מי שתרמו מעל 207 ₪ בשנה (נכון ל-2024) למוסד ציבורי שקיבל אישור מתאים (או למספר מוסדות) זכאים לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה
שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במשכורת החודשית במהלך השנה (אם שנת המס הסתיימה ניתן לבקש החזר מס)
הזיכוי הוא בגובה 35% מסך התרומה לאדם (מי שתרם 1,000 ₪ יקבל זיכוי של 350 ₪)
למידע נוסף ראו מדריך רשות המיסים
טפסים

מי שתרמו במהלך שנת 2024 מעל 207 ₪ למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים זכאים לזיכוי ממס הכנסה בשנה זו.

טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.
 • מוסד ציבורי הוא מוסד שמקדם מטרות ציבוריות ללא מטרת רווח, כמו עמותה רשומה (ע"ר) או חברה לתועלת הציבור (חל"צ).
 • התרומה מוכרת לצרכי מס רק אם ניתנה למוסד ציבורי שקיבל אישור לפי סעיף 46.
  • ניתן לבדוק אם מוסד מסוים קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה באתר רשות המסים.
  • הבדיקה מציגה את פרטי המוסד ואת תוקף האישור (לאיזה שנה הוא תקף), לדוגמה:
אישור לצורך תרומה.pdf
 • ההטבה ניתנת גם על מספר תרומות נפרדות למוסדות שקיבלו אישור לפי סעיף 46, אם הסכום הכולל של התרומות עולה על 207 ₪.
 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה ניתנה התרומה.
 • אם שנת המס הסתיימה אפשר להגיש בקשה להחזר מס.
  • החזר מס אפשרי עד 6 שנים אחורה.
  • בשנת 2023 סכום התרומה המינימלי שזיכה בהטבה היה 200 ₪.
  • בשנים 2022-2019 סכום התרומה המינימלי שזיכה בהטבה היה 190 ₪.
  • בשנת 2018 סכום התרומה המינימלי שזיכה בהטבה היה 180 ₪.

גובה הזיכוי

 • יחידים ועסקים שלא מאוגדים כחברה בע"מ זכאים לזיכוי בגובה 35% מסכום התרומה (בני זוג שאחד מהם תרם את התרומה יכולים לבחור מי מהם יקבל את הזיכוי).
דוגמה
אדם שתרם בשנה מסוימת 1,000 ₪ יקבל זיכוי ממס בסך 350 ₪ באותה שנה. מי שתרם 100 ₪ לא יקבל זיכוי, מכיוון שגובה התרומה נמוך מהמינימום הנדרש.
דוגמה
אדם שהכנסתו החייבת במס בשנה מסוימת 120,000 ₪ ותרם באותה שנה 40,000 ₪, יוכל לקבל זיכוי ממס רק עבור תרומה של 36,000 ₪ (שהם 30% מההכנסה החייבת השנתית). גובה הזיכוי ממס שיקבל יעמוד על 12,600 באותה שנה והוא יוכל להעביר את 4,000 ₪ (סכום התרומה העולה על שיעורי התקרה) ל-3 שנות המס הבאות ולקבל עליהם זיכוי ממס בתנאי שהסכום הכולל שבגינו ניתן זיכוי בכל שנה לא עולה על התקרה.
 • עסקים שמאוגדים כחברה בע"מ זכאים לזיכוי בגובה מס החברות העדכני לשנה שבה ניתנה התרומה (23% משנת 2018 ו-24% בשנת 2017).
דוגמה
חברה שתרמה 10,000 ₪ בשנת המס 2024 תקבל זיכוי בסך 2,300 ₪. חברה שתרמה 150 ₪ לא תקבל זיכוי כי גובה התרומה נמוך מהמינימום הנדרש.

הסכום המירבי לתרומה שמזכה בהטבה

 • הזיכוי יינתן על תרומה עד ל"תקרה" של 10,354,816 ₪ (נכון ל-2024) או עד 30% מההכנסתם החייבת במס של התורמים לאותה שנה - לפי הנמוך מביניהם.
 • אם הסכום שנתרם עולה על התקרה שצוינה, ניתן להעביר את סכום התרומה שעולה על שיעורי התקרה ל-3 שנות המס הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותן שנות מס, בתנאי שסכום התרומות הכולל שהזיכוי ניתן עבורו בכל שנה לא יעלה על התקרה.
 • לסכומי התקרות בשנים קודמות ראו בהמשך.

תהליך מימוש הזכות

שכירים

 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה לתיאום מס, כל עוד שנת המס טרם הסתיימה (אם שנת המס הסתיימה ניתן לבקש החזר מס).
 • מגישים את הבקשה לרשות המסים באחת מהדרכים:
  1. פנייה מקוונת
  2. פנייה ללשכת פקיד השומה
שימו לב
 1. הגשת בקשה מקוונת:
  • ניתן להיכנס למערכת המקוונת לתיאום מס אחרי שנרשמים כלקוחות.
  • יש לסמן שהדיווח הוא על הכנסה ממשכורת ולרשום את מספר תיק הניכויים של המעסיק (המספר מופיע בתלוש השכר).
  • בהמשך יש לפעול בהתאם להנחיות ולהסברים שיופיעו על המסך.
  • יש לצרף את הקבלה/הקבלות על התרומה באחד מהאופנים הבאים:
   • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי התורמים.
   • צילום של הקבלה המודפסת בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • הבקשה תועבר לבדיקת פקיד השומה.
  • בתוך 5 ימי עבודה המערכת תעדכן את הפונים בהודעת דוא"ל או במסרון (SMS) על השלמת התהליך, ותשלח קישור לצפייה ולהורדה של האישור.
  • יש להעביר את האישור למעסיק כדי לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי.
 2. הגשת בקשה ללשכת פקיד השומה:
  • יש למלא בטופס 116 את הסעיפים הבאים:
   • סעיף א' (פרטים אישיים).
   • סעיף ד' (תיאום מס).
   • סעיף ה' (בקשה להקלה בחישוב המס) - יש לסמן X במשבצת 4 (037 - תרומה למוסד ציבורי) ולרשום את סכום התרומה.
  • יש לחתום על ההצהרה בתחתית הטופס ולצרף אליו:
   • תלוש שכר ממקום העבודה (התלוש נועד לאפשר לרשות המסים לזהות את מספר תיק הניכויים של המעסיק לצורך מתן הזיכוי).
   • קבלה/קבלות על התרומה, באחד מהאופנים הבאים:
    • קבלה מקורית.
    • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
    • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי התורמים.
  • מגישים את הטופס והמסמכים ללשכת פקיד השומה שאליה משתייכים (אין חובה להגיע באופן אישי וניתן גם לשלוח באמצעות הדואר). לאיתור משרדי פקיד השומה לפי מקום הישוב.
  • פקיד השומה ישלח לעובדים אישור על התרת הזיכוי.
  • יש למסור את האישור למעסיק כדי לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי.
שימו לב
במקרים מסוימים ידרוש פקיד השומה לצרף דפי חשבון בנק, אם התרומה ניתנה באמצעות המחאות ובעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים.

עצמאים

 • עובדים עצמאים יצרפו לדו"ח השנתי שהם ממלאים בסוף שנת המס את הקבלות על התרומה.
 • יש לצרף קבלות באחד מהאופנים הבאים:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ באמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע על גביה בצורה ברורה צמד המילים "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי התורמים.
 • שימו לב: הזיכוי יינתן רק במועד עריכת שומת המס הסופית (אין לנכות את הזיכוי מתוך המקדמות שמשלמים במהלך שנת המס).

חישוב המס לעובד שתרם למוסד ציבורי

 • את גובה הזיכוי שהעובדים זכאים לו מפחיתים מסך המס השנתי שעליהם לשלם.
דוגמה
 • בשנת 2019 שכרה החודשי של עובדת היה 10,000 ₪. בנוסף היא קיבלה הוצאות נסיעה בסך 250 ₪ לחודש. סה"כ הכנסתה השנתית הייתה 123,000 ₪ (10,250 ₪ לחודש X‏ 12 חודשים).
 • הפרשות העובדת מהשכר לביטוח פנסיוני (6%) הסתכמו ב-7,200 ₪ באותה שנה (6% X‏ 10,000 ₪ לחודש X‏12 = 7,200 ₪). הפרשות אלה זיכו את העובדת בזיכוי ממס הכנסה בשיעור של 35% (ראו זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
 • העובדת הייתה זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי ששווין השנתי (ב-2019) היה 7,194 ₪.
 • במהלך השנה תרמה העובדת 500 ₪ לעמותה שמוכרת כ"מוסד ציבורי". סכום התרומה הקנה לה זיכוי ממס בשיעור 35% מגובה התרומה. גובה הזיכוי: 175 ₪ (35% X‏ 500 ₪).
 • מס ההכנסה השנתי שנוכה משכר העובדת חושב באופן הבא:
  • ההכנסה החייבת במס הייתה 123,000 ₪.
  • המס שחושב על פי מדרגות מס הכנסה (נכון ל-2019):
   • 75,720 ₪ הראשונים מוסו על פי מדרגת מס הראשונה (10%) - סה"כ 7,572 ₪ (10% X‏ 75,720).
   • חלק השכר שבין 75,721 ₪ ל-108,600 ₪ (סה"כ 32,879 ₪) מוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%) - סה"כ 4,603.06 ₪ (14% X‏ 32,879).
   • שאר השכר מ-108,601 ₪ ועד 123,000 ₪ (סה"כ 14,399 ₪) מוסה על פי מדרגת המס השלישית (20%) - סה"כ 2,879.80 ₪ (20% X‏ 14,399).
  • סך מס ההכנסה לפני זיכויים היה: 15,054.86 ₪ (7,572 + 4,603.06 + 2,879.80).
  • מתוך מס ההכנסה שחושב הופחתו הזיכויים ממס שהעובדת הייתה זכאית להם:
   1. שווי נקודות הזיכוי של העובדת - 7,194 ₪.
   2. זיכוי של 35% מההפרשות לפנסיה - 2,520 ₪ (35% X‏ 7,200 ₪).
   3. זיכוי ממס על התרומה למוסד ציבורי - 175 ₪.
  • סך כל הזיכויים ממס (7,194 ₪ + 2,520 + 175 ₪) הופחת מ-15,054.86 ₪.
 • מס ההכנסה שעל העובדת היה לשלם אחרי הפחתת הזיכויים היה בסך 5,165.86 ₪.

תקפות של קבלות אלקטרוניות

 • חלק גדול מהעמותות מגייסות תרומות באינטרנט כאשר התורמים מקבלים את הקבלה על התרומה כקובץ במבנה PDF.
 • העמותה חייבת להשתמש בתוכנה שעברה אישור להנפקת קבלות אלקטרוניות מטעם רשות המיסים.
דוגמה
הנפקת קבלות ע"י כל זכות
 • כל זכות מגייסת תרומות באמצעות אתר ישראל תורמת
 • אתר ישראל תורמת מנפיק את הקבלות בשם כל זכות באמצעות חברת ezcount שנשענת על תוכנת KSYS
 • לחברת ezcount קיים אישור להנפקת קבלות אלקטרוניות מטעם רשות המיסים
 • כדי לבדוק אם הקבלה שקיבלתם עומדת בסטנדרט של רשות המסים יש לפעול באופן הבא:
  • לקבל מהעמותה את מספר החברה של החברה שמנפיקה את הקבלות מטעם אתר האינטרנט של ההתרמה.
  • להיכנס לאתר הבדיקה של רשות המיסים ולהזין את מספר החברה או את שם התוכנה באמצעותה מנפיקה החברה את הקבלות.
דוגמה
בדיקת אתר ישראל תורמת שדרכו תורמים לכל זכות
 • אתר ישראל תורמת נשען על קבלות שמונפקות ע"י חברת ezcount
 • יש להיכנס לאתר הבדיקה של רשות המיסים
 • יש להכניס את מס. החברה של חברת ezcount שהוא 515285120 ולקבל את תוקף האישור

תקרת התרומות שזיכו בהטבה בשנים קודמות

שנת המס סכום התקרה
2023 10,019,808 ₪
2022 9,517,000 ₪
2021 9,294,000 ₪
2020 9,350,000 ₪
2019 9,322,000 ₪
2018 9,211,000 ₪

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים