בנסיבות מסוימות, הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי הוא אינו מעוניין
 • כדי שהצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית על פי החוק, על המוטרד להראות למטריד כי הוא אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות.
 • יחד עם זאת, במקרים הבאים, הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן:

הצעות או התייחסויות שהופנו לעובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם בשירות במסגרת שירות, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות

 • הצעות או התייחסויות שהופנו לעובד במסגרת יחסי עבודה ולאדם בשירות במסגרת שירות, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות ייחשבו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן:
  • מסגרת יחסי עבודה- מסגרת יחסי עבודה מוגדרת בחוק כמקום העבודה, מקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק (לדוגמה נופש, הסעה לעבודה, מסיבה שקשורה לעבודה, קורס מטעם העבודה), תוך כדי העבודה,
  • תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא (לדוגמה בערב בפאב).
  • מרות- היא שליטה של הממונה על מי שכפוף לו. יחד עם זאת, על פי הפסיקה מרכיב המרות כולל בחובו גם השפעה וסמכות עקיפה ומונח זה אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד ויחסי מרות עשויים להתקיים גם כאשר אין כפיפות "פורמלית" בין הצדדים במסגרת יחסי העבודה
   • קביעת קיומם של יחסי מרות נבדקת באמות מידה אובייקטיביות ואין די לעניין זה בהתרשמות סובייקטיבית של הנפגע.
   • ככל שפערי הכוח והפרשי הגילאים בין הממונה לכפוף לו גדולים יותר,ככל שלממונה יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו של העובד, ככל שהיוזמה לביצוע המעשים המיניים נתונה בידיו של הממונה, כך עשויה להתבקש המסקנה כי המעשים המיניים היו בגדר ניצול יחסי המרות.
  • כאשר ההצעות או ההתייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם נעשות בין בעל מרות לבין כפיף שלו בעבודה אז הנחת היסוד במקרים אלו היא שהמוטרד אכן לא היה מעוניין בהתנהגויות אלו, אולם לאו דווקא נתן לכך ביטוי חיצוני.
  • משהוכח רכיב המרות, קיימת חזקה שמעשים שעשויים להוות הטרדה מינית בין מי שיש ביניהם יחסי מרות נעשו תוך ניצול יחסי המרות. חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי בעל המרות, והנטל עובר אליו להפריך את קיומה של הטרדה מינית
שימו לב
 • בית הדין הארצי לעבודה הכיר ב"יחסי השפעה " במקום העבודה המצויים בתווך שבין יחסי מרות (ממונה לכפיף) לבין היעדר מרות (חברים לעבודה במעמד זהה).
 • כשמתקיימים "יחסי השפעה" במקום העבודה, רף ההוכחה הנדרש מהמוטרד להוכיח כי לא היה מעוניין בהצעות או בהתייחסויות המיניות שהופנו כלפיו, הנו נמוך יותר מרף ההוכחה הנדרש בין חברים בעבודה במעמד זהה.
 • למידע נוסף לחצו כאן.

מקרים נוספים בהם הצעות חוזרות והתייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני ייחשבו כהטרדה מינית, גם אם המוטרד לא הראה למטריד שהוא אינו מעוניין בהן

 • הצעות או התייחסויות שהופנו לקטין או לחסר ישע (כהגדרתו בסעיף 368א לחוק העונשין) תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים - גם בלא ניצול יחסים כאמור, ובלבד שהמטריד אינו קטין.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו למטופל, במסגרת טיפול נפשי או רפואי, תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו לתלמיד או לסטודנט הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית או מקצועית לבוגרים, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו למשתקם לפי חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים במסגרת תעסוקה, תוך ניצול יחסי מרות בתעסוקה או ניצול תלות.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות, תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
 • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם מצדו של עובד ציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו, תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור
 • הצעות או התייחסויות שהופנו לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן, תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים