אנשים כבדי שמיעה זכאים ל התאמות במקום העבודה שיסייעו להם להשתלב ולמלא את תפקידם
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הרווחה מסייע למעסיקים במימון התאמת מקום העבודה עבור אנשים עם מוגבלות
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה במשרד הרווחה מטפל בבקשות של מעסיקים להשתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה לעובדים עם מוגבלות.

 • ניתן להגיש בקשה לסוגים שונים של התאמות הנדרשות לצורך השתלבותו של העובד במקום העבודה.
 • הבקשה מוגשת על ידי המעסיק, לאחר בחינת צרכיו של העובד.
 • סוגי ההתאמות במקום העבודה שניתן לקבל מימון עבורן:
  • התאמת דרישות התפקיד: שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונהלי עבודה.
  • שירותי תרגום ותמלול השתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול, הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
  • התאמות פיזיות: בקשות השתתפות במימון התאמה במקרקעין, ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים (כגון: טלפון עם הגברה, מערכת FM, מגבר אישי וכד')
  • החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

מי זכאי?

 • מעסיקים או מי שמתעדים להעסיק עובד/ים עם לקויות שמיעה, שנדרשות עבורם התאמות במקום העבודה זכאים להשתתפות המדינה במימון ההתאמות.
 • מעסיקים שכבר ביצעו התאמה עבור עובדים עם מוגבלות, זכאים להשתתפות במימון הוצאות ההתאמה, בתנאי שלא חלפו יותר מ-18 חודשים ממועד ביצוע ההתאמה ועד מועד הגשת הבקשה.
 • שירותי תרגום ותמלול - המדינה משתתפת במימון שירותים אלו עבור עובדים שלהם ירידה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה.

תהליך מימוש הזכות

 • לאחר בחינת ההתאמות הנדרשות עבור העובד, על המעסיק למלא טופס בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמת מקום העבודה לאנשים עם מוגבלות.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • מסמכים המעידים על לקות השמיעה של העובד
  • טופס ויתור על סודיות רפואית (של העובד)
  • 3 הצעות מחיר לביצוע ההתאמה (או קבלות על ביצוע ההתאמה, במקרה שכבר נעשתה)
 • יש לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים, אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת מהדרכים:
  • בדואר - המחלקה למיצוי זכויות, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה בניין 5, מילגם.
  • בפקס - 073-3901099.
  • בדוא"ל -
 • לבירורים ולשאלות לגבי מילוי הטפסים והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 1-700-70-78-71 וכן להיעזר בתעסוקה שווה- מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות.
 • בתוך 30 יום ממועד הגשת הטפסים יעביר המטה תשובה על אישור/דחיית הבקשה.
 • במקרה שהבקשה אושרה, המעסיק יעביר למטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה אישורים על ביצוע ההתאמות ואישור מטעם מורשה נגישות שההתאמות בוצעו בהתאם לבקשה שאושרה על ידי המטה.
 • בתוך 15 יום ממועד הגשת האישורים על ביצוע ההתאמות תתקבל הודעה על אישור/דחיית התשלום.
 • בתוך 60 יום ממועד האישור יועבר המענק אל המעסיק. המענק הוא מענק מותנה, ההופך למענק לאחר 12 חודשים.

ערעור

 • מעסיק שבקשתו לא אושרה, יכול להגיש פעם אחת בקשה לדיון חוזר למנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • את הבקשה לדיון חוזר יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 • הבקשה תוגש בכתב בלבד ותכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו. יש לצרף כל מסמך המוכיח את טענות המעסיק.
 • כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה, והחלטתו המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הבקשה לדיון נוסף במשרדי המטה.
 • המעסיק רשאי לערער על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), בבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת מנהל המטה.

חשוב לדעת

 • המעסיק מחוייב ליידע את המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה על כל שינוי בפרטי הבקשה, לרבות הפסקת עבודתו של העובד שעבורו בוצעה ההתאמה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות ארגון בקול