הקדמה:

האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה מפעיל תוכנית שוברים לסבסוד הכשרה מקצועית
במסגרת התוכנית ניתן מימון של 65%-90% מעלות ההכשרה, עד לתקרת השתתפות של 12,000 ₪
מתן השובר מותנה בקיומו של תקציב
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר 1599-500-818
למידע נוסף על התוכנית ראו באתר זרוע העבודה ובאתר שירות התעסוקה


האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה מפעיל תוכנית המאפשרת לזכאים להשתתף בלימודי הכשרה מקצועית במקצוע שבחרו ללמוד. מימון ההכשרה המקצועית נעשה באמצעות שוברים אישיים.

 • המימון ניתן עבור קורסים במסגרת לימודי בוקר או אחר הצהריים/ערב, שמתקיימים לגביהם הקריטריונים הבאים:
  • משך הקורס אינו עולה על 12 חודשים (מלבד לקורסים במקצועות שניתן ללמוד במשך תקופה ארוכה יותר, המפורטים ברשימה זו).
  • הקורס מכוון תעסוקה ובסיומו המשתתף מקבל תעודת סיום קורס.
  • הקורס הוא במסגרת אחד מאלה:
   • קורסים בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם בזרוע העבודה.
   • קורסים המוכרים על-פי חוק קליטת חיילים משוחררים.
   • קורסים בפיקוח או הכרה של משרדי ממשלה אחרים (לא כולל קורסים המוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדים בלבד).
 • לרשימת הקורסים, מוסדות הלימוד, ותקרת התקצוב של הקורס.
 • לחיפוש קורסים ומוסדות לימוד בפיקוח והכרה של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם בזרוע העבודה, ראו באתר הכשרה פלוס+.

מי זכאי?

 • מי שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. הוא משתייך לאחת מהאוכלוסיות בקבוצה א' או קבוצה ב' (המפורטות בהמשך).
  2. הוא לא השתתף בקורס להכשרה מקצועית במימון זרוע העבודה (או משרד הכלכלה) במהלך 3 השנים האחרונות.
  3. הוא אינו מקבל סיוע למימון הקורס המבוקש על-ידי משרד ממשלתי אחר (מלבד פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי).
  4. הוא אינו עובד, או שהוא עובד בעבודה שאינה דורשת הכשרה מיוחדת (בהתאם לאישור של נציג זרוע העבודה).
  5. ניתנה לו הפניה מנומקת מטעם אחד מהגופים המפנים (יש לבחור את הגוף המפנה המתאים לאוכלוסיית היעד שמשתייכים אליה).

קבוצה א'

 • נשים וגברים חרדים, שייחודם בהקפדה הדתית שהם נוהגים בדרכי חינוך, אופי הקהילה ואורחות החיים המבחינים בינם לבין שאר היהודים שומרי המצוות, ומתקיימים לגביהם התנאים הבאים:
  • הם, בני זוגם, או ילדיהם למדו או לומדים במוסד חינוך המיועד לאוכלוסייה החרדית בלבד, והוא אחד מאלה:
   • מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה.
   • מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה.
   • מוסד חינוך שניתנה בעניינו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה.
   • מוסד חינוך תרבותי ייחודי שניתנו לו הכרה ורישיון מכוח חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים.
   • מוסד שנקבע בצו שירות ביטחון (מוסד לימוד חרדי).
  • הם מתגוררים בעיר או בשכונה שעל-פי הגדרות הלמ"ס רמת ההומוגניות החרדית בה היא 1.
  • הם או בני זוגם התנדבו לשירות אזרחי המופעל מכוח סעיף 26ז(ג) לחוק שירות ביטחון.
 • נשים וגברים יוצאים בשאלה שהם, בני זוגם או ילדיהם למדו באחד ממוסדות החינוך שצוינו לאוכלוסייה החרדית (כולל נשים שלמדו בסמינר חרדי).
 • נשים וגברים מהחברה הערבית, הדרוזית, הבדואית או הצ'רקסית.
 • אנשים עם נכות בשיעור של 20% לפחות, שנקבעה על-ידי גורם מוסמך.
 • יוצאי אתיופיה שנולדו באתיופיה, או שאחד מהוריהם נולד באתיופיה.
 • צעירות וצעירים במצבי סיכון עד גיל 30, שהופנו במסגרת תוכניות במימון ופיקוח של זרוע העבודה ומרכזים ופעילויות מטעם תבת.
 • מטופלות ומטופלים בקצה הרצף.
 • אסירים משתחררים שהשתחררו ב-3 השנים האחרונות או שהם נמצאים בתוכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר.
 • משתתפים בתוכנית תעסוקה במימון ופיקוח זרוע העבודה (כולל מי שנמצאים בחל"ת מעל 3 חודשים ודורשי עבודה), שאינם משתייכים לאוכלוסיות שצוינו, בתנאי שהתוכנית אושרה על-ידי לשכת הממונה על התעסוקה בזרוע העבודה ומשרד האוצר למטרת חלוקת שוברים.
 • הורים עצמאיים (הורים יחידים). ראו גם הכשרה מקצועית להורים עצמאיים (הורים יחידים).
 • מקבלי הבטחת הכנסה.

קבוצה ב'

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לקבלת שובר

 • הגשת הבקשה לשובר מתבצעת באמצעות גוף מפנה, שמעניק הכוונה וייעוץ לגבי תחום הלימודים המתאים.
 • יש לבחור את הגוף המפנה בהתאם לאוכלוסיית היעד שמשתייכים אליה.
 • למידע נוסף על הגופים המפנים ועל דרכי יצירת קשר עימם ראו באתר תוכנית השוברים.
 • הגוף המפנה ימלא טופס בקשה, שיצורפו אליו:
 • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר 1599-500-818.

תשלום השוברים

 • השוברים משולמים ב-3 תשלומים.
 • תשלום ראשון: בתוך 45 ימים מיום תחילת הקורס יש להגיש טופס החזר תשלום ראשון, בצירוף אישור על רישום לקורס וקבלה על גובה התשלום ששולם עבור הקורס.
 • תשלום שני: בתוך 30 ימים מהיום שבו עברה מחצית מזמן הקורס יש להגיש טופס החזר תשלום שני, בצירוף אישור נוכחות המעיד על השתתפות ב-85% לפחות משעות הלימוד שהתקיימו בקורס.
 • תשלום שלישי: בתוך 9 חודשים מסיום הלימודים יש להגיש טופס החזר תשלום שלישי בצירוף קבלה על תשלום שכר הלימוד ותעודת גמר קורס (במקרים חריגים יינתן אישור לביצוע התשלום בהסתמך על הצגת אישור מטעם המוסד על סיום הלימודים בהצלחה וסיום כל החובות הנדרשות לצורך קבלת תעודת הגמר).

מענק השמה

 • מענק השמה משולם בתוך 13 חודשים מיום סיום הקורס בהצלחה ולאחר שהוכחה השתלבות בשוק העבודה בתחום המקצועי שבו עסק הקורס.
 • לשכירים המענק ישולם בהתאם לעמידה בתנאים הבאים:
  1. הם החלו לעבוד בתוך 9 חודשים מסיום הקורס.
  2. הם הציגו תלושי שכר עבור 4 חודשי עבודה מלאים רציפים (לאחר סיום הקורס) בתחום המקצועי של הקורס, בהיקף שעות העולה על 96 שעות חודשיות לפחות (ניתן להגיש תלושי שכר ממספר מעסיקים). גם למי ששילבו לימודים ועבודה במהלך הקורס, המענק ישולם עבור 4 חודשי עבודה לאחר הסיום בפועל של ההכשרה.
 • לעצמאים המענק ישולם בהתאם לעמידה בתנאים הבאים:
  1. הם החלו לעבוד בתוך 9 חודשים מסיום הקורס.
  2. הם הציגו את המסמכים הבאים:
  • אישור עוסק/פטור מרשות המסים על פתיחת העסק ושם העסק.
  • אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון.
  • דו"ח רואה חשבון, או אישור של יועץ מס, או חשבוניות/קבלות המאשרים הכנסה כי סך הכנסות העסק בפרק זמן של 4 חודשים מצטברים (לא בהכרח רציפים), יהיה לפחות פעמיים שכר מינימום.
 • יש להגיש בקשה על-גבי טופס תשלום מענק השמה.
 • מענק ההשמה לא ישולם למי שזכאי למענק התמדה. במקרה שנדחתה הבקשה לקבלת מענק התמדה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק ההשמה בתוך 60 ימים מיום הדחייה, גם אם עברו יותר מ-13 חודשים מיום סיום הקורס.

קבלת התשלום בפועל

 • מי שלא נמצא זכאי לקבלת השובר (תשלום) הראשון לא יוכל להגיש בקשה לקבל את אחד מהתשלומים האחרים.
 • התשלום מועבר ישירות לחשבון הבנק של הזכאי. במקרה שלא ניתן להעביר את הכסף לחשבון הבנק (למשל, אם ישנו עיקול על החשבון, החשבון לא פעיל וכד'), התשלום יועבר למוסד הלימודי באמצעות המחאה.
 • לחייל משוחרר תשלום השובר ייעשה ישירות לחשבון הפיקדון שלו.
 • הסכום המצטבר של הכספים שיועברו במהלך 3 התשלומים הראשונים לא יהיה גבוה מ-90% מהתשלומים ששולמו בפועל למוסד הלימודים נכון למועד התשלום.
 • תוקף השובר הוא עד 3 חודשים מיום הנפקתו.

ביטול שובר ואי תשלום שובר

 • ביטול השובר או אי תשלום של שובר יתקיים במקרים הבאים:
  • תוקף השובר פג.
  • המשתתף הפסיק את לימודיו בקורס.
  • המשתתף לא הגיש בקשה לקבלת תשלום בהתאם לתנאים ובזמנים המתאימים.
 • לפני ביטול או אי תשלום השובר יערך בירור עם המשתתף ומוסד ההכשרה כדי לוודא שאכן מתקיימות נסיבות המצדיקות את הביטול או אי התשלום.
 • הודעה על הביטול או אי התשלום תועבר למשתתף בתוך יום אחד מיום קבלת ההחלטה, ותימסר (אם יתאפשר) בדואר, בדוא"ל ובטלפון.
 • ערעור על ביטול או אי תשלום השובר ניתן להגיש בכתב, באמצעות הגוף המפנה, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול או אי התשלום.

שיעורי הסיוע

 • שיעורי הסבסוד יחושבו מתוך עלות הקורס או מתוך תקרת ההשתתפות הרלוונטית לאותו קורס, לפי הנמוך מביניהם ובהתאם לאוכלוסיית היעד.
 • הקורסים (המפורטים ברשימה זו) מחולקים ל-3 סיווגים, שנקבעו להם תקרות שונות:
  • סיווג א' – תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 6,000 ₪
  • סיווג ב'- תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 9,000 ₪
  • סיווג ג'- תקרת השתתפות עבור הקורסים המשתייכים לסיווג זה לא תעלה על 12,000 ₪
 • שיעורי הסבסוד בהתאם לאוכלוסיות הזכאים:
אוכלוסייה סבסוד קורס במקצוע נדרש סבסוד קורס במקצוע לא נדרש מענק השמה לאחר השתלבות במקצוע נדרש מענק השמה לאחר השתלבות במקצוע לא נדרש
קבוצה א' 90% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 80% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 2,500 ₪ 2,000 ₪
קבוצה ב' 85% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 65% מעלות הקורס או מתקרת ההשתתפות לקורס 2,000 ₪ 1,500 ₪

חשוב לדעת

 • מתן השובר מותנה בקיומו של תקציב.
 • מי שהשתתף בתוכנית השוברים וקיבל את התשלום הראשון אך לא סיים את ההכשרה, יוכל לקבל שובר נוסף עוד פעם אחת בלבד במהלך 3 השנים שלאחר אישור הבקרה המקורית שלו, במקרה שהוא עומד בשני התנאים הבאים:
  1. לא שולמו לו התשלומים השני והשלישי.
  2. התשלום שכבר שולם לו יקוזז מהתשלום המגיע לו עבור הקורס החדש אותו התחיל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים