הקדמה:

מי שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של קרוביהם שמתו בעקבות שירותם הצבאי זכאים לזיכוי ממס הכנסה
הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו עבור ההנצחה באותה שנה

טפסים

מי שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של קרוביהם שמתו בעקבות שירותם הצבאי זכאים לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו (לדוגמה: מי ששילמו 1,000 ₪ בשנה מסוימת עבור הנצחת חייל שהוא קרוב משפחתם יקבלו זיכוי של 300 ₪).
 • סכום הזיכוי מופחת מסך המס השנתי שקרובי המשפחה צריכים לשלם.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

 • מי שבן משפחתם (בן זוג/בן/נכד/אח/אב/גיס/חתן) היה חייל שנספה במערכה.
 • מי שבת משפחתם (בת זוג/בת/נכדה/אחות/אם/גיסה/כלה) הייתה חיילת שנספתה במערכה.
 • חיילים וחיילות שנספו במערכה הם חיילים או חיילים משוחררים שמתו בעקבות אחת מאלה:
  • חבלה שאירעה בתקופת שירותם ועקב שירותם.
  • מחלה/מוגבלות או החמרה של מחלה/מוגבלות שאירעו בתקופת שירותם ועקב שירותם.

תהליך מימוש הזכות לשכירים

 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה שילמו עבור ההנצחה.
 • לשם כך עליהם למלא בטופס 116 את הסעיפים הבאים:
  • סעיף א' (פרטים אישיים).
  • סעיף ד' (תיאום מס) - היות שהזיכוי מחושב במגבלות של גובה ההכנסה.
  • סעיף ה' (בקשה להקלה בחישוב המס). יש לסמן X במשבצת החמישית ("תרמתי להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה") ולרשום את הסכום ששולם.
  • יש לחתום על ההצהרה בתחתית הטופס.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • כמו כן, יש לצרף תלוש שכר כלשהו ממקום העבודה (התלוש יאפשר לרשות המסים לזהות את מספר תיק הניכויים של המעסיק לצורך מתן הזיכוי).
 • אם התשלום ניתן באמצעות המחאות (ובעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים) פקיד השומה עשוי לדרוש גם צירוף של דפי חשבון בנק.
 • יש להגיש את הטופס והמסמכים המצורפים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. אין חובה להגיע באופן אישי וניתן גם לשלוח את הבקשה בדואר.
 • פקיד השומה ישלח לזכאים אישור על התרת הזיכוי.
 • על העובדים למסור אישור זה למעסיק.
 • הגשת בקשה מקוונת לתיאום מס:
  • ניתן להיכנס למערכת המקוונת (אחרי שנרשמים כלקוחות) ולצרף את המסמכים שצוינו למעלה, אחרי שנסרקו (טופס 116, קבלות ותלוש שכר).
  • פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות ויכין את האישור שיש למסור למעסיק.
  • לעובדים תישלח הודעה שהאישור הופק. האישור ימתין להם ביישום לתיאום מס תוך 5 ימי עבודה, והם יוכלו להדפיס אותו ולמסור למעסיק.
טיפ
מומלץ לפנות לרשות המיסים מבעוד מועד ולא להמתין לימים האחרונים של שנת המס, כדי לאפשר את ביצוע הזיכוי מול המעסיק בשנת המס שבה הוגשה הבקשה לזיכוי.

החזר מס

 • אם הבקשה לקבלת הזיכוי הוגשה אחרי תום שנת המס אפשר להגיש בקשה להחזר מס.
 • החזר מס אפשרי עד 6 שנים אחורה.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות לעצמאים

 • עובדים עצמאים יצרפו לדו"ח השנתי שהם ממלאים בסוף שנת המס את הקבלות על התשלום.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ באמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • שימו לב: הזיכוי יינתן רק במועד עריכת שומת המס הסופית (אין לנכות את הזיכוי מתוך המקדמות שמשלמים במהלך שנת המס).

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים