לכל הורה ביולוגי וילד (בהתאם לגילו ומצבו) הזכות להגיש ערר על דרכי עבודתה של ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון
ועדת הערר דנה בטענות טכניות בלבד כגון: הרכב הוועדה, אי הזמנת הורה ביולוגי או ילד לוועדה, תיעוד לקוי, אי חשיפת מסמכים בפני ההורה הביולוגי וכו'
את הערר יש להגיש בתוך 7 ימי עבודה מיום הדיון או מסירת ההמלצה להורה
במקרה של התנגדות להמלצות הטיפוליות של הוועדה או לתוכנית הטיפול, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר בוועדה המחוזית לתכנון טיפול והערכה
טפסים

כל הורה ביולוגי או ילד (בהתאם לגילו ולמצבו) שעניינם נדון בפני ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון, רשאי להגיש ערר לוועדת ערר איזורית במקרה של פגיעה בזכויות פרוצדורליות וטכניות במסגרת דיוני הוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • בתוך 15 יום מיום הגשת הערר, ישלח יו"ר ועדת הערר בדואר רשום לעורר (ההורה הביולוגי או הילד) זימון לדיון בערר (מקום, תאריך ושעה).
  • הדיון בערר יתקיים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-6 שבועות מקבלת הערר.
  • בדיון יהיו נוכחים שלושת חברי ועדת הערר, ההורה הביולוגי, הילד, נציג המחלקה לשירותים חברתיים ומוזמנים אחרים לפי שיקול דעת הוועדה.
  • הוועדה תבחן את טענות ההורה הביולוגי או הילד על פי טופס הערר, דו"ח התגובה לערר של המחלקה לשירותים חברתיים ושמיעת הצדדים.
  • ועדת הערר תמסור את החלטתה בכתב, בתוך זמין סביר ולא יאוחר מ-10 ימים מיום הדיון האחרון בערר (אם התקיימו מספר דיונים).
  • החלטת ועדת הערר, כולל הנימוקים, תנוסח בשפה ברורה ותישלח בכתב לעורר (ההורה הביולוגי או הילד) עם העתקים למחלקה לשירותים החברתיים ולמשרד הרווחה והביטחון החברתי.
  • המחלקה לשירותים חברתיים תבצע את החלטת ועדת הערר מיד עם קבלתה ותודיע על כך להורה הביולוגי או לילד, לא יאוחר מ-14 יום, אלא אם צוין אחרת ע"י ועדת הערר.

ערעור

  • על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים, בתוך 45 יום מקבלת החלטת ועדת הערר.

חשוב לדעת

  • חובה על כל מחלקה לשירותים חברתיים להציב במקום בולט לעין, עלונים כרזות ו"טופסי הגשת ערר" עם פרטיהן של ועדות הערר האיזוריות והכתובת למשלוח הערר.
  • במקרה של התנגדות או טענות מצד ההורה הביולוגי או הילד (בהתאם לגילו ולמצבו) בנוגע להמלצות הטיפוליות או תוכנית הטיפול, ייערך דיון בוועדה נוספת, בהרכב חדש ומורחב ואם ההורה הביולוגי או הילד עדיין מתנגדים, ניתן להגיש בקשה לקיום דיון נוסף בפני ועדה מחוזית לתכנון טיפול והערכה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים