הקדמה:

מי שתרם מעל 190 ש"ח (נכון לינואר 2020) למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה
שכירים במקומות עבודה מסוימים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת המשכורת החודשית במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה (אם הבקשה הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן לבקש החזר מס)
הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם, כלומר אדם שתרם 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ש"ח
גם מי שהעניק חינם שירות מקצועי למוסד ציבורי עשוי להיות זכאי לזיכוי, אך במקרה זה חישוב הזיכוי ייעשה באופן שונה, כפי שיפורט בהמשך
למידע נוסף ראו סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים מעל 190 ש"ח בשנים 2020-2019 (180 ש"ח בשנים 2018-2016, ו-190 ש"ח לפני כן), זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה.

 • סכום התרומה המזכה בהטבה מתעדכן מפעם לפעם.
 • ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות נפרדות, בתנאי שהן מסתכמות יחד לסכום העולה על 190 ש"ח לפחות ושהן ניתנו לגופים שהוכרו כ"מוסד ציבורי".
 • מוסד ציבורי הוא מוסד המקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח, כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
 • התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46.
  • ניתן לבדוק אם מוסד מסוים קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה, באתר רשות המסים (מומלץ לפתוח בדפדפן אקספלורר).
  • הבדיקה מציגה את פרטי המוסד הציבורי ואת תוקף האישור (לאיזה שנה הוא תקף), לדוגמה:
אישור לצורך תרומה.pdf
 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה, ואינם צריכים להמתין לסיום שנת המס על מנת לבקש החזרי מס.
 • הזיכוי לא יינתן על כל תרומה מעבר ל"תקרה" שהיא 30% מההכנסה החייבת במס לאותה שנה או מעבר ל-9,350,000 ש"ח (נכון ל-2020), לפי הנמוך מביניהם (9,322,000 ש"ח ב-2019, 9,211,000 ש"ח ב-2018, 9,184,000 ש"ח ב-2017, 9,212,000 ש"ח ב-2016 ו-9,295,000 ש"ח לפני כן).
 • אם הסכום שנתרם עולה על התקרה שצוינה, ניתן להעביר את סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה ל-3 שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא יעלה על התקרה.
 • במקרה שהבקשה לקבלת הזיכוי הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה להחזר מס (אפשרי עד 6 שנים אחורה).

מי זכאי?

 • יחידים ועסקים שאינם מאוגדים כחברה בע"מ - זכאים לזיכוי בגובה 35% מסכום התרומה.
דוגמה
אדם שתרם בשנה מסוימת 1,000 ש"ח יקבל זיכוי ממס בסך 350 ש"ח באותה שנה. אדם שתרם 100 ש"ח לא יקבל זיכוי, מכיוון שגובה התרומה נמוך מהמינימום הנדרש.
דוגמה
אדם שהכנסתו החייבת במס בשנה מסוימת 120,000 ש"ח ותרם באותה שנה 40,000 ש"ח, יוכל לקבל זיכוי ממס רק עבור תרומה של 36,000 ש"ח (שהם 30% מההכנסה החייבת השנתית). גובה הזיכוי ממס שיקבל יעמוד על 12,600 באותה שנה והוא יוכל להעביר את 4,000 ש"ח (סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה) ל-3 שנות המס הבאות ולקבל עליהם זיכוי ממס בתנאי שהסכום הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא עולה על התקרה.
 • עסקים המאוגדים כחברה בע"מ - זכאים לזיכוי בגובה מס החברות העדכני לשנה שבה ניתנה התרומה (23% משנת 2018, 24% בשנת 2017, 25% בשנת 2016).
דוגמה
חברה שתרמה 10,000 ש"ח בשנת המס 2018, תקבל זיכוי בסך 2,300 ש"ח. חברה שתרמה 150 ש"ח לא תקבל זיכוי מכיוון שגובה התרומה נמוך מהמינימום הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

שכירים

 • יש למלא טופס 116. ניתן גם למלא טופס 116 מקוון ולאחר המילוי, להדפיס את הטופס ולחתום עליו.
 • יש לצרף קבלות באחד מהאופנים הבאים:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור" (במקרה כזה פקיד השומה עשוי לבצע בדיקה מדוקדקת כדי למנוע הגשת מספר בקשות בגין אותה תרומה).
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה הנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ושיפורטו בה פרטי התורם.
 • כמו כן, יש לצרף תלוש שכר כלשהו ממקום העבודה (התלוש יאפשר לרשות המסים לזהות את מספר תיק הניכויים של המעסיק לצורך מתן הזיכוי).
  • יש למלא את סעיף א' (פרטים אישיים).
  • יש למלא גם את סעיף ד' (תיאום מס), היות שהזיכוי מחושב במגבלות של גובה ההכנסה.
  • יש למלא את סעיף ה' (בקשה להקלה בחישוב המס), ולסמן X במשבצת 037 (תרומה למוסד ציבורי).יש למלא את סכום התרומה.
  • יש לחתום על ההצהרה בתחתית הטופס.
  • במקרים מסוימים ידרוש פקיד השומה לצרף דפי חשבון בנק, כאשר מדובר בתרומה שניתנה באמצעות המחאות, בעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים.
 • את הטופס והקבלות, בצירוף תלוש השכר, יש להגיש ללשכת פקיד השומה שאליה משתייך העובד (אין חובה להגיע באופן אישי וניתן גם לשלוח באמצעות הדואר). לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב.
 • פקיד השומה ישלח אל העובד אישור על התרת הזיכוי.
 • על העובד למסור אישור זה למעסיק.
 • במקומות עבודה שקיבלו אישור לכך מרשות המסים, התהליך כולו מבוצע על ידי מחלקת שכר:
  • על העובד למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות (שחייבות להיות רשומות על שם העובד), והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
  • יש להגיש את הקבלות במהלך שנת המס ולפני המועד האחרון לסגירת המשכורת של חודש דצמבר (אם הבקשה הוגשה אחרי תום אותה שנת מס, ניתן לבקש החזר מס).
  • ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות המעסיק עבור תרומות שנתיות עד לגובה מצטבר של 25,000 ש"ח בשנה. זיכוי עבור תרומות מעבר לסכום זה ניתן לקבל באמצעות הגשת בקשה לפקיד השומה בלבד (כפי שפורט למעלה).
טיפ
מומלץ לפנות לרשות המיסים מבעוד מועד, ולא להמתין לימים האחרונים של שנת המס, על מנת לאפשר את ביצוע הזיכוי מול המעסיק בשנת המס בה הוגשה הבקשה לזיכוי.

עצמאים

 • עובדים עצמאים צריכים למלא בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי ולצרף לו את הקבלות על התרומה.
 • יש לצרף קבלות באחד האופנים הבאים:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור" (במקרה כזה פקיד השומה עשוי לבצע בדיקה מדוקדקת כדי למנוע הגשת מספר בקשות בגין אותה תרומה).
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה הנשלחת כקובץ באמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ושיפורטו בה פרטי התורם.

חישוב המס לעובד שתרם למוסד ציבורי

הערת עריכה
בינואר צריך לעדכן בדוגמה את החישוב של מדרגות המס
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 19:05, 30 בינואר 2019 (IST)
 • את גובה הזיכוי שהעובד זכאי לו מפחיתים מסך המס השנתי שעליו לשלם.
דוגמה
 • שכרה החודשי של עובדת הוא 10,000 ש"ח. בנוסף היא מקבלת הוצאות נסיעה בסך 250 ש"ח לחודש. סה"כ הכנסתה השנתית היא 123,000 ש"ח (10,250 ש"ח לחודש X‏ 12 חודשים).
 • הפרשות העובדת מהשכר לביטוח פנסיוני (6%) מסתכמות ב-7,200 ש"ח בשנה (6% X‏ 10,000 ש"ח לחודש X‏12 = 7,200 ש"ח). הפרשות אלה מזכות את העובדת בזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 35% (ראו זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
 • העובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי ששווין 7,227 ש"ח בשנה (נכון ל- 2020).
 • במהלך השנה תרמה העובדת 500 ש"ח לעמותה המוכרת כ"מוסד ציבורי". סכום התרומה מקנה לה זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה התרומה. גובה הזיכוי: 175 ש"ח (35% X‏ 500 ש"ח).
 • מס ההכנסה השנתי שיש לנכות משכר העובדת יחושב באופן הבא:
  • ההכנסה החייבת במס היא 123,000 ש"ח.
  • המס מחושב על פי מדרגות מס הכנסה:
   • 75,720 ש"ח הראשונים ימוסו על פי מדרגת מס הראשונה (10%) - סה"כ 7,572 ש"ח (10% X‏ 75,720).
   • חלק השכר שבין 75,721 ש"ח ל-108,600 ש"ח (סה"כ 32,879 ש"ח) ימוסה על פי מדרגת המס השניה (14%) - סה"כ 4,603.06 ש"ח (14% X‏ 32,879).
   • יתרת השכר החל מ-108,601 ש"ח ועד 123,000 ש"ח (סה"כ 14,399 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השלישית (20%) - סה"כ 2,879.80 ש"ח (20% X‏ 14,399).
  • סה"כ מס הכנסה לפני זיכויים: 15,054.86 ש"ח (7,572 + 4,603.06 + 2,879.80).
  • מתוך מס ההכנסה שחושב יש להפחית את הזיכויים ממס שהעובדת זכאית להם:
   1. שווי נקודות הזיכוי של העובדת - 7,227 ש"ח.
   2. זיכוי של 35% מההפרשות לפנסיה - 2,520 ש"ח (35% X‏ 7,200 ש"ח).
   3. זיכוי ממס בגין התרומה למוסד ציבורי - 175 ש"ח.
  • סך כל הזיכויים ממס - 9,922 ש"ח.
 • מס ההכנסה שעל העובדת לשלם לאחר הפחתת הזיכויים יהיה בסך 5,132.86 ש"ח.

תרומה שלא באמצעות סכום כסף

 • קיימת אפשרות לקבל זיכוי ממס גם עבור תרומה שנעשתה על-ידי מתן שירות בחינם למוסד ציבורי (ולאו דווקא בתשלום כספי), וזאת בתנאי ששווי השירות שניתן גבוה מ-190 ש"ח, נכון לשנת 2019.
דוגמה
מטפל המעניק שעות טיפול חינם בהתנדבות, יועץ המעניק שעות ייעוץ בהתנדבות, חברה המעניקה שירותים בהתנדבות.
 • חשוב לדעת כי חישוב הזיכוי למי שתורם שלא באמצעות כסף, ייעשה באופן שונה בהשוואה למי שתורם סכום כספי, שכן תחילה יתייחסו אל התורם כמי שסיפק למוסד הציבורי שירות בתשלום ולא בחינם, ולאחר מכן תרם בכסף את שווי השירות.
 • משמעות הדבר היא כי שווי השירות ייחשב כהכנסה (שהתורם יצטרך לשלם עבורה מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, ואם הוא עוסק מורשה - גם מע"מ), ומנגד הוא יקבל זיכוי עבור שווי התרומה.
דוגמה
תרומה של עוסק פטור
 • רפלקסולוג שהוא עוסק פטור העניק 10 טיפולים חינם למוסד ציבורי בשווי כולל של 1,000 ש"ח.
 • לצורך חישוב הזיכוי הוא ייחשב כמי שהיתה לו הכנסה של 1,000 ש"ח (שעבורה עליו לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי).
 • מנגד הוא יהיה זכאי לזיכוי בסך 350 ש"ח (לפי החישוב 35% X‏ 1,000 ש"ח).
דוגמה
תרומה של עוסק מורשה או חברה
 • יועץ מס התנדב לתת חינם 5 שעות ייעוץ למוסד ציבורי בשווי כולל של 500 ש"ח + מע"מ.
 • היועץ ייחשב כמי שהיתה לו הכנסה של 500 ש"ח (שווי השירות שנתן) + מע"מ בשיעור 17% (כלומר 85 ש"ח), כאשר על סכום הבסיס (500 ש"ח) יהיה עליו לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, וכן הוא יידרש להעביר לרשות המסים את המע"מ עבור העסקה.
 • מנגד הוא יהיה זכאי לזיכוי בסך 175 ש"ח (לפי החישוב 35% X‏ 500 ש"ח) אם מדובר בעוסק מורשה, ואילו כאשר מדובר בחברה, יהיה הזיכוי בסך 115 ש"ח (לפי החישוב 23% X‏ 500 ש"ח).
טיפ
חשוב להתייעץ מראש עם רואה חשבון או יועץ מס כדי לוודא כי התרומה תוכר לצורך הזיכוי ושהתורם יוציא חשבונית מס כחוק בגין התרומה (שנחשבת כהכנסה).

תקפות של קבלות אלקטרוניות

 • חלק גדול מהעמותות מגייסות תרומות באינטרנט כאשר התורם מקבל את הקבלה על התרומה כקובץ במבנה PDF.
 • העמותה חייבת להשתמש בתוכנה שעברה אישור להנפקת קבלות אלקטרוניות מטעם רשות המיסים. למידע נוסף ראו באתר רשות המסים.
דוגמה
הנפקת קבלות ע"י כל זכות
 • כל זכות מגייסת תרומות באמצעות אתר ישראל תורמת
 • אתר ישראל תורמת מנפיק את הקבלות בשם כל זכות באמצעות חברת ezcount שנשענת על תוכנת KSYS
 • לחברת ezcount קיים אישור להנפקת קבלות אלקטרוניות מטעם רשות המיסים
 • כדי לבדוק אם הקבלה שקבלתם עומדת בסטנדרט של רשות המסים יש לפעול באופן הבא:
  • לקבל מהעמותה את מספר החברה של החברה שמנפיקה את הקבלות מטעם אתר האינטרנט של ההתרמה.
  • להיכנס לאתר הבדיקה של רשות המיסים ולהזין את מספר החברה או את שם התוכנה באמצעותה מנפיקה החברה את הקבלות.
דוגמה
בדיקת אתר ישראל תורמת שדרכו תורמים לכל זכות
 • אתר ישראל תורמת נשען על קבלות שמונפקות ע"י חברת ezcount
 • יש להיכנס לאתר הבדיקה של רשות המיסים
 • יש להכניס את מס. החברה של חברת ezcount שהוא 515285120 ולקבל את תוקף האישור

חשוב לדעת

 • שכירים זכאים לקבל את הזיכוי כבר במהלך שנת המס, אם מסרו למעסיק אישור מפקיד השומה כפי שפורט לפני כן.
 • בחלק ממקומות העבודה מבוצע התהליך כולו על ידי מחלקת שכר. על העובד למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
 • מלבד הזיכוי במס שניתן לקבל כבר במהלך שנת המס, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת השנה. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.
 • עצמאים יקבלו את הזיכוי רק במועד עריכת שומת המס הסופית, והם אינם רשאים לנכות את הזיכוי מתוך המקדמות, אותן הם משלמים במהלך שנת המס.
 • במקרה שהתורם למוסד ציבורי לפי סעיף 46 זכאי גם לניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר על פי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983, הרי שהסכום הכולל שבגינו יינתן הזיכוי והניכוי יחד לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת של התורם באותה שנה.
הערת עריכה
1. אולי לייצר ערך על ניכוי מס הכנסה השתתפות במחקר. 2. מוסד ציבורי מוכר גם לצרכי הקלה במס שבח מקרקעין. אולי לייצר ערך גם על זה
הערה מאת שרון הורנשטיין 13:53, 8 באפריל 2012 (IDT)
 • מומלץ לברר אם המוסד שתורמים לו את הכסף מוכר כ"מוסד ציבורי" לצורך תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. לבירור לגבי מוסדות ציבור לעניין תרומות, ראו באתר רשות המיסים (מומלץ לפתוח בדפדפן אקספלורר).
 • הזיכוי ניתן בין אם מדובר בתרומה אחת ובין אם בכמה תרומות נפרדות, בין אם מדובר בתרומה למוסד אחד ובין אם במספר תרומות לכמה מוסדות, ובלבד שסך כל התרומות שניתנו בשנת המס מגיע לפחות לסכום המינימלי שנקבע לכך, ושכל התרומות ניתנו למוסדות שהוכרו לצורך סעיף 46.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים