בעלי עסקים (ולפעמים גם שכירים) מחויבים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם בשנת המס. בעלי עסק קטן שמחזור העסקים שלהם יחד עם הכנסותיהם מיגיעה אישית לא עלו על 60,000 ₪ באותה שנה, רשאים להגיש דו"ח מקוצר
לאחר הגשת הדו"ח יתברר אם מגיש הדו"ח חייב לשלם עוד מס או שהוא זכאי להחזר כי שילם עודף מס במקדמות
בתקופת הגשת הדו"ח (לרוב בחודשים אפריל – מאי) ניתן לקבל הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה היא עבירה פלילית שעלולה לגרור קנסות והגשת כתב אישום
האפשרות לתיקון דו"ח שהוגש לשנת המס 2019 מסתיימת בסוף 2024
למידע רשמי ראו באתר רשות המסים
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
סרטון הסבר בנושא דוחות ודוח שנתי ברשות המסים

בעלי עסק מחויבים למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס. במקרים מסוימים גם שכירים נדרשים למלא ולהגיש את הדו"ח השנתי (המידע המפורט בדף זה רלוונטי גם לשכירים).

 • אם בעל העסק הוא אדם יחיד (כלומר לא חברה), עליו להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, ובנוסף להגיש את הדו"ח באופן ידני למודיעין של פקיד השומה, כפי שיפורט בהמשך.
שימו לב
 • באפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שתאפשר לראשונה הגשת דוח שנתי במס הכנסה באופן מקוון מלא לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים.
 • המערכת החדשה מייתרת את הצורך להגיש פיזית במשרדי השומה את הדוח עם המסמכים המצורפים.
 • בשלב זה, הגשת דוח שנתי מקוון מלא היא בגדר רשות, וניתן להמשיך ולהגיש את הדוח כפי שנעשה עד כה (כלומר הקלדה ושידור הדוח במחשב, הדפסתו והגשתו במשרדי מס הכנסה בצירוף הנספחים).
 • ישנם יחידים שיש להם פטור מהגשת הדו"ח באופן מקוון. לדוגמה: מי שהכנסותיהם לא עולות על הסכומים שמפורטים בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון).
 • לפרטים נוספים רצוי לפנות לפקיד השומה בסניף מס הכנסה באזור העסק, או להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 • בני זוג נשואים עם משק בית משותף רשאים לבחור מי מהם ייחשב כבן זוג רשום. התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג ובני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דו"ח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דו"חות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

שימו לב
קטינים חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה אם הכנסתם השנתית עולה על התקרה שנקבעה בחוק (88,750 ₪ בשנת 2023).


מועד הגשת הדו"ח

 • לרוב יש להגיש את הדו"ח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס.
 • עסקים מסוימים רשאים להגיש את הדו"ח מאוחר יותר, בהתאם להנחיות רשות המסים.
 • מי שלא יכולים להגיש את הדו"ח במועד צריכים לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בסניף מס הכנסה שבאזור מיקום העסק ולבקש הארכה.

דחיית מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2023

 • מועדי הגשת הדוח השנתי לשנת 2023 נדחו כמפורט להלן:
  • מועד הגשת הדוח ליחידים שלא חייבים בדוח מקוון - נדחה עד 31.05.2024.
  • מועד הגשת הדוח ליחידים שחייבים בדוח מקוון נדחה עד 30.06.24.
  • המועד להגשת הדוח לחברות ומלכ"רים ובעלי שליטה נדחה עד 31.07.2024.

הקלות במועד הגשת הדוח לשנת 2022

 • מי שהגיש דו"ח שנתי לשנת 2022 במהלך ינואר 2024 ייחשב כאילו הוא הגיש אותו ב-31.12.2023, בתנאי שאם הוא היה חייב בהגשת דוחות בשנים 2021-2020, הוא הגיש את הדו"ח לשנת 2020 במהלך שנת 2021 ואת הדוח לשנת 2021 הוא הגיש בשנת 2022.

שלבי ההליך

 • את הדו"ח השנתי עבור שנת 2022 יש להגיש בטופס 1301 (לשנת 2022) מודפס או באופן מקוון באתר רשות המסים.
 • לטופס הדיווח יש לצרף את הנספחים הנלווים כמפורט באתר רשות המסים.
 • במילוי השדות בטופס ניתן להיעזר באשפי הדרכה (כפתור "עזרה" ליד השדה) ובהדרכה דינמית (לחיצה על קוד/תיאור שדה לקבלת הדרכה לגביו). כמו כן ניתן לפנות לרשות המסים ולקבל הדרכה במילוי הדו"ח. לפרטים נוספים ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
 • לאחר מילוי תקין של הדו"ח ניתן לקבל את חישוב המס, חישוב המס מתבסס על הנתונים שהוזנו, ולא כולל ריבית, הפרשי הצמדה ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס.
 • לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים המכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
 • את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגישו באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
 • ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר באמצעות שידור כל הדו"ח מחדש (לכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. אחרי הגשת הדו"ח השנתי לפקיד השומה לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי באמצעות האינטרנט.
 • יש להדגיש כי עד שנת 2020 כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא נחשב הדו"ח כמוגש. בחודש אפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שמאפשרת לראשונה להגיש דוח שנתי באינטרנט באופן מקוון מלא לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים. מי שבחר להגיש את הדו"ח באמצעות המערכת החדשה אינו צריך להגיש פיזית את הדוח עם המסמכים המצורפים במשרדי השומה.
 • מי שנתקלו בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכולים לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00, לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים.
  או
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.
אזהרה
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, יכול לגרור הטלת קנסות או הגשת כתב אישום שכן זוהי עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס או מאסר עם קנס.

דו"ח עצמאי מקוצר ליחידים בעלי עסק קטן


שלבי ההליך להגשת הדו"ח השנתי המקוצר

 • יש למלא את השדות בטופס ולשדר אותו למס הכנסה.
 • אחרי שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים עם נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
 • את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגיש באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
 • ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר באמצעות שידור כל הדו"ח מחדש (לכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. אחרי הגשת הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח באמצעות האינטרנט.
 • יש להדגיש כי כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.
 • מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00, לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש, ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים.
  או
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.

מוקד תמיכה של רשות המסים לסיוע בבעיות בשידור הטופס המקוון

 • מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15 ל-16:00 לאחד מהטלפונים הבאים:
  • *4954
  • 1-222-4954
  • 02-5656400

הפרת החובה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה

 • אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, היא עבירה פלילית שיכולה לגרור הטלת קנס ואף מאסר.
 • בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת דו"ח לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

תיקון דו"ח שנתי

 • במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לתיקון דו"ח שהוגש בעבר (למשל אם לא נוצלה זכאות לנקודות זיכוי שונות או לזיכוי בשל תרומה).
 • התיקון יכול להיעשות עד 4 שנים מתום השנה שבה הוגש הדו"ח.
דוגמה
האפשרות לתיקון דו"ח שהוגש לשנת המס 2019 מסתיימת בסוף 2024
 • יש להגיש לפקיד השומה בקשה מפורטת ומנומקת שתכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • פרטי התיק – מספר תיק ושם הנישום.
  • שנת המס שלגביה מבוקש התיקון.
  • הסיבה לבקשה והסבר על השינוי.
  • הסכמה לתיקון של מועד הגשת הדו"ח אם פקיד השומה ימצא שמדובר בתיקון מהותי.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים ואת הדו"ח המתוקן (אין לצרף לדו"ח של שנת מס אחרת את הבקשה לתיקון הדו"ח).
 • אם יוחלט לקבל את הבקשה: לפונה תישלח הודעה שהבקשה התקבלה, הדו"ח המתוקן ישודר ותצא שומה מתוקנת.
 • אם יוחלט לדחות את הבקשה יישלח לפונה מכתב דחייה מנומק.
 • למידע נוסף ראו הוראת רשות המסים בנושא.

חשוב לדעת

 • לשכות ההדרכה של רשות המסים מציעות סיוע אישי במילוי הדו"ח השנתי בתקופת הגשת הדו"ח (לרוב בחודשים אפריל – מאי). לפרטים נוספים ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
 • תקנות מס הכנסה פוטרות במקרים מסוימים מהגשת דין וחשבון על הכנסה. לכן אין באמור בדף זה כדי למצות את כל המידע בנושא ורצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 • בתוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדו"ח, פקיד השומה רשאי לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו, אם יש לו סיבות סבירות להניח כי הדו"ח אינו נכון. אם הדו"ח שהוגש אינו דו"ח סתמי והוגשו כל הדו"חות הנדרשים, פקיד השומה חייב להזמין את הנישום לדיון לפני שהוא קובע כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדו"ח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים