הקדמה:

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה עד לגובה של 33% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם
זכאים גם הורים לבוגר המתגורר עימם בבית ומקבל קצבת נכות, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה
למידע נוסף, ראו באתר משרד הפנים


הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה.

 • זכאים גם הורים לבוגר המתגורר בבית ומקבל קצבת נכות, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.
 • גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.
 • ההנחה המקסימלית בגין ילד עם מוגבלות היא בגובה של 33% עבור שטח של 100 מ"ר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישור עדכני על קבלת גמלת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי:
  • לילד - אישור על זכאות לגמלת ילד נכה.
  • לבוגר - אישור כי נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה.
 • במקרה של אומנה יש לצרף לטופס הבקשה:
 1. מסמכים המעידים כי משפחת האומנה מחזיקה בנכס.
 2. מסמכים המעידים על היות המשפחה משפחת אומנה לילד.
 3. אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד שקיימת זכאות לגמלת נכות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים