תקופת ההתיישנות של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה שלאחריה מצטמצם מספר הגופים שרשאים לקבל את המידע והיא נספרת החל מיום פסק הדין או החלטת בית המשפט בעניין ההרשעה
תקופת המחיקה של מידע מהמרשם הפלילי היא תקופה נוספת לאחר תקופת ההתיישנות, שבסיומה חל צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל את המידע
משך תקופת ההתיישנות והמחיקה של פרט מסוים מהמרשם הפלילי תלוי במהות עבירה, העונש שהוטל והשאלה האם קיים רישום פלילי נוסף לאותו אדם
אדם עם רישום פלילי, רשאי להגיש בקשת לנשיא המדינה לקיצור תקופת ההתיישנות או תקופת המחיקה של הרישום הפלילי

בעיקרון המרשם הפלילי חסוי, ורק גורמים מסוימים רשאים לקבל גישה אליו או לקבל מידע ממנו.

 • מספר הגופים שרשאים לקבל מידע מהמרשם הולך ומצטמצם עם הזמן.
 • הצמצום במספר הגופים נעשה בשתי נקודות זמן:
  • בשלב הראשון - בתום תקופת ההתיישנות - תקופה זו נספרת החל מיום פסק הדין או החלטת בית המשפט בעניין ההרשעה. בנקודה זו חל צמצום ראשון במספר הגופים הרשאים לקבל את המידע.
  • בשלב השני - בתום תקופת המחיקה (שמתחילה להיספר החל מתום תקופת ההתיישנות), ובו חל צמצום נוסף במספר הגופים שזכאים לקבל את המידע.
 • משך תקופת ההתיישנות או המחיקה משתנה בהתאם לסוג העבירה, העונש והשאלה אם קיים רישום פלילי נוסף לאותו אדם.
 • בעבירות מסוימות אין תקופת התיישנות או מחיקה, כלומר מספר הגופים שרשאים לקבל מידע אודותיהן מהמרשם הפלילי לא מצטמצם, אך לנשיא המדינה יש סמכות לקבוע כי במקרים מסוימים גם עבירה כזו תתיישן או תימחק.
דוגמה
 • עבירות שעונשן מוות, כמו סיוע לאויב בשעת מלחמה
 • עבירות שעונשן מאסר עולם או מאסר 20 שנה והוטל עליהם מאסר בפועל של 10 שנים או יותר, למשל: רצח, ניצול קטינים למטרות זנות תוך הפעלת לחץ או כוח
 • עבירות מסוימות בתחום ביטחון המדינה, כמו: ריגול או מסירת מידע לאויב אך בפועל הוטל עונש מאסר של 5 שנים לפחות
 • עבירות מין מסוימות, כמו: אינוס, מעשה מגונה או עבירות מים במשפחה, א הוטל בועל מאסר של 5 שנים לפחות
 • לרשימת העבירות המלאה ראו סעיף 24 לחוק.

תקופת ההתיישנות של המרשם הפלילי

משך תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות של מרשם פלילי של בגירים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת ההתיישנות החל ממתן פסק הדין או ההחלטה
לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו רישום פלילי נוסף
 • 5 שנים - בעבירת מין או אלימות לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, בעבירת התעללות בנסיבות מחמירות לפי חוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • 4 שנים בשאר המקרים
לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו רישום פלילי נוסף 7 שנים ממועד פסק הדין או ההחלטה
הוטל עליו עונש מאסר עד 5 שנים תקופת המאסר ועוד 7 שנים
הוטל עליו עונש מאסר של למעלה 5 שנים תקופת המאסר ועוד 10 שנים

הגופים שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי במהלך תקופת ההתיישנות

תקופת מחיקה של המרשם הפלילי

 • תקופת המחיקה של פרט מידע מהמרשם הפלילי נספרת מתום תקופת ההתיישנות.
 • מחיקה משמעותה צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל מידע אודות המרשם הפלילי, לכדי גורמים מעטים ביותר ולא מחיקה פיזית מן המרשם הפלילי.

משך תקופת המחיקה

תקופת המחיקה של מרשם פלילי של בגירים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת המחיקה החל מתום תקופת ההתיישנות
לא הוטל עליו עונש מאסר ואין לו רישום פלילי נוסף
 • 5 שנים - בעבירת מין או אלימות לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, בעבירת התעללות בנסיבות מחמירות לפי חוק השיפוט הצבאי או בעבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים
 • 4 שנים מתום תקופת ההתישנות בשאר העבירות
לא הוטל עליו עונש מאסר ויש לו רישום פלילי נוסף 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות
הוטל עליו עונש מאסר עד 5 שנים 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות
הוטל עליו עונש מאסר של למעלה 5 שנים 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות
האדם לא הורשע אך ניתנה לגביו החלטה של התחייבות להימנע מעבירה או צו שירות לתועלת הציבור או צו מבחן 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות

הגופים שזכאי לקבל מידע מהמרשם הפלילי במהלך תקופת המחיקה

 • בתקופת המחיקה רשאים לקבל מידע אודות הרישום הפלילי של אדם הגורמים הבאים:
  • גופים בעלי גישה ישירה למידע הפלילי, כגון: משטרה שב"כ ומוסד, וזאת בכפוף לאישור.
  • עובד סוציאלי שמונה על פי חוקים מסוימים כאמור בסעיף 5(12)(ב) עד (ז) לתוספת הראשונה וכן הממונה על רישוי אומנה לפי חוק אומנה לילדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
  • היועץ המשפטי לממשלה.
  • גורמים הממנים בעלי תפקידים בשירות הציבורי כמפורט בסעיף 4(1) עד (5) לתוספת הראשונה.
  • בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ובית משפט או בית דין בהליך משפטי שאינו הליך פלילי, אם הגילוי על פרט הרישום שנמחק הוא מהותי לדיון בהליך שיפוטי ומטעמים מיוחדים שיירשמו .
שימו לב

בקשת מנשיא המדינה לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים