הביטוח הלאומי הגרמני משלם קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שהוחזקו בגטאות בשטח כיבוש או השפעה של המשטר הנאצי וביצעו שם עבודות ללא כפייה, שניתנה עבורן תמורה
החוק לתיקון חוק הגטאות (ZRBG) שפורסם ב-2014 הרחיב באופן רטרואקטיבי את מועד הזכאות לקצבה זו החל מיום 01.07.1997, לכל המוקדם
בנוסף לקצבה זו ניתן לקבל פיצוי חד פעמי של 2,000 יורו בגין העבודה בגטאות
אלמנות ואלמנים של מי שענו על התנאים המזכים בקצבת הזיקנה עשויים להיות זכאים לקצבת שארים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי הגרמני משלם קצבת זיקנה חודשית (פנסיה סוציאלית) לניצולי שואה שהוחזקו בגטאות בשטח כיבוש או השפעה של המשטר הנאצי וביצעו עבודות, שלא תחת כפייה, במהלך תקופה זו.

 • תחת המונח "עבודה" נכללות מגוון פעולות שנעשו מרצון במהלך השהות בגטו כגון טיפול והשגחה על ילדים, ניקוי רחובות, פינוי שלג, עבודות במטבח, עבודות חקלאיות ואחרות, כנגד תשלום או מתן תמורה בעין כגון מוצרי מזון. לא נדרשים אישורים רשמיים המוכיחים את ביצוע העבודה בפועל.
 • גובה הקצבה מחושב לפי מספר קריטריונים כגון: תאריך הלידה של הניצול, משך תקופת העבודה ועוד.
 • קצבה זו אינה תלויה בקצבאות אחרות והיא משולמת בנוסף לכל קיצבה אחרת המשולמת בגין רדיפות הנאצים.
 • בשנת 2014 פורסם החוק לתיקון חוק הגטאות (ZRBG), אשר הרחיב באופן רטרואקטיבי את מועד הזכאות לקצבת זו החל מיום 01.07.1997, לכל המוקדם.
 • במקרה שניצול/ת השואה נפטר/ה, האלמן/ה עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבת שארים, בכפוף לתנאי הזכאות שנקבעו בחוק.

רקע

 • ב-18.6.1997 קבע בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה בפסק דין תקדימי, שיש להכיר בעבודה שבוצעה בגטו לודז' בפולין כתקופה ביטוחית המזכה בתשלום קצבת זיקנה. בעקבות פסק דין זה, החל הביטוח הלאומי הגרמני לשלם קצבאות זקנה ושאירים לניצולי שואה שעבדו בתנאים דמויי עובד-מעסיק.
 • ביוני 2002 נחקק בגרמניה חוק הגטאות (ZRBG), שהחיל את ההלכה לפיה יש להכיר בעבודה שבוצעה ללא כפייה בגטו כמזכה בתשלום קצבת זקנה, גם על גטאות נוספים שהיו בשטחים שנכבשו או סופחו על ידי גרמניה הנאצית.
 • בשנת 2007 החליטה ממשלת גרמניה כי הרשות המוסמכת (BADV) תשלם פיצוי חד פעמי של 2,000 יורו למי שלא נמצא זכאי לקבלת קצבת זיקנה לפי חוק הגטאות, וזאת בשל השיעור הגבוה של תביעות שנדחו לפי החוק.
 • ביוני 2009 קבע בית המשפט לעניינים סוציאליים בגרמניה קריטריונים מקלים לזכאות לפנסיה סוציאלית. כתוצאה מכך, נבחנו מחדש ואף אושרו תביעות רבות שבעבר נדחו.
 • בחודש אוגוסט 2011 שונתה המדיניות והוחלט שניתן לקבל גם קצבה לפי חוק הגטאות ובו זמנית גם את הפיצוי החד-פעמי של 2000 יורו.
 • בשנת 2014 פורסם החוק לתיקון חוק הגטאות (ZRBG), אשר הרחיב באופן רטרואקטיבי את מועד הזכאות לקצבת זו החל מיום 01.07.1997, לכל המוקדם. כמו כן הוכרו גטאות נוספים שקודם לא היו מוכרים (פרוט בנושא ראה תחת הכותרת: "תשלום רטרואקטיבי מ1997")

מי זכאי?

ניצולי שואה

  1. הוא עבד בגטו ללא כפייה במהלך תקופה זו. דוגמאות לעבודה ללא כפייה: עבודות מטבח, ניקיון, אדמיניסטרציה, עבודה במפעלים, העברת חבילות, טיפול בילדים ובקשישים וכדומה. מי שעבד תחת אלימות או איומי נשק נחשב עובד כפייה ולא עובד מרצון.
  2. הוא קיבל תמורה עבור עבודתו - לרבות תמורה סמלית או תמורה בעין כגון: אוכל או מוצרי מזון, גם אם תמורה זו הועברה ליודנראט ולא ישירות לידי העובד.

אלמן/ה של ניצול/ת השואה

 • אלמנות ואלמנים של ניצולי שואה שהיו זכאים לפנסיה סוציאלית מגרמניה ולא זכו לקבלה בעודם בחיים, עשויים להיות זכאים לתשלום קצבת שארים ובנוסף לתשלום חד פעמי בגובה הקצבה שהייתה משתלמת למנוח החל ממועד הזכאות הראשון ועד ליום פטירתו.
 • לפרטים נוספים ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

ניצולי שואה שטרם הגישו תביעה

DRV Rheinland
71 Königsallee St. Düsseldorf
Germany 40215
Tel: +49-211-9370
Fax: +49-211-937-3096
E-mail:

ניצולי שואה שתביעתם נדחתה בעבר או שמתקיים הליך משפטי (ערעור או בירור) בעניין תביעתם

 • ניצולי שואה שתביעתם נדחתה בעבר מכל סיבה שהיא, ומעוניינים לבדוק מחדש את זכאותם (לאור ההקלות בתנאי הזכאות, המאפשרים גם למי שעבד בגטאות באזורים שלא סופחו ע"י הרייך הגרמני) אינם נדרשים להגיש תביעה חדשה.
 • ניצולי שואה אלה מתבקשים לפנות לסניף הביטוח הלאומי בגרמניה המטפל בעניינם ולבקש בדיקה מחודשת של זכאותם לפנסיה סוציאלית.
 • מי ששינה את כתובתו בשנים האחרונות חייב לעדכן את כתובתו הנוכחית ישירות בגרמניה או דרך המוסד לביטוח לאומי.

מקבלי פנסיה סוציאלית או קצבת שאירים מגרמניה, שאינה כוללת את תקופת העבודה בגטו

 • ניצולי שואה המקבלים כבר קצבת זיקנה או שאירים מגרמניה, אך בחישוב התקופות הביטוחיות לקצבה לא נכללו תקופות העבודה בגטו על פי "חוק הגטאות" יכולים להגיש טופס תביעה לקצבת זקנה עבור עובדי גטאות לשעבר (טופס ZRBG 100) לסניף הביטוח הלאומי הגרמני שמשלם.
  • אם יתברר שתקופת הזכאות לקצבה גדלה עקב תקופת העבודה בגטאות, גובה הקצבה השוטפת יגדל וישולמו הפרשים רטרואקטיביים.
  • אם יתברר שתקופת הזכאות לקצבה אינה משתנה, תמשיך להשתלם הקצבה בגובהה הנוכחי ללא חישוב מחדש.

תשלום רטרואקטיבי מ-1997

 • ביוני 2014 חוקק חוק התיקון של ה-ZRBG והורחבה הזכאות לתבוע, באופן רטרואקטיבי, את קצבה הזיקנה בגין עבודה בגטאות החל מהחודש הראשון לאחר גיל 65 או מיום 01.07.1997, לפי המאוחר מביניהם.
 • שינויים אלה חלים הן על מי שמגישים בקשה ראשונה לקצבה, והן על מי שכבר מקבלים את הקצבה אבל ממועד מאוחר יותר מ-1997.
 • באוגוסט 2014, המוסדות הגרמניים החלו לפנות בכתב לזכאים הפוטנציאלים, כדי שיבחרו בין קבלת תשלום רטרואקטיבי והקטנת הקצבה החודשית, לבין ויתור על התשלום הרטרואקטיבי והמשך קבלת הקצבה שנקבעה להם בעבר.
 • ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה שיכול לקבל מי שמטפל בבחירה של ניצול שואה אם לקבל את הפנסיה הסוציאלית מגרמניה למפרע החל מה-1 ביולי 1997. למידע נוסף ראו הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.
 • ניצולי שואה שעדיין לא בחרו בין קבלת התשלום רטרואקטיבי מיום 01.07.1997 והקטנת הקצבה החודשית, לבין ויתור על התשלום הרטרואקטיבי והמשך קבלת הקצבה שנקבעה להם בעבר, או ניצולי שואה המבקשים לשנות את בחירתם, מתבקשים לפנות בכתב אל סניף הביטוח הלאומי הגרמני המטפל בעניינם.

קצבת שארים וזכויות יורשים

 • אלמן/נה של ניצול שואה מנוח שעבד בגטו ועמד בימי חייו בתנאי הזכאות שצוינו בפרק "תנאי הזכאות", זכאים להגיש תביעה לקצבת שארים לביטוח הלאומי הגרמני. למידע נוסף ראו קצבת שארים לאלמן/אלמנה של נפטר שעבד בלא כפייה בגטו.
 • אלמן/ה של ניצול שואה מנוח אשר היה זכאי לפנסיה סוציאלית מגרמניה ולא זכה לקבלה בעודו בחיים, עשויים להיות זכאים בנוסף לתשלום חד פעמי בגובה הקצבה שהייתה משתלמת למנוח החל ממועד הזכאות הראשון ועד ליום פטירתו.
 • אם ניצול השואה לא הותיר אחריו בן/בת זוג (אלמן/נה), היורשים על פי דין רשאים להגיש תביעה לתשלום חד פעמי בגובה התגמולים להם היה זכאי הנפטר מתאריך הזכאות הראשון ועד מועד פטירתו, בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • ניצול השואה המנוח נפטר לאחר יום 27.06.2002.
  • ניצול השואה המנוח לא הגיש בימי חייו תביעה לפנסיה סוציאלית.
 • למידע נוסף ראו תשלום חד פעמי ליורשי מי שעבד בגטו במלחמת העולם ה-2.

הגבלת שכר טרחת עורך דין עבור הגשת תביעה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה

 • הגבלת שכר טרחת עורך דין או מטפל אחר עבור הגשת תביעה לקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה-חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) מגביל את שכר הטרחה המקסימלי שניתן לגבות בגין טיפול בהגשת תביעה לקצבה:
  • שכר הטרחה הכולל בגין טיפול בתביעה שהוגשה לאחר יום 17.03.2016- לא יעלה על 7.5% מהתשלום הרטרואקטיבי שהתקבל.
  • שכר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה שהוגשה לפני יום 17.03.2016 - קיימת מחלוקת משפטית בנוגע לתחולת סעיף 10 לחוק התביעות של קורבנות השואה ובנוגע לסיווג של תשלום זה כקצבה כמשמעה בחוק. לפי פרשנות אחת, הפנסיה הסוציאלית מגרמניה הנה קצבה אשר סעיף 10(ב)(2) לחוק חל עליה ולפיכך שכר הטרחה לא יעלה על 15% מסך כל הקצבאות שיקבל ניצול השואה בתקופה של 5 שנים. (60 חודש). לפי פרשנות אחרת, פנסיה סוציאלית אינה מהווה קיצבה המשולמת כפיצוי בגין רדיפות הנאצים, אלא תשלום במסגרת מערכת הביטוח הסוציאלי הגרמני ולכן סעיף 10(ב)(2) לא חל על תביעות שהוגשו לפני יום 17.03.2016. על פי פרשנות זו, במקרה זה חל סעיף 10(ב)(1) לחוק הקובע ששכר הטרחה עומד על 15% מכלל התשלומים שהתקבלו. סוגיה זו טרם נדונה והוכרעה בבית המשפט.
  • לפרטים נוספים ראה הגבלת שכר טרחה עבור טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל.
 • הגבלת שכר הטרחה עבור הטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית החל מיום 01.07.1997- ביום 31.12.2014 פורסם תיקון לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) שהגביל את שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור טיפול בחישוב מחדש של הפנסיה הסוציאלית רטרואקטיבית החל מה-1 ביולי 1997. לפרטים נוספים ראה הגבלת שכ"ט בטיפול בקבלת הפנסיה הסוציאלית מגרמניה רטרואקטיבית מיום 01.07.1997.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • קצבאות הביטוח הלאומי הגרמני מתעדכנות ב -1 ביולי מדי שנה. (בדומה להצמדה למדד).
 • הזכאות קיימת גם עבור ניצולים שעבדו בגטאות בשטח שנמצא תחת השפעה של המשטר הנאצי, גם אם שטח זה לא נכבש או סופח ע"י הרייך הגרמני. כך למשל, ניצולים שעבדו בגטו בשנגחאי בסין או לחלופין בגטו סופיה בבולגריה, עשויים אף הם להיות זכאים.
 • גם מי שעבד כילד בגטו עשוי להיות זכאי לפנסיה הסוציאלית ולתשלום החד פעמי בגובה 2,000 יורו, אם הוא עומד בכל הקריטריונים.
 • החל מאוגוסט 2011 ניתן להגיש בקשה לפיצוי חד פעמי של 2,000 יורו מקרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה ללא כפייה בגטו בנוסף לבקשה לקבלת פנסיה סוציאלית לפי חוק הגטאות הגרמני (ה-ZRBG).
 • הפנסיה הסוציאלית מגרמניה לא נחשבת כהכנסה לצורך קביעת הזכאות לגמלת סיעוד ולגמלת הבטחה הכנסה, המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי.
 • תקבולי ביטוח סוציאלי המתקבלים על ידי תושב ישראל מרשויות מדינה זרה – פטורות מס הכנסה.

כתובת לפניה לשאלות ובירורים

 • לבירורים ומתן סיוע בעברית ניתן לפנות למוקד לפניות אזרחים ותיקים וניצולי שואה המופעל על ידי המשרד לשוויון חברתי:
 • לבירורים לאחר הגשת תביעה ניתן לפנות ישירות לסניף המטפל בגרמניה (יש לפנות לסניף בו מטופלת התביעה: בברלין, דיסלדורף או בוכום) בציון מספר המבוטח:
  • כתובת הסניף בברלין:
DRV Bund
2 Ruhrstrasse Berlin
Germany 10709
Tel: +49-30-8650
Fax: +49-30-865-27240
E-mail:
  • כתובת הסניף בדיסלדוף:
DRV Rheinland
71 Königsallee St. Düsseldorf
Germany 40215
Tel: +49-211-9370
Fax: +49-211-937-3096
E-mail:
  • כתובת הסניף בבוכום
DRV Knappschaft-Bahn-See
14-28 Pieper St.
Bochum, Germany 44781
Tel: +49-234-3040
Fax: +49-234-304-66050
E-mail:
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף קשרי חוץ של המוסד לביטוח לאומי בישראל
המוסד לביטוח לאומי, האגף לקשרי חוץ
ת"ד 90009 ירושלים 91909
טלפון: המוקד הטלפוני הארצי: *6050
פקס: 02-6512683
דואר אלקטרוני:
לקבלת מידע לגבי קבלת קהל באגף לקשרי חוץ לחצו כאן
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות