הקדמה:

במוסדות רפואיים מכונסות ועדות שתפקידן להכריע בסוגיות הנוגעות לחולים הנוטים למות
ניתן לפנות לוועדה במקרים כגון רצון לערער על החלטות שהרופא האחראי קיבל בהתאם לחוק (למשל האם מטופל הוא חולה הנוטה למות)


חוק החולה הנוטה למות מורה על מינוי ועדות מוסדיות בבתי החולים הגדולים ובמוסדות רפואיים נוספים.

 • תפקידן של הוועדות המוסדיות הוא להכריע בכל מקרה של מחלוקת או ספק בנוגע ליישום החוק.
 • הדיון בוועדות חוסך את הצורך לפנות להליכים משפטיים מורכבים ומאפשר קבלת החלטות בפורום רב מקצועי המתאים יותר לדון בסוגיות הרלוונטיות.
 • על החלטות הוועדה המוסדית ניתן לערער לוועדה הארצית.

הרכב הוועדה

 • בכל ועדה מוסדית יהיו חברים:
  • 4 רופאים מומחים מתחומים המוגדרים בחוק.
  • אחות מוסמכת.
  • עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני.
  • אתיקן או פילוסוף (איש אקדמיה).
  • משפטן.
  • איש דת – ככל הניתן לפי דתו של החולה שעניינו נדון בוועדה.

המקרים בהם דנה הוועדה

 • ניתן לפנות לוועדה המוסדית במקרים כגון:
  • כאשר מעוניינים לערער על החלטות שהרופא האחראי קיבל בהתאם לחוק (למשל האם מטופל הוא חולה הנוטה למות, כשירותו של החולה הנוטה למות לקבל החלטות רפואיות, מיהו "אדם קרוב" לחולה, או מהו רצונו של החולה הנוטה למות).
  • כאשר לא ניתן לקבוע בבירור מהו רצונו של החולה הנוטה למות מתוך ההנחיות הרפואיות המקדימות שהשאיר, או כאשר ההנחיות אינן מתאימות לנסיבות המקרה.
  • כאשר קיימת אי בהירות בין הוראות מנוגדות או שונות שנתן אדם חולה הנוטה למות.
  • כאשר קיים חשש שמיופה כוח פועל שלא לפי רצונו של החולה הנוטה למות, או מתוך ניגוד עניינים. (במקרה כזה רשאית הוועדה לקבוע מהו הטיפול הרפואי הראוי בחולה הנוטה למות או לבטל את ייפוי הכוח).
  • כאשר קיימת מחלוקת בנוגע לטיפול בקטין או בחסוי.

מי רשאי לפנות לוועדה?

 • לוועדה המוסדית רשאי לפנות כל מי שהוא:
 1. חולה הנוטה למות או נציג מטעמו.
 2. מיופה כוח של חולה הנוטה למות.
 3. "אדם קרוב" או אפוטרופוס של חולה הנוטה למות שאינו בעל כשרות.
 4. מטפל מהצוות הרפואי במוסד הרפואי שבו מטופל החולה הנוטה למות.
 5. רופאו האישי של החולה הנוטה למות.
 6. עובד סוציאלי.

שלבי ההליך

פנייה לוועדה

 • פנייה לוועדה המוסדית צריכה להיעשות בכתב ולכלול את הפרטים הבאים:
  • שם המוסד הרפואי שבו נמצא החולה (אם הוא מאושפז) ושם המטפל.
  • שם הרופא האחראי על הטיפול בחולה.
  • שם המטופל.
  • פרטי הפונה: אם הוא המטפל – יצויין תפקידו, אם הוא אינו המטפל או המטופל – יצויין שמו, מספר הזהות שלו, מקום מגוריו וכתובת למשלוח תשובה.
  • העובדות העיקריות הנוגעות לפנייה.
  • עניינו של הפונה בהחלטת הוועדה המוסדית.
  • קרבת הפונה למטופל.
  • דתו של המטופל.
 • יש לפרט בבקשה את העובדות, ככל הניתן, ולצרף אליה מסמכים רלוונטיים.
 • את הפנייה לוועדה יש למסור למנהל המוסד הרפואי בו מכהנת הוועדה.

כינוס הוועדה

 • הוועדה המוסדית תתכנס סמוך ככל הניתן למועד קבלת הפנייה, ובכל מקרה בזמן שיבטיח כי קביעתה עדיין תהיה רלוונטית.
 • הוועדה המוסדית חייבת לתת את החלטתה בתוך 10 ימים מיום קבלת הפנייה.
 • במקרה שיו"ר הוועדה קובע שהדיון בפנייה דחוף, על הוועדה לדון בפנייה בתוך 48 שעות.
 • החלטת הוועדה, שתימסר לפונה בכתב, תהיה מנומקת, אלא אם כן הוועדה החליטה שלא לנמק את ההחלטה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

דיון חוזר וערר