הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%
ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה
למידע נוסף בנושא הנחות ארנונה, ראו באתר משרד הפנים


בעלי תעודת עיוור זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%.

 • ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה.
 • שיעור ההנחה המדוייק נקבע על-ידי כל רשות בנפרד.

מי זכאי?

טיפ
הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה/קצבת נכות זכאים להנחה של עד 33% עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף צילום תעודת עיוור משני צדדיה + צילום תעודת זהות.
 • יש לציין כמה שותפים ישנם בדירה, אם יש בה שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה שבה הוא מתגורר.

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

תודות