הקדמה:

כאשר סוללים כבישים בינעירוניים חדשים באזורי מגורים או מבצעים שינוי מהותי בכבישים קיימים, יש להגביל את עוצמת הרעש הנגרם בהתאם למגבלות שקבע המשרד להגנת הסביבה
אם מפלס הרעש מהכביש עולה על הרעש המותר, על הרשויות לנקוט אמצעי מיגון שיפחיתו את עוצמת הרעש בהתאם
למידע נוסף ראו באתר המשרד להגנת הסביבה


כאשר סוללים דרכים בינעירוניות חדשות, או מבצעים שינוי מהותי (שינוי שגורם לעלייה של 3 דציבלים ומעלה בעוצמת הרעש מהכביש בהשוואה למצב הקיים) בדרכים קיימות, יש לדאוג לכך שמפלס הרעש בבניינים הסמוכים להן יהיה בהתאם ל קריטריונים שקבע המשרד להגנת הסביבה.

 • ככלל, כאשר מפלס הרעש הצפוי מהדרכים עולה על המותר, יש להשתמש באמצעים שונים למיגון אקוסטי, כגון: שימוש באספלט שקט, קירות אקוסטיים, ובמקרים מסוימים גם מיגון אקוסטי של הדירות.
הערת עריכה
המסמך שקובע את הקריטריונים מיועד לשלב התכנון של הכביש. במייל מה-09.12.2020 מרכז רעש ביחידה הסביבתית בחיפה: "לגבי בתים חדשים שנבנים ליד כבישים קיימים (לפעמים השכונה והכביש נבנים במקביל, ואז השאלה היא איזו תכנית אושרה קודם), מתבצעת בעצם "השלכה הפוכה" של המתודולוגיה וישנה דרישה מהיזמים למגן את הבתים על פי אותו הקריטריון."
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:29, 21 בדצמבר 2020 (IST)

מפלס הרעש מכבישים בינעירוניים

 • מפלס הרעש ותכנון המיגון האקוסטי נעשים לכל מבנה הרגיש לרעש, בהתאם לפרמטרים הבאים:
  1. סוג הכביש (דרך חדשה או דרך קיימת).
  2. שימוש וייעוד המבנה (מבנה מגורים, או מבנה ציבורי רגיש לרעש).
  3. מפלס הרעש הקיים (לפני סלילת הכביש או השינוי המתוכנן בכביש).

מפלס הרעש ביחס למבנה ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית או מוסד חינוך (מבנה א')

סוג הכביש מפלס הרעש לפני סלילת הכביש מפלס הרעש המותר לאחר סלילת הכביש
דרך חדשה (או דרך קיימת העוברת שינוי סטטוטורי) מ-65 דציבלים 59 דציבלים
65 דציבלים ומעלה 62 דציבלים
שינוי מהותי בדרך קיימת נמוך מ- 59 דציבלים 59 דציבלים
62-59 דציבלים מפלס הרעש הקיים
62 דציבלים ומעלה 62 דציבלים

מפלס הרעש ביחס למבנה או יחידת דיור שהוקמו כחוק, המשמשים למגורים באזור המותר למגורים (מבנה ב')

סוג הכביש מפלס הרעש לפני סלילת הכביש מפלס הרעש המותר לאחר סלילת הכביש
דרך חדשה (או דרך קיימת העוברת שינוי סטטוטורי) נמוך מ-70 דציבלים 64 דציבלים
70 דציבלים ומעלה 67 דציבלים
שינוי מהותי בדרך קיימת נמוך מ-64 דציבלים 64 דציבלים
67-64 דציבלים מפלס הרעש הקיים
67 דציבלים ומעלה 67 דציבלים
שימו לב
הקריטריונים חלים על מבנים רגישים לרעש המוגדרים כמבנה א' או כמבנה ב'. מבנים שאינם נכללים בהגדרות אלה, וכן מבנים שמפורטים בהמשך, אינם זכאים למיגון אקוסטי והקריטריונים אינם חלים עליהם.
 • למידע מפורט על הקריטריונים לרעש מכבישים בינעירוניים ראו במסמך מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים באתר המשרד להגנת הסביבה.
 • המסמך קובע גם את האופן שבו תבוצע מדידת מפלס הרעש הקיים, את אופן חישוב מדידת מפלס הרעש הצפוי, תכנון האמצעים להפחתת הרעש, וכן הנחיות לתכנון מיגון אקוסטי דירתי.
 • אם צפויה חריגה מעוצמת הרעש שנקבעה, יש לנקוט באמצעי מיגון שונים כדי להפחית את עוצמת הרעש בבתי המגורים ובבניינים הציבוריים, בהתאם למפורט במסמך.

מיגון אקוסטי לדירות מגורים

 • במקרים מסויימים התושבים עשויים להיות זכאים למיגון אקוסטי של הדירה. הזכאות למיגון אקוסטי של הדירה נקבעת על-פי החישובים של מפלס הרעש הצפוי מהכביש.
 • במקרה שבו נמצא שהתושבים זכאים למיגון אקוסטי של הדירה, האמצעי שבו ייעשה שימוש ייקבע על-פי מידת החריגה ממפלס הרעש המותר:
  • בחריגה של 2-0 דציבלים: התקנת מזגן.
  • בחריגה של 5-2 דציבלים: החלפת חלונות או דלתות הזזה בחלונות או דלתות ציריים, והתקנת מזגן.
  • בחריגה של מעל 5 דציבלים: נקיטה של אמצעים אקוסטיים כדי שמפלס הרעש בתוך החדר יהיה 40 דציבלים בשעת השיא כאשר החלונות סגורים.
 • המיגון האקוסטי בדירה יבוצע בחדרי מגורים וחדרי שינה בלבד.

מי זכאי?

 • אדם המתגורר בסמוך לדרך בינעירונית.
 • מי שנמצא במבנה ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית או מוסד חינוך.

מי לא זכאי

 • עוצמות הרעש המפורטות למעלה לא יחולו לגבי המבנים הבאים:
  • חלקי מבנים שאינם משמשים לשימוש רגיש לרעש, כגון מסחר, משרדים, מחסנים וכו'.
  • מבנה שמיקומו אינו תואם את ייעוד השטח.
  • מבנה קיים שנבנה שלא על-פי תכנית מאושרת כחוק.
  • מבנה מתוכנן שטרם ניתן לו היתר בניה כחוק, או שמיקומו וגובהו אינם מסומנים בתכנית מפורטת (תב"ע).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה של רעש החורג מהעוצמות המותרות, ניתן לפנות אל הרשויות הרלוונטיות, כמפורט להלן:
  • במקרה של רעש הנגרם מתחבורה בכבישים מקומיים ומאספים, יש לפנות בכתב אל היחידה הסביבתית ברשות המקומית.
  • במקרה של רעש הנגרם מתחבורה בכבישים עורקיים, או מתנועת רכבות, יש לפנות בכתב אל האגף למניעת רעש במשרד להגנת הסביבה.
הערת עריכה
מהי ההגדרה של כביש מקומי ומאסף ושל כביש עורקי? האם דרך בינעירונית נכנסת להגדרה של כביש מקומי/מאסף?
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 10:47, 20 בדצמבר 2020 (IST)

חשוב לדעת

 • המשרד להגנת הסביבה פירסם המלצות למפלס הרעש ממסילות רכבת ארציות. הדרישות המחייבות הן הדרישות המופיעות במסמכי תכנית המתאר. לפירוט ההמלצות של המשרד להגנת הסביבה וכן לצעדים שבעל מסילת ברזל צריך לנקוט לטובת מיגון דירה מרעש, ראו באתר המשרד להגנת הסביבה.
  הערת עריכה
  ייכתב ערך נפרד לגבי רעש ממסילות רכבת
  הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 12:37, 28 בדצמבר 2020 (IST)

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים