קיימים מקרים בהם נדרש ויתורו של המטופל על הסודיות הרפואית, לצורך מתן טיפול או לצורך הערכת זכאות לקצבאות/הטבות או פיצויים

טיפולים רפואיים מסוימים והערכות זכאות לקצבאות, הטבות ופיצויים מסוימות דורשים ויתור של המטופל על הסודיות הרפואית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מטופלים שמבקשים לוותר על הסודיות הרפואית מסיבות שונות (למשל קבלת טיפולים רפואיים ופרא-רפואיים או הגשת תביעה לחברת ביטוח).
 • מי שמגישים תביעה לקצבאות והטבות ממוסדות ממשלתיים (המוסד לביטוח לאומי, הרשות לזכויות ניצולי השואה וכו') ונדרשת בדיקה של מצבם הרפואי כדי לקבוע את הזכאות.

למי ואיך פונים

 • במקרה של ויתור על סודיות לצורך טיפול רפואי, הגשת תביעה לחברת ביטוח וכד' - יש להצהיר על ויתור על סודיות רפואית בפני הגורם המטפל (אשר לצורך הענקת הטיפול נדרש להפר את הסודיות הרפואית של המטופל).
 • במקרה של הגשת בקשה לקבלת קצבה או הטבה - יש להצהיר על ויתור על סודיות רפואית בפני הגוף שבוחן את הבקשה והזכאות.

שלבי ההליך

 • כל גוף מטפל רשאי לקבוע את הנהלים לוויתור על סודיות רפואית.
 • לרוב ויתור על סודיות נעשה באמצעות טופס ויתור על סודיות.
 • אם מטופל נמצא במוסד רפואי ונמנע ממנו למסור ויתור על סודיות בכתב:
  • הוויתור יינתן בעל-פה בפני 2 עדים.
  • הסכמת המטופל לוותר על הסודיות הרפואית תתועד בכתב ברשומה הרפואית, סמוך ככל האפשר לאחר הוויתור.
 • על טופס ויתור סודיות רשאים לחתום בשם המטופל:
  • אפוטרופוס שמונה למטופל לעניינים אישיים או רפואיים (לגוף). אפוטרופסות לרכוש בלבד לא רלוונטית בדרך כלל לקבלת מידע רפואי.
  • תומך החלטות שהורשה בצו המינוי מבית המשפט לחתום בשמו של המטופל.
 • למידע נוסף בנושא ויתור על סודיות לצורך מסירת מידע רפואי על מטופל, ראו קבלת מידע מהרשומה הרפואית.

חשוב לדעת

 • חתימה על טופס ויתור סודיות פירושה ויתור על הזכות לסודיות רפואית ללא הגבלת זמן, אלא אם מצוין בטופס תאריך שבו פג תוקפו של הוויתור.
 • יש לקרוא בעיון את טופס ויתור הסודיות לפני החתימה ולוודא האם מצוין בו תאריך התפוגה או לא.
 • טופס ויתור סודיות שנחתם לצורך עניין מסויים צריך לפרט מהו המידע שאותו החולה מסכים לגלות ומיהו האדם או הגורם שכלפיו הוא מוותר על סודיות.
 • לגורמים מסוימים יש סמכות על-פי דין לקבל מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע ללא כתב ויתור סודיות (לדוגמה: לשכת הגיוס, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עובדים סוציאליים, המכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך זיהוי גופה או קביעת סיבת מוות).
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הקליניקה המשפטית לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף עם עמותת עלם.