רישום סירוב עבודה שולל מדורשי עבודה את הזכאות לדמי אבטלה או להבטחת הכנסה לתקופה מסוימת
דורשי עבודה רשאים לסרב לעבודה לא מתאימה
ניתן לערער על רישום הסירוב
למידע רשמי ראו אתר שירות התעסוקה


רישום סירוב עבודה הוא הליך ששולל מדורשי עבודה את הזכאות לדמי אבטלה או לגמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) לתקופה מסוימת.

 • סירוב עבודה יכול להיקבע על-ידי מתאם ההשמה בלשכת התעסוקה כאשר דורשי העבודה סירבו לעבודה שהוצעה להם ומתאימה עבורם.
 • הסירוב יכול להתבטא בסירוב מפורש לעבודה או בהתנהגות שעשויה להתפרש כניסיון למנוע קבלה לעבודה.
דוגמה
 • דורש עבודה עבר ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה והופנה לראיון אצל מעסיק בעבודה שנמצאה כמתאימה עבורו.
 • בראיון העבודה הוא מציג למעסיק את המגבלות הבריאותיות שנקבעו לו על-ידי הוועדה.
 • אם יספר למעסיק על מגבלות נוספות שיש לו, שלא הוכרו על-ידי הוועדה לבדיקת כושר, הדבר עשוי להיחשב כניסיון למנוע את הקבלה לעבודה ולהביא לרישום סירוב עבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • אם דורשי עבודה סירבו לעבודה שהוצעה להם מתאם ההשמה חייב לפעול באופן הבא:
  1. ליידע אותם על רישום הסירוב בנוכחותם ולהחתים אותם על טופס "אישור רישום סירוב".
  2. להסביר לדורשי העבודה את המשמעויות של הסירוב (ראו בהמשך).
  3. לנמק בכתב את סיבת רישום הסירוב.
  4. לאפשר לדורש העבודה לצלם עותק מההפניה לעבודה עם תשובת המעסיק.
טיפ
חשוב לצלם עותק מההפניה לעבודה לצורך הגשת ערר (ערעור) על רישום סירוב עבודה.

המשמעויות של הסירוב

שימו לב
בשנים 2026-2022 הזכאות לדמי אבטלה לא תידחה ב-90 יום לנשים דורשות עבודה שמלאו להן 60 וסירבו לעבודה.

ערעור

 • ניתן להגיש ערר (ערעור) על רישום הסירוב לוועדת ערר של שירות התעסוקה.
 • לפירוט של הליך הערעור ואופן הגשתו, ראו ערעור על הגדרת סירוב לעבודה.
 • לאחר הגשת הערר, למנהל לשכת התעסוקה יש סמכות לבטל את רישום הסירוב עוד לפני הדיון בוועדת הערר.
 • חשוב להמשיך להתייצב בלשכת התעסוקה גם לאחר הגשת הערר, כדי לשמור על רצף הזכאות במקרה שהערר יתקבל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים