עובד שמועסק 6 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק ונמצא בהליך של אימוץ ילד מחו"ל', זכאי להארכת התקופה שבה אסור לפטרו מעבודה, אם חל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בו
העובד חייב להודיע למעסיק (במהלך התקופה שתצוין בהמשך) על האימוץ ועל העיכוב
אם לאחר קבלת הילד לביתו יבחר העובד לצאת לחופשת לידה (חופשת אימוץ) הוא יהיה מוגן מפני פיטורים גם במהלך החופשה ובמשך חודשיים נוספים לאחר סיומה
אסור לפטר את העובד אם לא התקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים או אם הסיבה קשורה לפיטורים קשורה בהליך האימוץ

עובד שמועסק 6 חודשים לפחות אצל אותו מעסיק ונמצא בהליך של 'אימוץ ילד מחו"ל, זכאי להארכת התקופה שבה אסור לפטרו מעבודה, אם חל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בו.

 • העובד חייב להודיע למעסיק על האימוץ ועל העיכוב, במהלך התקופה שתצוין בהמשך.
 • במקרה כזה אסור למעסיק לפטר את העובד, אלא אם התקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים לפיטורים.
 • פיטורי עובד ללא היתר בטלים מעיקרם, והעובד יהיה זכאי לכל זכויותיו כאילו לא פוטר מעולם.

מי זכאי?

 • הורה מאמץ שנמצא בהליך אימוץ בין-ארצי, ועונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא מועסק לפחות 6 חודשים אצל אותו מעסיק.
  2. עמותה מוכרת, שבאמצעותה מתבצע הליך האימוץ, הודיעה שנמצא עבורו ילד במדינת חוץ המתאים לאימוץ על ידו, והוא הודיע על כך למעסיק.
  3. הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי הודיעה כי חל עיכוב בהשלמת הליך האימוץ, והעיכוב אינו תלוי בעובד או בעמותה המוכרת.
  4. הוא הודיע למעסיק על העיכוב במועדים המפורטים בהמשך.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד למסור למעסיק הודעה בכתב שלפיה בכוונתו לממש את זכותו להאריך את התקופה המוגנת מפני הפיטורים.
 • ההודעה צריכה להיות מנוסחת על פי התקנות. לנוסח המדויק ראו הודעה לדוגמה.
 • יש לצרף אישור מהרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי כי העובד נמצא בהליך אימוץ בין ארצי, וכי נמצא עבורו ילד במדינת חוץ, וחל עיכוב בהליך האימוץ שאינו תלוי בעובד או בעמותה שבאמצעותה מתבצע הליך האימוץ.
 • על העובד למסור את ההודעה לידי המעסיק 14 ימים לפחות לפני תום 9 חודשים מהמועד שבו קיבל הודעה מאת עמותה מוכרת, שלפיה נמצא במדינת חוץ ילד המתאים לאימוץ בידו.
 • אם ההורה עובד אצל קבלן כוח אדם, יימסר העתק של ההודעה לידיו ולידי המעסיק בפועל.

חשוב לדעת

 • ההורה יהיה מוגן מפני פיטורים גם לאחר קבלת הילד לביתו, אם יצא לחופשת לידה (חופשת אימוץ), וזאת במשך כל החופשה והחודשיים שלאחריה.
 • בכל מקרה אסור לפטר כל עובד (גם אם הוא מועסק פחות מששה חודשים אצל אותו מעסיק) אם סיבת הפיטורים היא האימוץ המיועד.
 • למרות כל האמור, ניתן לפטר את העובד אם התקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים. במקרה של פיטורי עובד ללא היתר, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק צפוי לקנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים