבאים:
  1. היא סיימה 12 חודשים לפחות בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית בהתאם לחוק שירות אזרחי, התשע"ז - 2017 (חלק מחודש ייחשב כחודש מלא).
  2. הלידה התרחשה אחרי ה- 30.04.2018.
  3. עקב השירות היא לא השלימה כעובדת את תקופת האכשרה הנדרשת לקבלת דמי לידה.
  4. תקופת השירות שלה בצירוף תקופת עבודתה כשכירה או כעצמאית מצטברת לתקופת האכשרה הנדרשת לקבלת דמי לידה - מלאים (15 שבועות), או חלקיים (8 שבועות).

תהליך מימוש הזכות

הגשת התביעה

 • העובדת צריכה למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת.
 • יש לסמן על גבי הטופס את התקופה שבה העובדת שירתה כמתנדבת בשירות לאומי-אזרחי ולצרף אישור על תקופת ההתנדבות בשירות לאומי-אזרחי.
 • את הטופס מגישים לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • כמו כן, לאחר הלידה בלבד, ניתן למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים באופן מקוון.
 • ניתן להגיש את טופס התביעה סמוך ליום הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ-9 שבועות לפני יום הלידה המשוער. מי שמוסרת את הטופס לפני הלידה, תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס.
 • הטופס יוגש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הזכאות הראשון לדמי הלידה.
 • עובדת שכירה תבקש מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי עבודתה ועל שכרה בחודשים שקדמו להפסקת עבודתה (אם עבדה אצל כמה מעסיקים, תצרף טופס מכל אחד ואחד מהם). אם בשלושת החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה לא קיבלה העובדת שכר מלא (בגלל מחלה, תאונה, שביתה או מסיבות שאינן תלויות בה), תפרט במכתב מיוחד מתי ומדוע לא קיבלה שכר מלא ותצרף אישורים מתאימים מרופא או מהמעסיק.

העברת התשלום

 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את דמי הלידה ליולדת שנמצאה זכאית להם.
 • רשות השירות הלאומי-אזרחי תעביר למוסד לביטוח לאומי את הסכומים ששילם ליולדת (אם תקופת האכשרה שצברה כעובדת מזכה אותה בדמי לידה חלקיים, וצירוף תקופת השירות מזכה אותה בדמי לידה מלאים, ישלם המוסד דמי לידה מלאים והרשות תחויב בעלות מחצית דמי הלידה).

חשוב לדעת

 • בתקופה הראשונה לאחר כניסתו של ההסכם לתוקף (בלידות שהתרחשו החל מה-01.05.2018), התשלומים ישולמו לזכאיות עד ל- 31.07.2018.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים