ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או למטפל לגבות עבור הטיפול בבחירה של ניצול השואה האם לקבל את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה למפרע החל מה-1 ביולי 1997
ההגבלה על גובה שכר הטרחה חלה גם על הסכמי שכר טרחה שנכרתו לפני יום 31.12.2014
ניצול שואה ששילם שכר טרחה עודף עבור הטיפול בתשלום הרטרואקטיבי, רשאי לדרוש חזרה עד ליום 30.12.2020 את שכר הטרחה העודף ששילם
הגבלת שכר הטרחה חלה גם על הליכי הערר והערעור


על פי התיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), קיימת הגבלה על שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבחירה באם לקבל את הפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) בתשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997.

 • ביום 01.08.2014 נכנס לתוקף תיקון לחוק הקצבאות לעובדי הגטו (ה-ZRBG) והורחבה הזכאות לתבוע, באופן רטרואקטיבי, את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות החל מהחודש הראשון לאחר גיל 65 או מיום 01.07.1997, המאוחר בניהם.
 • באופן כללי סכום הקצבה החודשית במקרה של התחלה יותר מוקדמת של הקצבה אמור להיות נמוך יותר מסכום הקצבה החודשי ששולם עד מועד זה, וההפרשים יקוזזו מהסכום הרטרואקטיבי שישולם.
 • המוסד לביטוח פנסיוני הגרמני שלח לכל אחד מהזכאים מכתב ובו דוגמה לחישוב מחדש של הפנסיה הסוציאלית במקרה שהיא תחל באופן רטרואקטיבי משנת 1997. ניצולי השואה נדרשו לבחור בין חישוב מחדש של סכום הקצבה וקבלת תשלום רטרואקטיבי ובין המשך תשלום הקצבה ללא חישוב מחדש.
 • ביום 31.12.2014 פורסם תיקון מס' 5 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) אשר הגביל את שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבחירה באם לקבל את הפנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) בתשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997.
  • המגבלה על גובה שכר הטרחה חלה גם על הסכמי שכר טרחה שנחתמו בעבר (לפני יום 31.12.2014).
  • ניצולי שואה ששילמו שכר טרחה עודף רשאים לדרוש חזרה את שכר הטרחה העודף ובהתאם לצורך אף להגיש תביעה להשבתו.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה המקבלים פנסיה סוציאלית מגרמניה בגין עבודה בגטאות (ZRBG) וניתנה בידיהם הברירה לבחור בין חישוב מחדש של סכום הקצבה וקבלת תשלום רטרואקטיבי החל מיום 01.07.1997, ובין המשך תשלום הקצבה ללא חישוב מחדש, בהתאם לתיקון שחל בחוק הגטאות הגרמני (ה-ZRBG) ביום 01.08.2014.

גובה שכר הטרחה המקסימלי בטיפול בבחירה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה בחישוב רטרואקטיבי מיום 01.07.1997

 • הוגשה תביעה או ערעור לפני יום 06.06.2014 - אם עורך הדין או מטפל אחר הגישו תביעה או ערעור לפני יום 06.06.2014 בנושא התשלום הרטרואקטיבי וביום 06.06.14 היו התביעה או הערעור תלויים ועומדים – שכר הטירחה יהיה הנמוך מבין שני הסכומים:
  • 7.5% מהתשלום הרטרואקטיבי שניתן לניצול השואה בתוספת מע"מ, או
  • 25,000 ₪ בתוספת מע"מ
דוגמה
אם בקשתו של ניצול שואה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה בחישוב רטרואקטיבי מיום 01.07.1997 התקבלה, ועקב כך הוא קיבל תשלום רטרואקטיבי בסך 400,000 ₪, אזי שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות ממנו יהיה הנמוך מבין שני הסכומים הבאים:
 • 7.5% של 400,000 = 30,000 + מע"מ, או
 • 25,000 ₪ + מע"מ.
לכן, שכר הטרחה המקסימלי יהיה 25,000 ₪ בתוספת מע"מ, שכן זהו הסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות.
 • אם ביום 06.06.2014 אין תביעה או ערעור תלויים ועומדים או כלל לא הוגשו תביעה או ערעור- אם הוגשו תביעה או ערעור בנושא התשלום הרטראוקטיבי וביום 06.06.2014 הם לא היו תלויים ועומדים או כלל לא הוגשו - שכר הטרחה המקסימלי יעמוד על 473 ₪ בלבד בתוספת מע"מ.
 • אם כתוצאה מהטיפול של המטפל בתביעה, הוגדל התשלום הרטרואקטיבי מעבר למה שהתובע היה זכאי לו לפי החישוב המחודש שנערך ע"י גרמניה, אזי המטפל בתביעה זכאי לשכר טרחה בגובה 15% מההפרש שבין הסכום התשלום המוגדל שקיבל בפועל ובין הסכום (כולל הריבית) שהתובע היה זכאי לו לפי החישוב מחדש.
דוגמה
 • לפי החישוב מחדש שנשלח לניצול השואה מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני, התשלום הרטרואקטיבי שהיה מגיע לו עבור חישוב הקצבה למפרע מיום 01.07.1997, עמד על 250,000 שקל (כולל ריבית).
 • עקב עבודתו של עורך הדין, התשלום הרטרואקטיבי שקיבל ניצול השואה בפועל גדל ועמד על 350,000 ₪.
 • שכר הטרחה המקסימלי המגיע לעורך הדין הוא 15% מההפרש שבין הסכום המוגדל ששולם בפועל לבין הסכום שהתובע היה זכאי לו לפי החישוב מחדש. במקרה זה ההפרש עומד על 100,000 ₪ ושכר הטרחה המקסימלי הנו 15% מתוך 100,000 ₪, ובסה"כ 15,000 ₪.

.

תחולה רטרואקטיבית של התיקון לחוק והמגבלות על הסכם שכר הטרחה

 • תחולה רטרואקטיבית של הוראות החוק- הוראות אלה על הגבלת שכר הטרחה יחולו גם רטרואקטיבית על הסכמי שכר טרחה שנכרתו בעבר (לפני יום 31.12.2014), וזאת אף אם התביעות הסתיימו וגם אם הכסף כבר נגבה ובתנאי שעדיין לא ניתן פסק דין חלוט (פס"ד שלא ניתן לערער עליו עוד) בעניין שכר הטרחה.
 • אם ניצול השואה טרם שילם לעו"ד או למטפל את שכר הטירחה, אזי גובה סכום הגבייה חייב להיות מותאם לסכומים שצוינו לעיל.
  • אם יש נגד ניצול הליך הוצאה לפועל חלה חובה של עורך הדין או המטפל לעדכן מידית את לשכת ההוצאה לפועל על הקטנת החוב בהתאם לסכומים החדשים שקבע החוק.
 • אם ניצול השואה כבר שילם לעו"ד או למטפל שכר טרחה הוא זכאי להשבת שכר הטרחה העודף, כמפורט בסעיף הבא.

השבת שכר טרחה עודף

 • ניצול שואה ששילם לעו"ד או למטפל, לפני מועד כניסתו של החוק לתוקף ביום 31.12.2014, שכר טרחה הגבוה משכר הטרחה המצוין למעלה, זכאי להגיש תביעה להחזרת עודף שכר הטרחה.
 • לפי החוק, עומדות בפני המטפל בתביעה שתי חלופות:
  • חלופה אחת - להחזיר לניצול, תוך 60 יום מיום הבקשה, 25% משכר הטרחה העודף ששולם לו. במקרה זה ניצול השואה לא יוכל לתבוע את יתרת השכר העודף שגבה ממנו המטפל.
  • חלופה שנייה - לסרב לשלם את שכר הטרחה העודף. במקרה זה יהיה רשאי ניצול השואה לתבוע את המטפל בבית המשפט על מלוא שכר הטרחה העודף.
 • אם נגבה מניצול שואה שכ"ט בניגוד לאמור בחוק לאחר מועד כניסתו של החוק לתוקף ביום 31.12.2014, הרי שעל המטפל בתביעה להשיב לניצול השואה את מלוא שכר הטרחה שנגבה ביתר (אין לו אפשרות להשיב רק רבע). במקרה שהמטפל לא עשה כן, רשאי ניצול השואה להגיש כנגדו תביעה להשבת מלוא שכר הטירחה ששולם בניגוד לחוק.

תהליך מימוש הזכות בתביעה להשבת שכר טרחה עודף שנגבה לפני יום 31.12.2014

 • על ניצול שואה המבקש להחזיר עודף שכר טרחה ששולם לפני יום 31.12.2014 לפנות בכתב למטפל בתביעה (העורך דין או מטפל אחר) בבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה.
 • את הבקשה בכתב יש להפנות עד ליום 30.12.2022.
 • אם המטפל בתביעה שילם לניצול השואה 25% מעודף שכר הטרחה המבוקש, וזאת תוך 60 יום מתום החודש שבו התקבלה אצלו הבקשה להחזרת עודף שכר הטרחה, אזי לא ניתן לתבוע את המטפל בתביעה בבית המשפט להשבת יתרת עודף שכר הטרחה.
 • אם המטפל בתביעה לא שילם סכום זה, ניתן להגיש נגדו תביעה בבית משפט להשבת מלוא עודף שכר הטרחה.
 • יורש של ניצול שואה ששילם עודף שכר טרחה רשאי לנקוט בהליכים המפורטים למעלה להשבת עודף שכר הטרחה, בתנאי שניצול השואה המוריש הגיש עוד בחייו בקשה למטפל בתביעה להחזיר את עודף שכר הטרחה.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי חינם, ללא מבחן הכנסה, בתביעה להחזרת שכר טרחה עודף. לפרטים נוספים ראו: סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים