הסכם עם חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לסיוע או ייצוג בתביעות אשר חלות עליהן הגבלות על גביית שכר טרחה חייב להיעשות בכתב
חובה לפרט בהסכם את הגמלאות הנתבעות ואת שכר הטרחה שישולם עבור הטיפול
מבקש הטיפול (תובע הגמלה) רשאי לבטל את ההסכם תוך שבעה ימי עבודה מהמועד שנמסר לו העתק ההסכם בכתב
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


כאשר אדם מבקש לתבוע גמלה מהמוסד לביטוח לאומי (בנושאים שקיימות לגביהם הגבלות על שכר הטרחה), ונעזר לשם כך בחברת מיצוי זכויות, בעורך דין, ביועץ מס או ברואה חשבון, חובה לערוך הסכם בעניין שכר הטרחה והיקף הייצוג.

 • ההסכם צריך להיעשות בכתב.
 • ההסכם צריך לכלול את הפרטים הבאים:
  1. כל הגמלאות שלגביהן יוגשו תביעות, מהות הטיפול והשלבים הצפויים.
  2. התשלום בעד הטיפול, אופן חישוב הטיפול, תנאי ומועדי התשלום.
 • להסכם יצורף העתק מדף המידע הכללי שנמסר לפונה לפני ההתקשרות, אשר עליו חתימתו לצורך אישור שקיבל העתק ממנו (למידע נוסף על דף המידע ראו מסירת מידע לתובע לפני חתימה על הסכם לסיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי).
 • העתק ההסכם צריך להימסר למגיש התביעה.
שימו לב
אין חובה לפנות לקבלת סיוע או ייצוג בתשלום בהליך התביעה
את התביעה ניתן להגיש גם באופן עצמאי, או בעזרת גופים שמסייעים חינם.
למידע נוסף ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • כל אדם המגיש תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין בעניינים שעליהם חלות הגבלות על גביית שכר טרחה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

ביטול ההתקשרות

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • אם במעמד החתימה על ההסכם, בן הזוג של התובע הסכים כי ייגבו ממנו תשלומי שכר טרחה שייוותרו במקרה שהתובע ימות במהלך השנה הראשונה לקבלת הקצבה כתוצאה מהפגיעה בעבודה שבגינה נתבעה הקצבה, הסכמה זו צריכה להינתן בכתב במועד החתימה על ההסכם (למידע נוסף).
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים