פוליסות ביטוח בריאות פרטי שנרכשו לאחר 01.02.2016 מתעדכנות באופן אוטומטי מדי שנתיים
מבוטחים זכאים לקבל הודעה על שינוי התנאים בפוליסה
קיימים מקרים (המפורטים בהמשך) בהם לחברת הביטוח אסור לחדש את הפוליסה ללא הסכמה מפורשת של המבוטחים
במקרים שבהם חובה לקבל את הסכמת המבוטח, חידוש הפוליסה ללא הסכמתו עשוי לזכות את המבוטח בהשבת דמי הביטוח ששילם ממועד החידוש


פוליסות ביטוח בריאות פרטיות בחברות הביטוח מתחדשות אוטומטית מדי שנתיים, וזאת כדי שיכללו את העדכונים והחידושים האחרונים בתחום הבריאות.

 • אם חידוש הפוליסה כרוך בהעלאת דמי הפרמיה בשיעור מסוים, אסור לחברת הביטוח לחדש את הפוליסה ללא הסכמה מפורשת של המבוטח.

מי זכאי?

 • מבוטחים בביטוח בריאות פרטי אישי העונים על 2 התנאים הבאים:
  1. הם הצטרפו לביטוח ביום 01.02.2016 או בתאריך מאוחר יותר.
  2. בעת חידוש הביטוח הייתה עלייה בדמי הביטוח החודשיים (פרמיה) בשיעור שעולה על 10 ₪ או על 20% מדמי הביטוח החודשיים, לפי הגבוה מביניהם.

תהליך מימוש הזכות

 • מבוטחים זכאים לקבל הודעה מהמבטח על חידוש הפוליסה. ההודעה צריכה להישלח אליהם בתוך 120-60 ימים לפני חידוש הפוליסה.
 • ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:
  • מועד חידוש הפוליסה.
  • אם אין שינוי בתנאי הכיסוי או בדמי הביטוח, עדכון כי אין שינויים בתחומים אלה.
  • פירוט בדבר שינוי תנאי הביטוח, אם קיים.
  • אם קיים שינוי בדמי הביטוח, תכלול ההודעה את טבלת דמי הביטוח העתידית שאמור לשלם המבוטח בהתאם לתנאים החדשים.

קבלת הסכמה של המבוטח לחידוש הפוליסה

 • במקרה שחלה עלייה בדמי הביטוח החודשיים (פרמיה) בשיעור שעולה על 10 ₪ או על 20% מדמי הביטוח החודשיים, לפי הגבוה מביניהם, חובה לקבל הסכמה מפורשת של המבוטח לחידוש הפוליסה. הפוליסה תחודש רק אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של המבוטח.
 • אם לא ניתנה הסכמת המבוטח לחידוש, או במקרה שחברת הביטוח לא הצליחה להשיג כל תשובה ממנו, הפוליסה תבוטל.
 • אם הפוליסה חודשה ללא הסכמת המבוטח, המבוטח רשאי לבטל אותה ולקבל החזר של דמי הביטוח ששילם ממועד החידוש, בתנאי שהתקיימו 2 התנאים הבאים:
  1. הוא הודיע על הביטול במהלך 60 הימים ממועד חידוש הפוליסה.
  2. הוא לא הגיש לביטוח תביעה בגין מקרה ביטוח שקרה בתקופת 60 הימים.
שימו לב
 • האמור חל רק על פוליסות לביטוח בריאות שהופקו החל מ-01.02.2016.
 • חברת הביטוח מחויבת לפנות לבעלי פוליסות שהופקו קודם לכן, וליידע אותם בדבר האפשרות לעבור לפוליסה חדשה המתחדשת מדי שנתיים.
 • על פוליסות חדשות עשויים לחול תנאים שונים מהפוליסות המקוריות, ויש לברר את ההבדל בין הפוליסות לפני שמקבלים החלטה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים