זכותו של כל ילד להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו בוועדת תכנון טיפול והערכה
הילד יוזמן לוועדה על-ידי העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה שגם יפגש עם הילד כדי להכין אותו לדיון בוועדה
אם הילד לא ישתתף בוועדה, אנשי המקצוע ששמעו ונפגשו איתו, יציגו את דבריו, עמדותיו ורצונותיו
במסגרת הדיון בוועדה אסור לשאול את הילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה


ככלל, זכותו של כל ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) להביע את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו ולהישמע בחופשיות בוועדה לתכנון טיפול וההערכה.

 • לרצונו, לרגשותיו, לדעותיו ולעמדה שגיבש, יינתן משקל ראוי (בהתחשב בגילו ובמצבו) בדיון בוועדה ובתוכנית הטיפול.

מי זכאי?

 • ילד עד גיל 12 שהתקבלה החלטה על זימונו לוועדה לאחר שנערכה פגישת הכנה עם העובד הסוציאלי שמטפל ולאחר התייעצות עם ההורה ועם יו"ר הוועדה.
 • כל ילד מעל גיל 12 שעניינו נדון בוועדה, אלא אם הוחלט שנוכחותו בוועדה עשויה לפגוע בו.

תהליך מימוש הזכות

 • הילד יוזמן לוועדה בשיחה אישית על-ידי העובד הסוציאלי שמטפל במשפחה לאחר ש:
  • העובד הסוציאלי וידא שהשתתפות הילד בוועדה תשרת את טובתו והילד מעוניין להשתתף.
  • ההורה של הילד אישר את השתתפותו בדיון והזימון נעשה בתיאום עם ההורה.
  • העובד הסוציאלי קיים פגישת הכנה עם הילד לפי הוועדה.
 • אם לילד מונה אפוטרופוס, יש לשמוע את עמדתו לגבי השתתפות הילד בדיון בוועדה.

השתתפות הילד בדיון

 • זכותו של הילד להשמיע את עמדתו או רצונותיו בדיון בוועדה באופן ובדרך שמתאימים לגילו ולמצבו.
 • ילד (מעל גיל 12) שלא ירצה להשתתף בוועדה, רשאי להעלות על הכתב את רצונו, רגשותיו, דעותיו ועמדתו והם יועברו על-ידי העובד הסוציאלי לוועדה.
 • אם הילד לא השתתף בוועדה (מכל סיבה שהיא), אנשי המקצוע ששמעו את הילד, יציגו את עמדתו ורצונו, בדיוק כמו שהילד הציג אותם.
 • במהלך הדיון, ככל הנדרש, יש למסור מידע והסברים לילד בשפה ובצורה המובנת לו.
 • לפני כל קבלת הסכמה מצד הילד (מעל גיל 12) לתוכנית טיפול או ביצוע פעולה כלשהי, יש לוודא שהילד קיבל את כל המידע הנדרש ושהוא מבין את כל המשמעויות שנובעות מההסכמה.
 • עמדת הילד, דעותיו, הצעותיו והסתייגויותיו יתועדו בכתב.

חשוב לדעת

 • שמיעת עמדתו ורצונו של הילד בדיון נועדה להתרשמות כללית ולא למטרת איסוף מידע או אימות מידע.
 • אין להפנות לילד שאלות ישירות אודות אירועים ומצבים רגישים במשפחה.
 • במקרה שילד (מעל גיל 12) בחר להשתתף בדיון, אבל ההורה, אנשי המקצוע או האפוטרופוס (במקרה שישנו), חושבים שהשתתפותו בדיון (כולו או חלקו) עלולה לפגוע בטובתו, תיערך התייעצות עם יו"ר הוועדה וההחלטה שתתקבל תנומק ותתועד בכתב.
 • גם להורה וגם לילד (בהתאם לגילו ומצבו), יש זכות להגיש ערר לוועדת הערר במקרה של פגיעה בזכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים