סטודנט או מועמד ללימודים זכאי להשמיע את טענותיו לפני רשויות המשמעת של המוסד הלימודי טרם הרחקתו מלימודים
רשויות המשמעת של המוסד הלימודי אינן רשאיות להתכנס בהעדר הסטודנט שעניינו נדון לפניהן
למוסד הלימודי יש סמכות להעמיד לדין משמעתי גם אם מתנהלים חקירה משטרתית, הליך פלילי או שניתן פסק דין על-ידי בית המשפט בגין עבירת המשמעת


לסטודנט או מועמד ללימודים הזכות להשמיע את טענותיו לפני ועדת משמעת, ולערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים של המוסד הלימודי טרם הרחקתו מלימודים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הסטודנט רשאי להיות מיוצג על-ידי בא כוח (מורה, עובד, סטודנט או נציג אגודת הסטודנטים באותו מוסד לימוד או עו"ד) בפני ועדת משמעת ובפני ועדת ערעורים, לפי נוהלי מוסד הלימוד.
  • זכות הטיעון כוללת מתן תגובה לכתב האישום והצגת ראיות ו/או עדויות בפני ועדת משמעת.

ערעור על החלטת וועדת משמעת

  • ערעור על החלטת ועדת משמעת יש להגיש לוועדת ערעורים באופן מנומק, תוך המועד המוקצב לכך.
  • לא ניתן להציג ראיות נוספות בהליך הערעור פרט למקרים חריגים כמו למשל גילוי ראיות חדשות.
  • במוסדות לימוד מסוימים סטודנט שהורשע בעבירת משמעת בפסק דין סופי רשאי להגיש בקשת חנינה בכתב לגורם המוסמך במוסד.
  • זכות הערעור אינה חלה במוסד לאמנות, כפי שמוגדר בחוק זכויות הסטודנט, שלומדים בו בין 70 ל-200 תלמידים.

חשוב לדעת

  • ועדת המשמעת וועדת הערעורים של המוסד הלימודי אינן רשאיות להתכנס בהעדר הסטודנט שעניינו נדון לפניהן, אלא אם כן הסטודנט ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון ולא הופיע בלי הצדק סביר.
  • המוסד הלימודי מוסמך להעמיד סטודנט לדין משמעתי גם אם מתנהלים נגדו חקירה משטרתית, הליך פלילי או שניתן פסק דין על-ידי בית המשפט בגין עבירת המשמעת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות