הקדמה:

כל ילד (בהתאם לגילו ומצבו) שהוזמן או צפוי להיות מוזמן לועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, זכאי למפגש הכנה עם עובד סוציאלי לפני הדיון בוועדה
בפגישה, העובד הסוציאלי ימסור לילד מידע על מצבו, הסבר על הוועדה ויישמע את עמדותיו ורצונותיו
במקרים מסוימים, ניתן להזמין לפגישת ההכנה עם הילד גם דמות משמעותית הקרובה אליו
פגישת ההכנה של העובד הסוציאלי עם הילד תיערך רק בתיאום עם ההורה הביולוגי של הילד ובאישורו


כל ילד (בהתאם לגילו ומצבו), אשר הוזמן או צפוי להיות מוזמן לדיון בפני הוועדה לתכנון טיפול והערכה, זכאי לפגישת הכנה עם העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, במסגרתה יימסרו לילד הסברים אודות הוועדה, הסיבה לקיומה, זכויותיו של הילד ומשמעות המלצותיה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד הסוציאלי המטפל במשפחה ליצור קשר עם ההורה הביולוגי של הילד, לקבל את אישורו ולתאם מועד לפגישת ההכנה עם הילד, לפני המועד שנקבע לדיון בוועדה.

פגישת ההכנה עם הילד

 • פגישת ההכנה עם הילד תתבצע בהתאם לעקרונות הבאים:
  • השיחה עם הילד תהיה בשפה המובנת לו ומותאמת לגילו.
  • הילד יזכה לקבל מידע על מצבו, על צרכיו ועל הליכים המתקיימים בעניינו, אלא אם הוא לא מעוניין לקבל את המידע או שמסירת המידע עלולה לפגוע בו.
  • הילד יקבל הסבר על הוועדה, מטרותיה, דרכי עבודתה והחברים בה.
  • דברי הילד, תפיסתו ועמדתו לגבי מצבו ורצונותיו יתועדו בכתב על-ידי העובד הסוציאלי.
  • במקרה שמדברי הילד עולה האפשרות שדבריו יפגעו בו או בהורה הביולוגי, על העובד הסוציאלי לנסח את הדברים בצורה שתמנע את הפגיעה.

חשוב לדעת

 • העובד הסוציאלי ישקול להזמין לפגישת ההכנה דמות משמעותית הקרובה לילד.
 • במקרה שבו לילד מונה אפוטרופוס לדין, על העובד הסוציאלי לעדכן את האפוטרופוס בנוגע לפגישת ההכנה ותישקל האפשרות להזמינו לפגישה.
 • ילד שגילו או מצבו לא מאפשרים את קיום פגישת ההכנה במשרדי המחלקה לשירותים חברתיים, ייפגש עם העובד הסוציאלי במסגרת אחרת שבה הילד נמצא.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ועדת תכנון טיפול והערכה באתר "קליק לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • אומנה באתר "קליק לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.