הקדמה:

בנסיבות מסוימות, הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין

סעיפים 3(א)(3) ו-3(א)(4) לחוק הטרדה מינית קובעים כי הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות והתייחסויות אלה, נחשבות כהטרדה מינית.

 • סעיף 3(א)(6) לחוק קובע כי במקרים הבאים, הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן:
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לקטין או לחסר ישע (כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין) תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים - גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי, תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לעובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם בשירות במסגרת שירות, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. מסגרת יחסי עבודה מוגדרת בחוק כמקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק (לדוגמה נופש, הסעה לעבודה, מסיבה שקשורה לעבודה, קורס מטעם העבודה), תוך כדי העבודה, או תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא (לדוגמה בערב בפאב).
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לתלמיד או לסטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו למשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים במסגרת תעסוקה, תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם מצדו של עובד ציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו, תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור
  • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן, תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

פסקי דין

חקיקה ונהלים