משרד העבודה מפעיל מסלולי הכשרה בתוך מפעלים לאוכלוסיות שונות של דורשי עבודה
רוב מסיימי ההכשרה נקלטים במפעל כעובדים במשרה מלאה לתקופה של שנה לפחות


משרד העבודה מפעיל מספר מסלולים להכשרה מקצועית בשיתוף עם מעסיקים. מסלולים אלו כוללים השתתפות של המשרד בשכר העובדים במהלך תקופת ההכשרה או אחריה.

 • המסלול מאפשר למפעלים ולחברות להעביר, על-פי צרכיהם, הכשרה עיונית ומעשית לדורשי עבודה בלתי מקצועיים, ולהגישם לבחינות לצורך קבלת תעודת גמר ו/או תעודת סיווג מקצועי.
 • ההכשרה העיונית תתבצע אצל המעסיק או במוסד מוכר, וההכשרה המעשית תבוצע אצל המעסיק.
 • ההכשרה נעשית במגוון ענפים שהוכרו לצורך מסלול כיתה במפעל, ביניהם: ענף המחשבים, המתכת, חשמל, אלקטרוניקה ועוד.
 • בסיום ההכשרה מתחייב המעסיק לקלוט את רוב בוגרי ההכשרה לעבודה במשרה מלאה במקצוע הקורס, לתקופה של שנה לפחות.
 • דורשי עבודה המשתייכים לאוכלוסיות היעד, מופנים משירות התעסוקה למפעלים המעוניינים להכשיר עובדים.
  • ההשתתפות בהכשרה תיחשב כהשתתפות בהכשרה מקצועית המאפשרת את בחינת זכאותו של דורש העבודה להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • מעסיקים במפעלים המעוניינים להכשיר עובדים שיועסקו אצלם.
 • דורשי עבודה שקיבלו הפניה מלשכת התעסוקה.

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיקים ומפעלים המעוניינים להצטרף לתוכנית ההכשרה צריכים להגיש בקשה לאגף להכשרה ופיתוח כוח אדם, במחוז שבו נמצא המפעל (ראו כתובות באתר משרד הרווחה).
 • את הבקשות יש להגיש בשני עותקים ולצרף את המסמכים הנדרשים, המפורטים בנוהל הכשרה במסלול "כיתה במפעל".

מימון ומענקים

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים