הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראיה זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%
ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה
למידע נוסף בנושא הנחות ארנונה, ראו באתר משרד הפנים


בעלי תעודת עיוור זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%.

 • ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה.
 • שיעור ההנחה המדוייק נקבע על-ידי כל רשות בנפרד.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף צילום תעודת עיוור משני צדדיה + צילום תעודת זהות.
 • יש לציין כמה שותפים ישנם בדירה, אם יש בה שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה שבה הוא מתגורר.
 • הרשות המקומית רשאית לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה.

חקיקה ונהלים

<tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[1]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx">https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/מוקד%20טלפוני%20ארצי.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[2]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx">http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx</a></td><td class="help-mail"> <a target="_blank" rel="noopener" class="external autonumber" href="mailto:pniotnez@justice.gov.il">[3]</a> </td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[4]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx">https://www.btl.gov.il/snifim/Pages/yadMechavenet1.aspx</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[5]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="http://call.gov.il/infocenter/index?page=home">http://call.gov.il/infocenter/index?page=home</a></td><td class="help-mail"></td></tr><tr><td class="help-name"> </td> <td class="help-phone phonenum">[6]</td><td class="help-site"><a target="_blank" rel="noopener" class="external free" href="https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center">https://www.gov.il/he/Departments/central-government-call-center</a></td><td class="help-mail"> <a target="_blank" rel="noopener" class="external autonumber" href="mailto:moked1299@mail.gov.il">[7]</a> </td></tr>
שםטל'אתרדוא"ל

גורמי ממשל

תודות