נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה בשיעור 20% ומעלה עשויים להיות זכאים להמרת קצבאות נכות חודשיות במענק חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב תשלום חד-פעמי במקום קצבה חודשית באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע רשמי ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגעי עבודה שנקבעה להם דרגת נכות יציבה בשיעור 20% ומעלה, עשויים להיות זכאים להמרת קצבאות נכות חודשיות במענק חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

בחירת סוג ההיוון

 • על המבקש לבחור מה סוג ההיוון בו הוא מעוניין, בהתאם לצרכיו.
 • אפשרויות ההיוון משתנות בהתאם לתקופת ההיוון והיקף ההיוון והשילובים ביניהם.
 • תקופת ההיוון: ההיוון יכול להיעשות עד גיל פרישה או לאורך החיים - אחרי גיל פרישה.
 • היקף ההיוון: ההיוון יכול להיות חלקי (עד 25% מסכומי הקצבאות העתידיות) או היוון מלא (100% מסכומי הקצבאות העתידיות).
  • היוון עד גיל פרישה יכול להיות חלקי בלבד או לתקופה של עד 5 שנים.
  • היוון מלא מוגבל לתקופה של עד 5 שנים.
 • לאחר סיום תקופת ההיוון, תחודש קבלת הקצבאות החודשית.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים טופס תביעה להיוון לנפגע עבודה.
 • יש לרשום על-גבי הטופס מהי מטרת ההיוון ומהו סכום ההיוון (אם לא מדובר בהיוון מלא), ולסמן את סוג ההיוון המבוקש בהתאם לאפשרויות בטופס.
 • יש להגיש לפקיד השיקום תוכנית מפורטת לגבי השימוש המיועד בכספי ההיוון ולצרף אישורים על הכנסות ומסמכים המאשרים את פרטי התוכנית, לדוגמה: תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תוכניות בנייה, הצעות מחיר ותעודות רפואיות.
 • במקרה הצורך, יבדוק פקיד השיקום את הבקשה להיוון בעזרת מומחים (כגון כלכלן או רופא), ויביא את ממצאיו לפני ועדת שיקום. הוועדה היא שתמליץ אם לאשר או לדחות את הבקשה.
 • לאחר ביצוע התוכנית, יש להעביר אסמכתאות על השימוש בכספי המענק.
 • למי שבקשתו אושרה, סכום ההיוון יועבר ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת לו הקצבה החודשית.
 • לפרטים נוספים, ראו הסבר לתביעה להמרת קצבת נכות מעבודה במענק (היוון) בטופס התביעה.
שימו לב
 • הטיפול בבקשה להיוון עשויה לקחת זמן רב, והמוסד לביטוח לאומי לא מחויב להכיר בהוצאות שהוציא המבקש לפני שבקשתו להיוון אושרה.
 • כחלק מבדיקת הזכאות להיוון, המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבחון מחדש את דרגת הנכות כולל הזכאות לקצבה מיוחדת.

חשוב לדעת

 • מומלץ להיעזר בפקיד השיקום בסניף לצורך בירור הזכאות להיוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים