הקדמה:

פקודת מס הכנסה מגדירה באלו מקרים הכנסה נחשבת הכנסה מיגיעה אישית
על הכנסה מיגיעה אישית חלים שיעורי מס נמוכים יותר משיעורי המס החלים על הכנסה שאינה מיגיעה אישית
כמו כן, הטבות מס מסוימות עשויות להינתן בהתאם לסוג ההכנסה
ראו סעיף 1 לפקודת מס הכנסה

הכנסה מיגיעה אישית היא הכנסה שעובד מקבל כתוצאה מעבודתו (משכורת לשכיר, והכנסה מעסק או ממשלח יד לעצמאי).

 • בנוסף לכך, סוגי ההכנסה הבאים מוגדרים כהכנסה מיגיעה אישית:
  1. קצבה המשולמת על-ידי מעסיק קודם (כגון: קצבת פנסיה תקציבית).
  2. קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה בגין עבודה או בגין חברות בקופה במשך 5 שנים לפחות, למי שמרבית הכנסתו החייבת הייתה מיגיעה אישית ב-5 השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה (לדוגמה: קצבת פנסיה חודשית).
  3. קצבה שמשולמת לשאיריו של מי שהיה זכאי לאחת מהקצבאות שצוינו בסעיפים 1-2.
  4. קצבת אובדן כושר עבודה המשולמת מקופת גמל לקצבה, מקופת גמל לתגמולים, או על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
  5. קצבה המשולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי וחייבת במס (כגון: דמי אבטלה, דמי לידה, תשלום עבור שירות מילואים, גמלה לשמירת הריון).
  6. מענק ששולם עקב פרישה.
  7. מענק ששולם עקב מוות.
  8. סכום שהתקבל בעקבות היוון אחת מהקיצבאות שצוינו בסעיפים 1-5 (לדוגמה: היוון קצבת נכות מעבודה, היוון קצבת פנסיה תקציבית או קצבת פנסיה צוברת וכו').
  9. סכום שהתקבל מהשכרת נכס, שבמשך 10 שנים לפחות לפני השכרתו שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד של בעל הנכס (כולל השכרה על-ידי מי שהיה בן זוגו של בעל הנכס לפני פטירתו).
 • כל שאר ההכנסות נחשבות להכנסה שאינה מיגיעה אישית (כגון: הכנסה מרווחי הון, הכנסה מריבית והכנסה מהשכרת נכס שלא בנסיבות שצוינו).

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים