למעסיק אסור להפלות עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות, ואם נדרשות התאמות לצרכיו של העובד המעסיק מחוייב לבצען אם אינן כרוכות בנטל כבד מדי
המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם
השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתאם לתנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון
מי שמעסיק לפחות 25 עובדים חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

המדינה משתתפת במימון הוצאותיהם של מעסיקים עבור התאמות של סביבת העבודה לעובדים עם מוגבלות.

 • השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק, בהתקיים התנאים המפורטים בטופס הבקשה למימון.
 • המעסיק נדרש להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה.

מי זכאי?

 • מעסיק שאינו גוף ציבורי כהגדרתו בחוק, שמעסיק או מתעתד להעסיק אדם עם מוגבלות בשליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים ומעלה (אין הכרח ברציפות).
  • אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיק יכול להעסיק עובד אחר עם מוגבלות שההתאמה עונה על צרכיו, לצורך השלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 • מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר, בתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ-18 חודשים לפני הגשת הבקשה להשתתפות במימון.

סוגי ההתאמות

 • התאמת מבדקי קבלה לעבודה-
  • אם בשל מוגבלותו של מועמד לעבודה נדרש להתאים עבורו את מבדקי הקבלה והמיון ובכך מתייקרת העלות למעסיק, ניתן לבקש השתתפות במימון התאמות אלו בדיעבד.
  • השתתפות המדינה בעלות התאמת מבדקי הקבלה לאדם עם מוגבלות תינתן רק אם המועמד התקבל לעבודה.
 • התאמת דרישות תפקיד -
  • התאמת דרישות התפקיד כוללת: שינוי שעות העבודה או אורך יום עבודה, שינוי נהלי עבודה, התאמה של הכשרות והדרכות פנימיות או חיצוניות.
  • המדינה תשתתף, בין היתר, בעלויות שנגרמו למעסיק בשל הצורך להעסיק עובד נוסף שמשלים את שעות העבודה של העובד עם המוגבלות, או בשל הוצאות נוספות שנגרמו למעסיק בשל העסקת העובד עם המוגבלות בשעות עבודה שונות מהמקובל במקום העבודה (כגון נסיעות/ הסעות).
 • שירותי הדרכה ראשונית למעסיק -
  • מעסיק של עובד עם מוגבלות שכלית/קוגניטיבית או נפשית יכול לבקש את השתתפות המדינה במימון הדרכה שיעביר גורם מקצועי בתחום המוגבלות עבור המעסיק או לאדם מטעמו, בנוכחות העובד או שלא בנוכחותו.
  • השתתפות המדינה בשירותי הדרכה ראשונית למעסיק תינתן במהלך ששת החודשים הראשונים לעבודתו של העובד עם המוגבלות.
 • שירותי תרגום ותמלול, הנדרשים עבור עובד שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר, וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.
 • התאמות פיזיות, כגון: התאמות במקרקעין, מכשירים, עזרים והתקנים.
 • ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים-
  • ליווי מקצועי, שניתן לעובד עם מוגבלות על ידי עובד אחר במקום העבודה, מעבר לליווי מקצועי הניתן לעובד שאינו מוגבל.
  • השתתפות במימון הליווי המקצועי תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד.
  • גובה ההשתתפות תלוי, בין היתר, בהיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 • החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

שיעור ההשתתפות במימון ההתאמות

 • שיעור השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק (עובדים עם מוגבלות וללא מוגבלות), על-פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים בתקנות:
  • הדרכה ראשונית למעסיק- עד 3,000 ₪ לעובד או 95% מהעלות, לפי הנמוך מביניהם, ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.
  • התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות לתפקיד, ליווי והדרכה מתמשכים- בהתאם למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק:
   • עד 25 עובדים- עד 19,000 ₪ לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ₪ לפחות.
   • בין 26-200 עובדים- עד 17,000 ₪ לעובד, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ₪ לפחות.
   • מעל 200 עובדים- עד 15,000 ₪ לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪ לפחות.
  • השתתפות המדינה במימון ליווי והדרכה מתמשכים מחושבת בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות.
 • השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ₪, למעט הדרכה ראשונית למעסיק.

מימון מוגדל

 • מעסיק זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות עד לסכום של 60,000 ₪ עבור כל ההתאמות שביצע עבור עובד עם מוגבלות, בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ₪ לפחות, באחד משני המקרים הבאים:
  • אם נדרשות התאמות במקרקעין עבור עובד שנקבעו לו 75% מוגבלות בניידות על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • אם יש לרכוש ציוד מחשוב מיוחד עבור עובד בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק צריך למלא טופס בקשה להשתתפות המדינה, לחתום עליו ולהחתים את העובד.
 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • מסמכים המעידים על מוגבלותו של העובד.
  • כתב ויתור סודיות רפואית של העובד (כלול בטופס).
  • 3 הצעות מחיר לביצוע ההתאמה או קבלות (במקרה שההתאמה כבר בוצעה).
  • במקרה של בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים-תלושי שכר של העובד המעניק את הליווי ושל העובד עם המוגבלות שאותו הוא מלווה/מדריך.
 • יש לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים, אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת מהדרכים הבאות:
  • בדוא"ל
  • בדואר - המחלקה למיצוי זכויות משרד העבודה, רח' הסיבים 49 פתח תקווה בניין 5, מילגם
  • בפקס - 073-3901099
 • לבירורים ושאלות לגבי מילוי הטפסים והגשת הבקשה, ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 1-700-70-78-71 וכן להיעזר במרכזי התמיכה למעסיקים.

שלבי ההליך

 • בתוך 30 יום מקבלת הבקשה והמסמכים הנלווים כשהם תקינים ומלאים, תשלח למעסיק החלטה על קבלה או דחייה של הבקשה ממנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • בשלב הבא יש להעביר מסמכים על ביצוע ההתאמה על-ידי המעסיק וכן מסמכים כספיים הנדרשים לצורך חישוב וביצוע התשלום, בהתאם למפורט במכתב ההחלטה.
 • בתוך 15 יום מקבלת מסמכי הביצוע, יישלח אישור ממינהלת המטה לגבי התשלום.
 • המענק בגין ביצוע ההתאמה יועבר בתוך 60 יום (המענק כולל את עלות שירות מורשה הנגישות וערבות בנקאית ששולמה).
 • לאחר שנה ממועד ביצוע ההתאמה תיערך בדיקת התקיימות של תנאי המענק, שכן השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים.

ערעור

 • מעסיק יכול להגיש פעם אחת בקשה לדיון חוזר למנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 • את הבקשה לדיון חוזר יש להגיש בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
 • הבקשה תוגש בכתב בלבד ותכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו. יש לצרף כל מסמך המוכיח את טענות המעסיק.
 • כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה, והחלטתו המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מהיום שהבקשה לדיון נוסף התקבלה במשרדי המטה.
 • המעסיק רשאי להגיש ערעור על החלטת מנהל המטה (הראשונה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר), לבית הדין האזורי לעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים