גמלאי המקבל קצבת פנסיה תקציבית יכול להוון עד 25% מהקצבה למשך 6 שנים, בתנאי שהגיש את הבקשה להיוון תוך שנתיים ממועד הפרישה
משמעות ההיוון היא שהעובד יקבל מראש סכום חד פעמי במקום חלק מהקצבאות החודשיות שאמור לקבל ב-6 השנים הבאות
גמלאי שבחר להוון חלק מהקצבה, אינו יכול לחזור בו בעתיד מהחלטה זו
אם נפטר הגמלאי לאחר ביצוע ההיוון אך לפני שחלפו 6 שנים, יהיו שאיריו זכאים לקבל קצבת פנסיה לשאירים המחושבת על פי הקצבה המלאה (כאילו לא הוונה הקצבה)


גמלאי המקבל קצבת פנסיה תקציבית יכול להוון עד 25% מהקצבה למשך 6 שנים.

  • משמעות ההיוון היא שהעובד יקבל מראש סכום חד פעמי במקום חלק מהקצבאות החודשיות שאמור לקבל ב-6 השנים הבאות. הסכום מחושב על פי מקדם המבוסס על לוחות אקטואריים על פי מינו וגילו של הגמלאי ביום ההיוון.
  • במשך 6 השנים שממועד ההיוון תופחת הקצבה החודשית של העובד בשיעור ההיוון.
דוגמה
עובד המבקש להוון 10% מהקצבה למשך 6 שנים
  • במועד הפרישה יקבל העובד סכום השווה למכפלה של 10% מהקצבה החודשית X‏ 12 חודשים X‏ מקדם גיל.
  • ב-6 השנים הראשונות יקבל העובד קצבה מופחתת בשיעור 90% מהקצבה המקורית (לאחר שהפחיתו ממנה את שיעור ההיוון - 10%).
  • בתום 6 השנים יקבל קצבה מלאה מדי חודש.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש את הבקשה להיוון תוך שנתיים ממועד הפרישה.

חשוב לדעת

  • גמלאי שבחר להוון חלק מהקצבה, אינו יכול לחזור בו בעתיד מהחלטה זו.
  • אם מסיבות כלשהן לא ניתן לנכות מהקצבה של הגמלאי את שיעור ההיוון (למשל, אם הגמלאי מקבל משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית וכתוצאה מכך מוקטנת הקצבה), יידרש הגמלאי לשלם בעצמו לאוצר המדינה את הסכום שאותו יש לנכות מהקצבה.
  • אם נפטר הגמלאי לאחר ביצוע ההיוון אך לפני שחלפו 6 שנים, יהיו שאיריו זכאים לקבל קצבת פנסיה לשאירים המחושבת על פי הקצבה המלאה (כאילו לא הוונה הקצבה).
  • אם הגמלאי חייב לשלם חלק מהקצבה לבן הזוג שלעבר בעקבות פסק דין שנרשם אצל הממונה על הגמלאות, רשאי הגמלאי להוון חלק מהקצבאות בהתאם למפורט לעיל, וזאת בתנאי שבן הזוג לשעבר מסכים לכך. במקרה כזה יהוון גם החלק של בן הזוג לשעבר, כלומר הן הגמלאי והן בן הזוג יקבלו סכום חד פעמי (בהתאם לחלקים שנקבעו בפסק הדין) במקום חלק מהקצבאות החודשיות שהיו אמורים לקבל. למידע נוסף ראו חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים