בעל דירה בבית משותף המעוניין לבצע התאמות לאדם עם מוגבלות ברכוש המשותף בבניין חייב לקבל את הסכמת הדיירים בכל אחד מהמקרים המפורטים בערך זה
בחלק מהמקרים נדרשת הסכמת רוב הדיירים (מעל מחצית הדיירים) ובחלק מהמקרים נדרשת הסכמה של רוב מיוחד (60% מהדייריים)
במקרים אחרים לא נדרשת הסכמת הדיירים לצורך ביצוע ההתאמות
מלבד הסכמת הדיירים יש הגבלות ותנאים נוספים הנדרשים לפני ביצוע ההתאמות

התאמות הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות

 • התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית, תוך שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו (כגון: הסרת מנעול השער, ביטול שער, הרחבת פתח והתקנת שער).
 • התאמת דלת כניסה או פתח כניסה לבית המשותף, תוך שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם (כגון: הסרת מנעול הדלת, ביטול דלת או הרחבת פתח והתקנת דלת).
 • פתיחת פתח כניסה או שער נוסף לחצר הבית המשותף או לבית עצמו.
 • הרחבת שביל גישה קיים.
 • שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.
 • הריסת גדרות, בניית גדר וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים, כדי למנוע פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לצורך הכוונתו של אדם כבד ראייה.
  • עם זאת, לצורך בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראייה לא נדרשת הסכמת הדיירים.
 • התקנת אמצעי הרמה ידני או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידראולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך לא מעלית, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אישר כי התקנה זו אינה מונעת משאר בעלי הדירות להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
  • למרות זאת, לצורך התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים והפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, לא נדרשת הסכמת הדיירים. ואולם, על מהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לאשר כי התקנה זו אינה מונעת משאר בעלי הדירות להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
  • התקנת מעלית דורשת רוב של 2/3 מבעלי הדירות. למידע נוסף ראו התקנת מעלית בבית משותף.
 • החלפת ריצוף.
 • ביטול מדרגות קיימות, ביצוע שינוי במדרגות ובניית מדרגות כניסה לבית המשותף.

התאמות הטעונות הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם 60% מן הדירות

 • הכשרת מקום כמקום חניה.
 • ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים