בעל עסק חייב לשלם מס הכנסה בגין ההכנסה החייבת במס של העסק, וכן להעביר את תשלומי מס הכנסה שניכה במקור ממשכורתם של העובדים בעסק
התשלום למס הכנסה נעשה באמצעות תשלום חודשי של מקדמות, אשר סכומן נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה
ניתן להגיש בקשה להקטנת שיעור המקדמה, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו הינו גבוה מדי יחסית לגובה רווחיו הצפויים
דרך נוספת לתשלום המס הוא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לקוחות העסק
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים בישראל
אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בעל עסק חייב להעביר לרשות המסים תשלומים עבור מס הכנסה בגין הכנסתו ובגין השכר של עובדיו.

חישוב גובה מס ההכנסה

 • מס הכנסה שחל על עצמאי מחושב לפי הכנסתו השנתית, ונקבע באמצעות שומה סופית שעורך פקיד השומה בסוף השנה, לאחר שהעובד הגיש את הדו"ח השנתי.
 • הכנסותיו של עוסק מורשה ועוסק פטור מחושבות כהכנסה אישית ובדומה לשכיר מס ההכנסה שחל עליהן מחושב לפי מדרגות מס הכנסה.
 • את שיעור מס ההכנסה שעצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) צריך לשלם, מחשבים כך:
 1. מחשבים את הרווח לצורכי מס - הכנסות פחות הוצאות מוכרות.
 2. מהרווח מפחיתים ניכויים - קיימים תשלומים שאינם נחשבים כהוצאות מוכרות, אולם מאפשרים את הפחתת המס כגון:
 3. מהרווח שהתקבל לאחר הפחתת ההוצאות המוכרות והניכויים, מחשבים את המס על פי מדרגות מס הכנסה.
 4. . משיעור המס שהתקבל מפחיתים את הזיכויים (הנחות במס).
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

תשלום המס

 • גובה המס שעל עסק לשלם נקבע רק לאחר שמסתיימת שנת המס ורק לאחר הגשת הדו"ח השנתי.
 • עם זאת עוד במהלך השנה נדרש העסק לשלם סכומים מסוימים על חשבון המס שיחושב באופן סופי רק בסוף השנה.
 • התשלום נעשה באמצעות מקדמות חודשיות בשיעור שנקבע מראש על-ידי מס הכנסה. למידע נוסף ראו תשלום מקדמות של עסק עצמאי למס הכנסה.
 • במקרים מסוימים נדרשים גם הלקוחות של העסק לנכות מס במקור מתוך התשלום שהם מעבירים לעסק. את המס שניכו הם מעבירים לרשות המסים, ואת היתרה מעבירים לעסק. הסכומים שנוכו במקור הם על חשבון מס ההכנסה שעל העסק לשלם. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במקור על-ידי לקוח של עסק עצמאי.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה תתבצע שומה סופית, ויתברר אם הסכומים ששילם בעל העסק באמצעות המקדמות ובאמצעות ניכויי המס במקור על-ידי לקוחותיו, מכסים את גובה המס שעליו לשלם:
  • אם לא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף יחויב בריבית והצמדה.
  • אם יתברר שהסכום ששולם באמצעות המקדמות עלה על גובה המס שעליו היה לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה תוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.

תשלום מס הכנסה באמצעות מקדמות

 • התשלום למס הכנסה נעשה באמצעות תשלום חודשי של מקדמות, אשר סכומן נקבע על ידי פקיד השומה במס הכנסה.
 • לאחר פתיחת התיק והרישום במס הכנסה, נשלח לבעל העסק פנקס מקדמות המכיל שוברי תשלום באמצעותם על בעל העסק לדווח על מחזור העסקאות (ללא מע"מ) בתקופת הדיווח, ולשלם את המקדמות על פי השיעור שנקבע בפנקס.
 • את שיעור המקדמות יש לחשב מתוך ההכנסות (הסכומים שנרשמו בכל הקבלות שהוציא בעל העסק מאז הדיווח האחרון) ולא מתוך הרווחים (הכנסות בניכוי הוצאות).
 • תשלום מס הכנסה בהתאם למקדמות שנקבעו בפנקס המקדמות על ידי מס הכנסה, מהווה מקדמה על החשבון בלבד. שיעור המס הסופי יקבע לאחר הגשת הדו"ח שנתי למס הכנסה.
 • מס הכנסה קובע את שיעור המקדמות לפי המחזור העסקי:
  • לגבי עסק קיים - נקבע שיעור המקדמות לפי המחזור העסקי (ההכנסות) בשנה הקודמת.
  • לגבי עסק חדש - נקבע שיעור המקדמות בהתאם למחזור העסקי (ההכנסות) הצפוי של העסק. המחזור העסקי הצפוי נקבע בהתאם לענף לו בעל העסק שייך ולפי השערה של בעל העסק. על בעל העסק להגיש לפקיד השומה הצהרה על המס המשוער שהוא עשוי להתחייב בו עם התשלום הראשון של המקדמות.
 • בעל עסק שלא קיבל פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתו לפקיד השומה על פתיחת העסק צריך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה תתבצע שומה סופית, ויתברר אם הסכום ששילם בעל העסקאות באמצעות המקדמות מס הכנסה מכסה את גובה המס שעליו לשלם:
  • אם לא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף יחויב בריבית והצמדה.
  • אם יתברר שהסכום ששולם באמצעות המקדמות עלה על גובה המס שעליו היה לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה תוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.

המועד לתשלום המקדמות

 • כעיקרון יש לשלם את המקדמות ולדווח על מחזור העסקאות בכל 15 בחודש עבור הכנסות של החודש הקודם.
 • מס הכנסה עשוי לאשר לבעלי עסקים שמחזור העסקאות שלהם נמוך, לשלם את המקדמות בגין הכנסותיהם מדי חודשיים ב-15 בחודש. (רק נישומים שקיבלו אישור לכך בפנקס המקדמות, רשאים לדווח ולשלם מדי חודשיים).
 • כאשר ה-15 בחודש חל ביום המנוחה השבועי של בעל העסק החייב בדיווח ובתשלום, ידחה הדיווח והתשלום ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי.
 • כשתשלום המקדמות נעשה באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, ניתן לשלם את המקדמות עד ה-19 לחודש בשעה 18:30.
 • מדי פעם מאפשרת רשות המסים באופן גורף לציבור הרחב או לחלקו דחייה במועד הדיווח ותשלום המקדמות (למשל: חגים, מצבי חירום וכיו"ב). במקרים אלה מפרסמת רשות המסים הודעה על כך.
 • למידע על מועדי התשלום בשנת 2024 ראו אתר רשות המסים.

אופן תשלום המקדמות

 • את שוברי המקדמות ניתן לשלם באמצעות שובר תשלום מיוחד שאפשר להזמין במשרדי מס הכנסה, או באמצעות תשלום באתר האינטרנט של רשות המסים.
 • לתשלום המקדמות באמצעות אתר האינטרנט ראו כאן.

הקטנת שיעור המקדמה

 • אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.
 • בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.

תשלום מס הכנסה באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק

 • החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם עצמם משלמים לבעל העסק.
 • במקרה כזה ינכו הלקוחות את המס מהתשלום, יעבירו לרשות המסים את המס של בעל העסק ואת היתרה (התשלום בניכוי המס) יעבירו לבעל העסק.
 • שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ואו חברה.
 • כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוקה במקור. (יש לצרף את האישורים השנתיים ל דו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הקיזוז מהמקדמה).
 • ניתן להפחית את סכום המס שנוכה במקור מהסכום שבעל העסק חייב לשלם למס הכנסה כמקדמה.
  • לשם כך יש להמציא אישור שנתי לגבי גבית המס במקור מכל ספק ובנוסף להעביר למס הכנסה ריכוז שנתי בטופס 856 של הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת.
 • בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה כדי להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי או מפורט למנכה או לכמה מנכים.
 • לפרטים נוספים ראו אישורי ניכוי מס במקור באתר רשות המיסים.
 • על בעל העסק להוציא חשבונית מס על מלוא הסכום של העסקה, אך להוציא קבלה רק על הסכום ששולם ישירות מהלקוח אליו.
דוגמה
 • עוסק מורשה סיפק שירות תמורת תשלום של 10,000 ₪ + מע"מ, כלומר 11,700 ₪.
 • נניח שפקיד השומה הורה על ניכוי מס במקור בשיעור 5%.
 • על הלקוח לנכות מהתשלום 5% שהם 500 ₪ ולהעבירם לרשות המסים, ואת היתרה להעביר לבעל העסק.
 • בעל העסק יוציא חשבונית עסקה וחשבונית מס ע"ס 10,000 ₪ + מע"מ, כלומר על סך 11,700 ₪, ויוציא קבלה ע"ס הסכום ששולם בפועל, כלומר 11,200 ₪ (לפי החישוב 11,700-500).
 • אם בעל העסק משתמש בחשבונית מס/קבלה, הוא ירשום על גביה את מלוא הסכום של העסקה (10,000 ₪ + מע"מ 1,700 ₪, וסה"כ 11,700 ₪), ובהערות יציין שנוכה מס במקור בסכום של 500 ₪ ובפועל התקבל אצלו סכום של 11,200 ₪.

ניכוי מס במקור כאשר בעל העסק הוא לקוח של עסק אחר

 • אם בעל העסק עצמו הוא לקוח של בעל עסק אחר (למשל קונה ציוד או שירותים עבור העסק שלו), ייתכן שהוא יידרש לנכות מס במקור מהתשלום שהוא משלם לבעל העסק האחר. במקרה כזה חשוב להקפיד על שני הדברים הבאים:
  1. חשוב לבדוק מול רשות המסים אם בעל העסק צריך לנכות מס במקור מבעל העסק האחר.
  2. לבקש מבעל העסק האחר אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור, כדי לדעת כמה מס עליו לנכות מהתשלום ולהעביר לרשות המסים.

חשוב לדעת

 • על מי שלא משלם במועד את המקדמות, מוטלים הפרשי הצמדה וריבית.
 • אי דיווח על מחזור מקדמות לצורך קביעת המקדמה היא עבירה שבגינה מוטל קנס מינהלי.
 • על פי החוק, רשאי פקיד השומה לאכוף תשלום של כל חוב לרשות המסים, בין היתר באמצעות קיזוז החזרי מס, ועיקולים ושעבודים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים