מתייצבים בלשכת התעסוקה שכושר העבודה שלהם מוגבל מבחינה רפואית יכולים לבקש דיון בוועדה לבדיקת כושר עבודה, כדי שיופנו רק לעבודות המתאימות למוגבלותם
ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה או לבקש כי יתקיים דיון נוסף
למידע נוסף, ראו באתר שירות התעסוקה
טפסים

דורשי עבודה המתייצבים בלשכת התעסוקה וכושר העבודה שלהם מוגבל מבחינה רפואית יכולים לבקש דיון בוועדה לבדיקת כושר עבודה, המוסמכת לקבוע את מגבלות התעסוקה של דורש העבודה בהתאם למצבו הבריאותי.

 • ועדה לבדיקת כושר עבודה מורכבת ממנהל לשכת התעסוקה או אדם מטעמו (יו"ר הוועדה), רופא ומתאם השמה.
 • בנוסף לחברי הוועדה הקבועים, ניתן לזמן לוועדה (בתנאי שדורש העבודה הסכים לכך) גורמים מקצועיים שעשויים לסייע או לייעץ לה: גורמי רווחה, גורמי שיקום או נציגי המוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הפנייה לוועדה לבדיקת כושר עבודה יכולה להיעשות במקרים הבאים:
  • דורשי עבודה הסבורים כי הם מוגבלים בכושר העבודה שלהם מבחינה רפואית.
  • דורשי עבודה שמנהל הלשכה סבור כי יש לבדוק את מצבם הרפואי.

שלבי ההליך

הגשת הבקשה

 • דורש עבודה שיש לו בעיות רפואיות המגבילות את כושר העבודה שלו צריך להגיש למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה בקשה לוועדה וטופס הצהרה על מצב בריאות. ניתן להוריד את טופס ההצהרה, להדפיס ולמלא באופן ידני, או למלא טופס באופן מקוון ולהדפיסו.
 • הפונה יתבקש להגיש מסמכים רפואיים עדכניים המצביעים על קיומה של המוגבלות הרפואית, באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע רפואי מהרופא המטפל בו. ניתן להוריד את טופס הבקשה, להדפיס ולמלא באופן ידני, או למלא טופס באופן מקוון ולהדפיסו.
 • יש להגיש את המסמכים בתוך 7 ימים, ולא יאוחר מיום ההתייצבות הבא בלשכה. אם יש קושי בהגשת המסמכים בזמן, יש לעדכן את מתאם ההשמה על כך.

הפניה לעבודה עד לדיון בוועדה

 • עד למועד הדיון בוועדה לבדיקת כושר, דורש העבודה יופנה רק לעבודות התואמות את מוגבלויותיו כפי שהצהיר עליהן.
 • אם דורש העבודה לא יגיש בזמן את המסמכים הרפואיים יהיה ניתן להפנותו לכל עבודה.
  • אם יסרב לקבל עבודה מסוימת, עשוי להירשם לו סירוב עבודה.
  • הסירוב יבוטל אם בהמשך הוועדה תחליט שהעבודה אינה מתאימה למצבו הבריאותי.
 • במקרים מסוימים מתאם ההשמה עשוי להכיר במוגבלות גם ללא המסמכים הרפואיים.

הדיון בוועדה

 • דורש העבודה יופנה לוועדה לקביעת כושר עבודה בתוך 14 יום מהמועד שבו הגיש את כל המסמכים.
 • הוועדה תדון בעניינו בתוך 30 יום לאחר הגשת המסמכים.
 • הוועדה אינה מבצעת בדיקות רפואיות לדורש העבודה, אלא מסתמכת על המסמכים הרפואיים שהוא מגיש.
 • ככלל, הוועדה לא תקיים דיון בהיעדרו של דורש העבודה.
 • במקרים חריגים הוועדה רשאית לקבוע החלטה זמנית בעניינו של דורש העבודה ללא נוכחותו בדיון, אם היא סבורה כי דחיית הדיון תפגע בזכויותיו, או ביעילות עבודתה, ואם שוכנעה בקיומו של ממצא ודאי על-פי החומר הרפואי שהוצג בפניה.
 • כמו כן, הוועדה תהיה רשאית לקיים דיון בהיעדרו של דורש העבודה במקרים הבאים:
  • כאשר נמנע מדורש העבודה להגיע לוועדה בשל מחלה, אבל או מילואים והוא ביקש שידונו בעניינו ללא נוכחותו.
  • כאשר מדובר בדיון נוסף בוועדה עקב הצורך במסמכים נוספים שדורש העבודה התבקש להגיש.
 • אם דנה הוועדה שלא בנוכחות דורש העבודה והוא סבור שלא דנו בכל טענותיו, הוא רשאי לבקש לקיים ועדה נוספת בנוכחותו. עם זאת, ההחלטה שהתקבלה בהיעדרו מחייבת ועל פיה יפנה אותו מתאם ההשמה לעבודות מתאימות, עד שיתקיים הדיון בוועדה נוספת בנוכחותו.
 • הוועדה רשאית לדרוש מדורש העבודה מסמכים רפואיים נוספים וכן להפנותו לבדיקות רפואיות משלימות. תוצאות הבדיקות והמסמכים יובאו בפני ועדה חוזרת.
 • זכותו של דורש העבודה לקבל את החלטת הוועדה בכתב.

ערעור

 • אם דורש העבודה אינו מסכים עם החלטת הוועדה הוא רשאי לבקש דיון מחודש בעניינו בפני ועדה לבדיקת כושר בנוכחות רופא אחר.
 • כמו כן, ניתן להגיש ערר על החלטת הוועדה שתדון בתקינות ההליך בפני הוועדה ובאופן עבודתה (ועדת הערר לא דנה בעניינים רפואיים).
 • עד למועד הדיון בוועדת הערר ניתן להפנות את המערער לעבודה בהתאם לקביעה האחרונה של הוועדה לבדיקת כושר עבודה.
 • ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה, אם הסוגיה שעומדת בפני הוועדה היא סוגיה משפטית. (ראו מידע לגבי אפשרויות לקבלת סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים