אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

אזהרה
המידע בדף זה ובשאר הדפים בנושא ערבויות ועָרֵבים הינו כללי וחלקי.
לאור מורכבות הנושא ומעורבותם של תחומי משפט נוספים כגון: דיני חוזים, נזיקין, בנקאות והוצאה לפועל, מומלץ לפנות לייעוץ או טיפול מקצועי, משפטי או אחר לפני מתן ערבות, חתימה על ערבות או נקיטת הליכים.
 • דף זה מרכז שאלות נפוצות ואת התשובות עליהן בנושא ערבים וערבויות, בצירוף דוגמאות.


מהי ערבות?

 • ערבות (מכונה גם "עירבון", "בטוחה" ו"ערובה") היא למעשה שם כולל למגוון כלים משפטיים-כלכליים שנועדו להגן על נושה (כגון: בנק, ספק, חברה, משכיר דירה, אדם פרטי שנתן הלוואה לאחר) ולהבטיח כי יקבל את מה שמגיע לו מהחייב (כגון: לקוח בבנק, בעל עסק, שוכר דירה, אדם פרטי שקיבל הלוואה מאחר).
 • הערבות יכולה להינתן לנושה על-ידי שני גורמים עיקריים (אחד מהם או שניהם יחד, לפי דרישות הנושה, אופי החיוב והמגבלות שבחוק):
  • על-ידי החייב עצמו באמצעות מסירה לנושה של אחת או יותר מהערובות הבאות: ערבות בנקאית, שיק בנקאי, שיק ביטחון, פיקדון מזומן ושטר-חוב.
  • על-ידי עָרֵב - גורם מטעמו של החייב אשר מתחייב מראש ובתנאים מסוימים לקיים בעצמו את התחייבויותיו של החייב כלפי הנושה.
 • הערבות היא מעין "חיוב על תנאי", כלומר- אם החייב לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הנושה, אז הנושה יוכל לעשות שימוש בערובות שקיבל, בתנאים מסוימים.
 • למידע נוסף על סוגי הערובות וסוגי העָרֵבים ראו חדש:הגדרת ערובה (ערבות)

"חתמתי ערבות" להלוואה שבן משפחה נטל מהבנק, מה זה אומר?

האם משכיר דירה יכול לדרוש משוכר דירה ערובות בכל סכום?

 • החוק קובע הגבלות על סכומי הערובות אותן רשאי משכיר דירה לדרוש משוכר דירה כחלק מחתימה על חוזה שכירות למגורים.
 • ההגבלות על סכומי הערבות אותן יכול לדרוש משכיר דירה חלות רק על ערובות הכרוכות בהוצאה כספית מצד השוכר (כגון: ערבות בנקאית, שיק בנקאי ופיקדון מזומן).
 • בנוסף, ההגבלות לא חלות על חוזה שכירות למגורים שהוא, בין היתר, לתקופה קצרה מ-3 חודשים או לתקופה של למעלה מ-10 שנים או ששכר הדירה החודשי גבוה מ-20,000 ₪.
 • סכום הערובות המצטבר שיכול לדרוש משכיר דירה, לא יכול להיות גבוה יותר מהסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
  • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
  • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
 • למידע נוסף ראו הגבלת סכום הערובה שמותר לדרוש משוכר דירה.
דוגמה
 • אם נחתם חוזה לתקופה של 12 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 2,000 ₪ לחודש, הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא סכום השווה לפי 3 מדמי השכירות לחודש: 6,000 ₪ (2,000 ₪ X‏ 3).
 • לעומת זאת, אם החוזה נחתם לתקופה של 6 חודשים, ודמי השכירות שנקבעו הם 2,000 ₪ לחודש - שליש מהתקופה היא חודשיים, ולכן הסכום המירבי שהמשכיר יוכל לבקש מהשוכר כערובה הוא 4,000 ₪ (2,000 ₪ X‏ 2).

מה ההבדל בין ערובה לבין ערבים?

ערבים וערבויות במסגרת של חוזה לשכירת דירה למגורים

 • המידע המופיע בשאלות ובתשובות הבאות רלוונטי לכל מי ששוכר או משכיר דירה למגורים ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. השכירות היא לתקופה של 3 חודשים לפחות או שיש אופציה להאריך אותה ליותר מ-3 חודשים.
  2. השכירות היא לתקופה שלא עולה על 10 שנים, או שלמשכיר ישנה אפשרות לבטל את החוזה במועד מוקדם יותר.
  3. שכר הדירה החודשי אינו גבוה מ-20,000 ₪.
  4. הדירה המושכרת אינה דירה בבית מלון או דירה אחרת המושכרת למטרת נופש.
  5. הדירה המושכרת אינה דירה במעון (מקום המשמש למגורים או לטיפול בקשישים, בילדים, באנשים עם מוגבלות פיסית או שכלית ובמכורים לסמים, כפי שמוגדר בחוק הפיקוח על מעונות).
  6. הדירה המושכרת אינה דירה בבית דיור מוגן.
  7. הדירה המושכרת אינה דירה במעונות לסטודנטים, לתלמידים או לעובדים.
  8. הדירה המושכרת אינה דירה שחוק הגנת הדייר חל עליה.
שימו לב
למרות שחוק השכירות והשאילה קובע את הכללים והמגבלות הנוגעים לערובות, היקפן ואופן מימושן בכל הנוגע לשכירת דירה בתנאים המפורטים מעלה, ייתכן שכללים ומגבלות אלו (כולם או חלקם) יחולו גם בחוזי שכירות מסוגים אחרים (מכוח חוקים ספציפיים, מכוח פסקי דין או מכוח עקרון תום הלב).

מהי ערובה ומיהו ערב?

 • ערובה (מכונה גם "בטוחה" או "עירבון") היא למעשה מעין "רשת ביטחון" שבאה להגן על משכיר הדירה (בעל הדירה), ככלל, במקרה שבו שוכר הפר את חוזה השכירות.
 • ערב הוא, ככלל, גורם שמתחייב מראש לשלם סכום כסף מסוים למשכיר הדירה, במקרה שבו שוכר הדירה לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי חוזה השכירות.
דוגמה
 • שוכר דירה מסר למשכיר הדירה ערבות מסוג שיק בנקאי בסך 10,000 ₪ כחלק מחוזה שכירות למגורים למשך שנה.
 • לאחר חצי שנה, השוכר עזב את הדירה בלי להודיע למשכיר וביטל את השיקים העתידיים שמסר עם חתימת החוזה.
 • לפי חוזה השכירות, אי-תשלום שכר הדירה במועד ועזיבת הדירה מבלי להודיע על כך למשכיר 60 יום מראש, מהווה הפרה של החוזה.
 • לכן, משכיר הדירה הפקיד את השיק הבנקאי בחשבונו, נוכח הנזק שנגרם לו כתוצאה מהפרת החוזה על-ידי השוכר.
דוגמה
 • שוכר דירה סיים את חוזה השכירות ועזב את הדירה.
 • חודש לאחר מכן, משכיר הדירה קיבל הודעה מהרשות המקומית שדמי הארנונה בחודשיים האחרונים של תקופת השכירות לא שולמו על-ידי השוכר.
 • בעת החתימה על חוזה השכירות, השוכר מסר למשכיר מספר ערובות ובהן שיק ביטחון לפקודת הרשות המקומית.
 • לפי חוזה השכירות, חלה על השוכר החובה לשלם את דמי הארנונה למשך כל תקופת המגורים ולכן, השוכר הפר את החוזה.
 • משכיר הדירה מסר את שיק הביטחון לרשות המקומית, כדי לכסות את חוב הארוננה שלא שולם.
דוגמה
 • שוכר דירה נתן למשכיר הדירה ערובה מסוג שטר-חוב בסכום של 10,000 ₪, עליו חתמו שני חבריו של שוכר הדירה כערבים.
 • אם השוכר יפר את החוזה, המשכיר יוכל לפנות לחבריו ולדרוש מהם, בהתאם לחתימתם כערבים בשטר החוב, לשלם את חובותיו של השוכר עקב הפרת החוזה.

מהן סוגי הערבויות הנפוצות במסגרת חוזה לשכירת דירה למגורים?

 • פיקדון מזומן- סכום כסף במזומן (שטרות) שמפקיד שוכר הדירה בידיו של משכיר הדירה.
 • ערבות בנקאית- מסמך שמנפיק הבנק שבו מתנהל החשבון של שוכר הדירה ובו נקוב סכום כסף מסויים אשר ישולם למשכיר הדירה, אם הוא יפקיד את המסמך בחשבונו.
 • שיק בנקאי- המחאה (צ'ק) שמנפיק הבנק שבו מתנהל החשבון של שוכר הדירה ונקוב בה סכום כסף מסוים, אשר ישולם למשכיר הדירה, אם הוא יפקיד את השיק בחשבונו.
 • שטר-חוב- מסמך שבו מתחייב שוכר הדירה או עֲרֵבִים מטעמו, לשלם למשכיר הדירה את סכום הכסף המסוים הנקוב בשטר.
 • שיק ביטחון- המחאה "רגילה" של שוכר הדירה, הנרשמת לטובת משכיר הדירה או לטובת רשויות או גורמים כגון: חברת החשמל, הרשות המקומית (ארנונה) ותאגיד המים.

האם יש הגבלה על סכום הערבות אותו יכול משכיר דירה לדרוש?

 • החוק מגביל את סכום הערבות המקסימלי אותו רשאי לדרוש משכיר דירה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. מדובר בערובה שהוצאתה ונתינתה למשכיר הדירה כרוכה בהוצאה כספית מצד שוכר הדירה (כגון: ערבות בנקאית ופיקדון מזומן).
  2. מדובר בחוזה שכירות שחל עליו החוק, לפי התנאים שפורטו למעלה.
 • במקרה ששני התנאים מתקיימים, אז הסכום הכולל של הערובות אותן יכול לדרוש משכיר הדירה לא יעלה על הסכום הנמוך מבין הסכומים האלו:
  • סכום דמי השכירות עבור 1/3 (שליש) מתקופת השכירות.
  • סכום דמי השכירות עבור 3 חודשים (סכום של פי 3 מדמי השכירות לחודש).
דוגמה
 • נחתם חוזה לשכירת דירת מגורים לתקופה של 12 חודשים, כאשר דמי השכירות החודשיים הינם 3,000 ₪ ונמסרו ערובות מסוג פיקדון מזומן וערבות בנקאית.
 • מאחר ומדובר בחוזה שעומד בתנאים ומאחר והערובות שנמסרו כרוכות בתשלום מצד שוכר הדירה, חלה הגבלה על סכום הערבות הכולל.
 • הסכום המצטבר של הערובות אותו יכול לדרוש משכיר הדירה הוא 9,000 ₪ (פי 3 מדמי השכירות לחודש (3,000 ₪ X‏ 3).
 • לעומת זאת, אם החוזה היה נחתם לתקופה של 6 חודשים, סכום הערבות המצטבר אותו יכול היה משכיר הדירה לדרוש היה 6,000 ₪ (שליש מהתקופה היא חודשיים (3,000 ₪ X‏ 2).

משכיר הדירה ביקש ואני הסכמתי לתת ערבויות בסכום גבוה יותר ממה שהוגבל בחוק, זה אפשרי?

 • משכיר דירה לא יכול לקבל ערבות בסכום מצטבר גבוה מזה שנקבע בחוק (גם אם השוכר מסכים), אלא אם מדובר באחד המקרים הבאים:
  • ההגבלה אינה חלה על חוזה השכירות (כגון: חוזה לתקופה קצרה מ-3 חודשים וחוזה לשכירת דירה במעונות סטודנטים).
  • המשכיר והשוכר הם קרובי משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, ובן זוג שלכל אחד מאלה).
  • הערובה אינה כרוכה בהוצאות מטעם השוכר (כגון, שיק ביטחון ושטר-חוב).
דוגמה
 • בחוזה לתקופת מגורים של שנה נקבעו דמי שכירות חודשיים של 3,000 ₪ ומשכיר הדירה דרש ערבות מסוג שיק ביטחון של 25,000 ₪.
 • מאחר ומדובר בערובה שאינה כרוכה בהוצאה כספית מצד השוכר, לא חלה ההגבלה ומשכיר הדירה רשאי לדרוש שיק ביטחון בסכום זה.
הערת עריכה
האם שיק בנקאי נחשב לכזה הכרוך בהוצאה כספית מצד שוכר הדירה?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:16, 11 באפריל 2021 (IDT)
הערת עריכה
אולי לתת דוגמה שבה יש עירוב של ערובות, גם ערבות בנקאית וגם שטר חוב מבחינת הסכומים וההגבלות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:16, 11 באפריל 2021 (IDT)

האם משכיר הדירה צריך להודיע לי לפני שהוא מממש את הערובות?

 • לפני שמשכיר דירה יוכל לממש את הערובות שנמסרו לו על-ידי שוכר הדירה, עליו להודיע לשוכר, זמן סביר מראש, על כוונתו לממש את הערובות ועליו לאפשר לשוכר לתקן את הטעון תיקון בתוך זמן סביר, לפני שהוא פועל למימוש הערובות.
 • אם השוכר לא יתקן את הטעון תיקון בתוך זמן סביר לאחר פניית והודעת המשכיר על כוונתו לממש את הערובות, משכיר הדירה יהיה רשאי לממש את הערובות.
טיפ
מומלץ לקבוע בחוזה השכירות מהו "זמן סביר מראש", כדי להמנע מאי-הבנות או פרשנות שונה למונח זה.

באילו מקרים ועד איזה סכום משכיר הדירה יכול לממש את הערבויות?

 • אי-תשלום שכר הדירה במועד- ניתן לממש את הערובות עד לגובה דמי השכירות שלא שולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי תנאי החוזה.
 • אי-תיקון ליקויים שהשוכר אחראי לתיקונם- ניתן לממש את הערובות עד גובה עלות התיקון.
 • השוכר לא שילם את התשלומים השוטפים הנובעים ממגוריו בדירה- ניתן לממש את הערובות עד גובה התשלומים שלא שולמו.
 • השוכר לא פינה את הדירה בתום תקופת השכירות- ניתן לממש את הערובות לפי הסכומים שנקבעו בחוזה על אי-פינוי הדירה בזמן, לפי תנאי החוזה.

הסתיים חוזה השכירות ופיניתי את הדירה בזמן, מתי המשכיר צריך להחזיר לי את הערבויות שנתתי?

 • משכיר הדירה צריך להחזיר לשוכר הדירה את הערבויות שנתן באחד משני המועדים הבאים, לפי המועד המאוחר יותר:
  • בתוך 60 ימים מהמועד שבו הדירה פונתה ונמסרה למשכיר.
  • במועד שבו נפרעו חובותיו של השוכר שנבעו ממגוריו בדירה.
 • על המשכיר להחזיר לשוכר את הערבויות יחד עם הרווחים שהפיק מהן, אם הפיק, כגון: ריבית מהפקדה בתכנית חיסכון בבנק או רווח כתוצאה מהשקעה בשוק ההון).
דוגמה
 • הסתיים חוזה השכירות והשוכר פינה את הדירה.
 • לאחר חודש וחצי, ועד הבית של הבניין הודיע למשכיר הדירה שהשוכר לא שילם את דמי ועד הבית שלושה חודשים.
 • משכיר הדירה פנה לשוכר ודרש ממנו לשלם את דמי ועד הבית, אותם הוא מחויב לשלם כחלק מתנאי חוזה השכירות.
 • משכיר הדירה יהיה רשאי להחזיק בערבויות שנתן לו שוכר הדירה, כל זמן שהשוכר לא שילם את חובו לוועד הבית.

מהי הדרך שבה ממוממשת כל אחת מהערובות?

מה ההבדל בין הערובות השונות?

 • בטבלה הבאה מרוכזים מאפייניהן העיקריים של הערובות הנפוצות.

מה אני יכול לעשות אם משכיר הדירה ביקש לממש את הערובה ואני מתנגד לכך?

משכיר הדירה דרש ממני כמה סוגים שונים של ערובות כתנאי לחתימה על חוזה השכירות, הוא יכול?

 • כן. משכיר דירה רשאי לדרוש יותר מסוג ערובה אחד.

משכיר הדירה הודיע לי שהוא מתכוון להפקיד את הערבות הבנקאית שנתתי לו, מה אני יכול לעשות?

מתי משכיר הדירה יכול לפנות לערבים שחתמו על שטר החוב ולדרוש מהם לשלם את חובותיו של השוכר?

הארכתי את החוזה בעוד שנה, מה קורה עם הערבויות שנתתי?

נתתי למשכיר שטר-חוב חתום על-ידי שני עֲרֵבִים מטעמי ואחד מהם לא רוצה להמשיך להיות ערב, מה עושים?

ש.

ש.

ערבות ועֲרֵבִים במסגרת בנקאית ומסחרית

ש.

ש.

ש.

דוגמה
דוגמה
 • .

נושא שאלות 3

נושא שאלות 4

טיפ

ש.

דוגמה
.


ש.

ש.

 • למידע נוסף ראו:
  • ...
  • ...


חקיקה ונהלים