הקדמה:

הורה, המועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק, ואשר נמצא בהליך של אימוץ ילד מחו"ל, והודיע על כך למעבידו, זכאי להארכת התקופה שבה אסור לפטרו מעבודה, אם חל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בו
העובד חייב להודיע למעסיק על האימוץ ועל העיכוב במועדים הקבועים בחוק והמפורטים למטה
אם לאחר קבלת הילד לביתו יבחר העובד לצאת לחופשת לידה (חופשת אימוץ) הוא יהיה מוגן מפני פיטורים גם במהלך החופשה ובמשך חודשיים נוספים לאחר סיומה
אסור לפטר את העובד אם לא התקבל היתר מאת משרד הכלכלה או אם הסיבה קשורה לפיטורים קשורה בהליך האימוץ

הורה, המועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק, ואשר נמצא בהליך של אימוץ ילד מחו"ל, והודיע על כך למעבידו, זכאי להארכת התקופה שבה אסור לפטרו מעבודה, אם חל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בו

 • העובד חייב להודיע למעסיק על האימוץ ועל העיכוב במועדים הקבועים בחוק והמפורטים למטה.
 • במקרה כזה אסור למעסיק לפטר את העובד, אלא אם התקבל היתר מאת משרד הכלכלה לפיטורים.
 • פיטורי עובד ללא היתר בטלים מעיקרם, והעובד יהיה זכאי לכל זכויותיו כאילו לא פוטר מעולם.

מי זכאי?

 • הורה מאמץ שנמצא בהליך אימוץ בין ארצי, והעונה על כל התנאים הבאים:
 1. הוא מועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק;
 2. עמותה מוכרת, שבאמצעותה מתבצע הליך האימוץ, הודיעה שנמצא עבורו ילד במדינת חוץ, המתאים לאימוץ על ידו, והוא הודיע על כך למעסיק;
 3. הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי הודיעה כי חל עיכוב בהשלמת הליך האימוץ, והעיכוב אינו תלוי בעובד או בעמותה המוכרת;
 4. הוא הודיע למעסיק על העיכוב במועדים המפורטים למטה.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד למסור למעסיק הודעה בכתב שלפיה בכוונתו לממש את זכותו להאריך את התקופה המוגנת מפני הפיטורים.
 • ההודעה צריכה להיות מנוסחת על פי התקנות. לנוסח המדויק ראו הודעה לדוגמה.
 • יש לצרף אישור מהרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי כי העובד נמצא בהליך אימוץ בין ארצי, וכי נמצא עבורו ילד במדינת חוץ, וחל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בעובד או בעמותה שבאמצעותה מתבצע הליך האימוץ.
 • על העובד למסור את ההודעה לידי המעסיק 14 ימים לפחות לפני תום תשעה חודשים מהמועד שבו קיבל הודעה מאת עמותה מוכרת, שלפיה נמצא במדינת חוץ ילד המתאים לאימוץ בידו.
 • אם ההורה עובד אצל קבלן כוח אדם, יימסר העתק של ההודעה הנ"ל לידיו ולידי המעסיק בפועל.

חשוב לדעת

 • ההורה יהיה מוגן מפני פיטורים גם לאחר קבלת הילד לביתו, אם יצא לחופשת לידה (חופשת אימוץ), וזאת במשך כל החופשה והחודשיים שלאחריה.
 • בכל מקרה אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק) אם סיבת הפיטורים היא האימוץ המיועד.
 • למרות כל האמור לעיל, ניתן לפטר את העובד אם התקבל היתר מאת משרד הכלכלה לפיטורים. במקרה של פיטורי עובד ללא היתר ממשרד הכלכלה, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים