הקדמה:

מעסיק המבקש לפטר עובדת בתקופות המוגבלות בפיטורים לפי חוק עבודת נשים (הריון, לידה, הורות), חייב לקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים
עד לקבלת ההיתר המבוקש, אסור לפטר את העובדת, לתת הודעה מוקדמת לפיטוריה או לפגוע בהיקף משרתה או הכנסתה
מעסיק המפטר עובדת ללא היתר עובר עבירה פלילית ועשוי להיות מחויב בפיצוי בגובה 150% משכרה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה והרווחה

חוק עבודת נשים מגביל את האפשרות לפטר נשים בתקופות שונות, הקשורות בהריון, לידה, והורות. מעסיק המבקש לפטר עובדת באחת התקופות המוגנות האלה, צריך לקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל המעסיקים (לרבות קבלני כוח אדם, ומי שמעסיק עובדים באמצעות קבלן כוח אדם).
 • החובה להגיש בקשה לקבלת היתר חלה לגבי פיטורי עובדת קבועה, עובדת ארעית ועובדת זמנית
 • ההגבלות מתקיימות לכל עובדת שעבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 6 חדשים לפחות.
 • האיסור בפיטורים ללא היתר מכוח חוק עבודת נשים רלבנטי גם לגברים שיוצאים לחופשת לידה, חופשה ללא תשלום או עוברים טיפולי פוריות, בנסיבות הקבועות בחוק.

המקרים שבהם יש חובה לקבל היתר לפיטורים ו/או לפגיעה בהיקף משרה ו/או לפגיעה בהכנסה

 • עובדת בהריון, קבועה, ארעית או זמנית שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חודשים לפחות.
 • עובדת או עובד הנמצאים בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת לידה.
 • עובדת שנעדרה מעבודתה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, בתקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות.
 • עובדת או עובד שיצאו לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה, ועד לתקופה של 60 ימים לאחר חזרת העובדת או העובד מהחופשה.
 • עובדת מניקה בתקופת היעדרות ללא תשלום מתום חופשת הלידה ועד 6 חודשים מיום הלידה, אם נאסרה העסקתה כל עוד היא מניקה בגלל מאפיינים של מקום העבודה, ובתקופה של 60 ימים לאחר סיום ההיעדרות האמורה.
 • עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות, לקראת ילדם הראשון או השני מאותו בן זוג, בזמן היעדרם ובתקופה של 150 ימים לאחר תום ההיעדרות, כל עוד לא עברו שנתיים מיום תחילת ההיעדרות באותו מקום עבודה. מגבלה זו חלה גם לגבי הורים שיש להם ילדים מבני זוג קודמים והם נמצאים בטיפולי פוריות לקראת ילדם הראשון או השני מבן הזוג הנוכחי.
 • עובדת או עובד, במהלך תקופה שמתחילת טיפולי הפוריות, ללא היעדרות, ועד 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות, לפי המאוחר, ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים. הגנה זו תחול אם הודיעו העובדת או העובד על הטיפולים למעביד עד 3 ימים ממועד הודעת הפיטורים או הודעה מוקדמת לפיטורים (המוקדם מביניהם) והביאו אישור רפואי מהרופא המטפל עד 14 ימים ממועד ההודעה.
 • עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של 90 ימים לאחר סיום ההיעדרות, אם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים ואם נעדרה מהעבודה תקופה שאינה עולה על 6 חודשים מתוך 12 חודשים מתחילת השהייה במקלט.

המקרים שבהם אסור לחלוטין לפטר עובדים לפי חוק עבודת נשים

 • עובדת או עובד במהלך חופשת הלידה.
 • עובדת שנעדרת מהעבודה בשל מצב רפואי הקשור בלידה, באישור רופא, במהלך תקופה מקסימלית של עד 6 חודשים לאחר תום חופשת הלידה.
 • מכיוון שהאיסור בפיטורים הוא מוחלט לפי חוק, אין בסמכות הממונה להתיר את הפיטורים, ואין טעם בהגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורים.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • מעסיק המבקש לפטר עובדת באחד המקרים שצוינו, צריך להגיש בקשה אל הממונה על חוק עבודת נשים באמצעות טופס בקשה לקבלת היתר בכפוף לחוק עבודת נשים.
 • הבקשה תוגש בהתאם ל"נוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה/לפגיעה בהכנסה מכח חוק עבודת נשים".
 • אם מדובר במעסיק שהוא קבלן כוח אדם, חובת מילוי הטפסים ושליחת הבקשה מוטלת עליו.
 • אם מדובר בעובדת חברת כוח אדם (עובדת קבלן) שעבדה אצל מעסיק בפועל יותר מ-6 חודשים, החובה להגיש את הבקשה חלה לגבי קבלן כוח האדם והמעסיק בפועל גם יחד.
 • לטופס הבקשה המעסיק יצרף:
 • הבקשה על נספחיה, תימסר לעובדת טרם הגשת הבקשה להיתר. על המעסיק להמציא אישור חתום בידי העובדת המעיד כי קיבלה את בקשתו על נספחיה. אם העובדת סירבה לקבל את הבקשה, על המעסיק להמציא אישור על שליחת המסמכים בדואר רשום.
 • היה והמעסיק הגיש בקשה מבלי להמציא את כל המסמכים/אסמכתאות הדרושים,, יהיה עליו להשלים את המסמכים החסרים תוך יומיים ממועד הבקשה להשלמת מסמכים. במקרה שלא יומצאו המסמכים עד יומיים לפני גביית הגרסה של הצדדים, תוחזר הבקשה לפונה והתיק ייסגר
 • מועד הגשת הבקשה יהיה המועד שבו נפתח התיק אצל הממונה על חוק עבודת נשים - ורק לאחר שתוגש בקשה מלאה כנדרש.
 • העובדת תידרש להגיב בכתב לטענות המעסיק. גרסתה תישלח לממונה בדואר רשום לא יאוחר מ-7 ימי עבודה לפני המועד שנקבע לגביית הגרסה (כפי שיפורט בהמשך).
 • תגובת העובדת לא תעלה על 5 עמודים, ותכלול התייחסות לטענות המעסיק בצירוף אסמכתאות, בקשה לשירותי תרגום בעת גביית הגרסה בעל פה (לפי הצורך) ואישור כי העתק התגובה נשלח אל המעסיק בדואר רשום. אם העובדת אינה מעוניינת להשמיע גרסתה בעל פה היא רשאית לשלוח הודעת ויתור.
 • המעסיק רשאי להגיב בכתב לתגובת העובדת. תגובתו תישלח לממונה על חוק עבודת נשים בתוך 3 ימים ממועד קבלת תגובת העובדת. מעסיק המעוניין בכך יכול לשלוח הודעה כי הוא מוותר על השמעת גרסתו בעל פה.
 • במקרה שבו הבקשה הוגשה גם על ידי קבלן כוח האדם וגם על ידי המעסיק בפועל, זכות התגובה בכתב ובעל פה תינתן לשניהם.
 • במקרה שכל הצדדים ויתרו על השמעת גרסתם בעל פה, החלטת הממונה על חוק עבודת נשים תינתן על יסוד החומר הכתוב המצוי בתיק.

גביית גרסאות הצדדים

 • לאחר פתיחת התיק, ייקבע מועד לשמיעת גרסאות הצדדים באגף ההסדרה במשרד העבודה והרווחה. הזימון ישלח לעובד/ת בדואר רשום, ולמעסיק בדואר אלקטרוני.
 • אם מי מהצדדים מבקש לדחות את מועד הזימון, עליו להגיש בקשה מנומקת בכתב, ולשלוח אותה בדואר אלקטרוני או בפקס.
 • אם מי מהצדדים לא התייצב לדיון ללא בקשה מנומקת מראש או הסבר מספק בכתב, לא ייקבע מועד חדש לשמיעת הגרסה, וההיעדרות תיחשב כוויתור על זכות לתת את הגרסה.
 • הצדדים להליך רשאים להיות מלווים על ידי עו"ד או נציג ארגון עובדים / נציג ארגון מעסיקים בענף, בעת מתן הגרסה. יחד עם זאת, ניתן לאסור על המלווה להיות נוכח בעת מתן הגרסה, אם נוכחותו פוגעת ביכולת בירור העובדות.
 • גביית גרסה מעובדת או מעסיק שאינם דוברי עברית תיעשה באמצעות מתרגם מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה.
 • גביית הגרסאות תתקיים בנפרד: קודם תיגבה גרסת המעסיק ואחריה גרסת העובדת.
 • ינוהל פרוטוקול של הליך מסירת הגרסה. בסיום ההליך תינתן לצדדים אפשרות להוסיף לפרוטוקול דברים שנשמטו מגרסתם והם רלבנטיים להחלטה. נותן הגרסה יקרא את הפרוטוקול ויאשר את הכתוב בו בחתימתו.
 • עותק מהפרוטוקול יימסר לנותן הגרסה.

השלמת בירור

 • הממונה מוסמכת לנקוט בצעדי בירור נוספים, גם לאחר גביית הגרסאות, לרבות פניה לצדדים להליך בבקשה להשלים מסמכים.
 • אם נשלחה לצדדים בקשה להשלמת מסמכים, עליהם להמציא את המסמכים בתוך 3 ימי עבודה מיום הדרישה, ולהעבירם גם לצד השני. אי מסירת מסמכים שהתבקשו משמעותה ויתור על טענה המבוססת על המסמך שהתבקש.
דוגמה
מעסיק טען במהלך מסירת הגרסה שאחד מהנימוקים לפיטורי העובדת הוא איחוריה לעבודה. המעסיק התבקש להמציא את דיווחי הנוכחות של העובדת כדי להוכיח את טענתו, אולם הוא לא המציא את המסמכים המבוקשים. במקרה כזה, המעסיק ייחשב כמי שוויתר על הטענה שהעובדת פוטרה בשל איחורים (אם הטענה לא הוכחה בדרך אחרת).

החלטת הממונה על חוק עבודת נשים

 • הממונה תיתן החלטה מנומקת בתוך 7 ימים מיום שקיבלה את התיק לידיה מאת עובד/ת האגף שערכ/ה את הליך גביית הגרסאות.
 • תשובה סופית לבקשת ההיתר, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, תינתן ככל האפשר בתוך 30 ימי עבודה בממוצע מיום קבלת הבקשה.
 • במקרה של ויתור כל הצדדים על השמעת גרסה בעל פה, תינתן תשובה סופית לצדדים בתוך 7 ימי עבודה מיום קבלת טופס הבקשה.
 • לאחר מתן החלטת הממונה רשאים הצדדים לצלם את כל החומר הרלבנטי בעניינם מתוך תיק הממונה, בתיאום מראש.

ערעור

 • בהתאם לסעיף 13 ד' לחוק עבודת נשים, צד שאינו מסכים עם החלטת הממונה על חוק עבודת נשים רשאי לערער על ההחלטה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום שהגיעה החלטת הממונה לידיעתו.

היתר רטרואקטיבי

 • מלבד במקרים חריגים, לא יינתן היתר רטרואקטיבית, אלא רק החל מיום מתן ההחלטה בבקשה. כלומר, המעסיק חייב להמשיך ולהעסיק את העובדת, ולשלם לה את שכרה, עד קבלת ההחלטה בבקשתו.
 • האפשרות לתת היתר רטרואקטיבי נתונה לשיקול דעת הממונה על חוק עבודת נשים, באחד המקרים הבאים:
  • הוכח כי המעסיק פשט את הרגל.
  • ניתן למעסיק צו פירוק.
  • עסקו של המעסיק חדל מלפעול.
  • התקיימו לגבי העובדת נסיבות חמורות (למשל גניבה או הפרת אמון חמורה אחרת).
  • המעסיק לא ידע ולא היה עליו לדעת על ההריון במועד שבו אמורים היו הפיטורים להיכנס לתוקף.

פסקי דין

חקיקה ונהלים