לרוב, חברת ביטוח המוכרת ביטוח בריאות קבוצתי חייבת לקבל את הסכמת המבוטח כדי לחדש את הפוליסה לתקופה נוספת
בתנאים מסוימים לא תידרש הסכמת המבוטח


ברוב המקרים, חברת ביטוח המוכרת פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי, נדרשת לקבל את הסכמת המבוטח כדי לחדש את הפוליסה לתקופה נוספת.

מי זכאי?

מקרים בהם ניתן לחדש את הפוליסה הקבוצתית ללא הסכמה מפורשת

 • חברת הביטוח רשאית לחדש את הפוליסה הקבוצתית לתקופה נוספת ללא קבלת הסכמה מהמבוטחים, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הפוליסה הקבוצתית היתה בתוקף למשך 3 שנים לפחות לפני מועד החידוש שלה.
  2. לאחר החידוש נשמרות זכויות המבוטחים, מבלי שנדרשת הצהרת בריאות מעודכנת או תקופת אכשרה חדשה.
  3. לא בוטל כל פרק כיסוי בסיסי שהיה קיים בפוליסה לפני החידוש. (פרק כיסוי בסיסי כולל כל אחד מהכיסויים הבאים: ניתוחים, תרופות, השתלות, מחלות קשות, שיניים ותאונות אישיות).
  4. דמי ביטוח (פרמיה) שהמבוטח משלם לא עלו ביותר מ-15 ₪, או ביותר מ-50% מסך תשלומי הפרמיה, לפי הנמוך מביניהם.
  5. נשלחה למבוטח הודעה על חידוש הפוליסה 30 ימים לפני החידוש.
שימו לב
אם לאחר חידוש הפוליסה, המבוטח החליט שאינו מעוניין להמשיך ולהיות מבוטח, הוא רשאי לקבל החזר על הפרמיה ששילם לאחר החידוש, אם התקיימו 2 התנאים הבאים:
 1. הוא ביטל את הפוליסה בתוך 60 ימים ממועד החידוש.
 2. הוא לא הגיש תביעה על מקרה ביטוח שאירע במהלך התקופה שבין חידוש הפוליסה לבין הודעת הביטול.

תהליך מימוש הזכות

 • על חברת הביטוח לפנות למבוטחים ולקבל את הסכמתם, לפני חידוש הפוליסה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים