הקדמה:

הוועדה הארצית דנה בסוגיות הנוגעות לחולים הנוטים למות, אשר לא הוכרעו במסגרת ועדות מוסדיות
הוועדה הארצית דנה בעררים על החלטות הוועדות המוסדיותחוק החולה הנוטה למות מורה על מינוי ועדות מוסדיות במוסדות הרפואיים ועל מינוי ועדה ארצית.

 • תפקידן של הוועדות המוסדיות הוא להכריע בכל מקרה של מחלוקת או ספק בנוגע ליישום החוק.
 • במקרים הבאים יכולה להתבצע פנייה לוועדה הארצית:
 1. מקרים חריגים בעלי חשיבות עקרונית אשר הוועדה המוסדית העבירה להכרעת הוועדה הארצית.
 2. מקרים שהוועדה המוסדית העבירה מבלי שהכריעה בהם מסיבה אחרת.
 3. הגשת ערר על החלטת הוועדה המוסדית.

הרכב הוועדה

 • צוות החברים בוועדה הארצית מתמנה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות והוא כולל:
  • רופא מומחה בדרג בכיר.
  • אחות מוסמכת בדרגה בכירה.
  • עו"ס בכיר או פסיכולוג קליני בכיר.
  • איש אקדמיה בכיר המומחה באתיקה או פילוסופיה.
  • משפטן בכיר.
  • איש דת.

מי רשאי לפנות לוועדה?

 • רשאים לפנות ולטעון בפני הוועדה הארצית:
 1. כל מי שרשאי לפנות לוועדה המוסדית, רשאי להגיש ערר לוועדה הארצית על החלטת הוועדה המוסדית.
 2. כל חבר בוועדה מוסדית רשאי לפנות לוועדה הארצית בבקשה להכריע בחילוקי דעות בין חברי הוועדה המוסדית.
 3. ועדה מוסדית רשאית להעביר פנייה לוועדה הארצית כאשר מדובר במקרה חריג בעל חשיבות עקרונית, או כאשר הוועדה המוסדית אינה מסוגלת להכריע בפנייה כלשהי.

שלבי ההליך

פנייה לוועדה

 • פנייה לוועדה הארצית צריכה להיעשות בכתב ולכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המוסד הרפואי שבו נמצא החולה (אם הוא מאושפז) ושם המטפל.
  • שם הרופא האחראי על הטיפול בחולה.
  • שם המטופל.
  • פרטי הפונה: אם הוא המטפל – יצויין תפקידו, אם הוא אינו המטפל או המטופל – יצויין שמו, מספר הזהות שלו, מקום מגוריו וכתובת למשלוח תשובה.
  • העובדות העיקריות הנוגעות לפנייה.
  • עניינו של הפונה בהחלטת הוועדה הארצית.
  • קרבת הפונה למטופל.
  • דתו של המטופל.
 • חשוב לפרט בכתב את כל המידע שהובא בפני הוועדה המוסדית ולצרף את כל המסמכים שהוצגו לוועדה המוסדית.
 • את הפנייה לוועדה הארצית מגישים ליו"ר הוועדה.

החלטת הוועדה

 • הוועדה הארצית חייבת להחליט בכל פנייה שהובאה בפניה בהקדם האפשרי, בהתאם לנסיבות העניין.
 • החלטת הוועדה הארצית, שתימסר לפונה בכתב, תהיה מנומקת, אלא אם כן הוועדה החליטה שלא לנמק את ההחלטה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ערעור על החלטת הוועדה