במילוי תפקידו, אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות
על האפוטרופוס להתחשב ברצונות האדם שהוא אפוטרופוסו, למסור לו מידע ולעודד אותו לעצמאות ככל שניתן
למידע רשמי ראו אתר האפוטרופוס הכללי


במילוי תפקידו, אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות וללא התרשלות.

 • האפוטרופוס חייב לנהוג בתום לב לשמירת עניינו של האדם שהוא אפוטרופוסו ולא לטובת ענייניו שלו.
 • בעל מקצוע (לדוגמה עורך דין או רואה חשבון) שהתמנה לאפוטרופוס כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים נדרש לפעול במסירות ובמקצועיות כפי שהיה פועל כלפי לקוח.
 • אסור לאפוטרופוס לקבל טובת הנאה מאדם שלישי בעבור הפעלת סמכויותיו ומילוי תפקידיו.
 • אסור לאפוטרופוס להיות במצב של ניגוד עניינים. למידע נוסף ראו הגנה על אדם שמונה לו אפוטרופוס מפני ניגוד אינטרסים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • על אפוטרופוס שמונה לבגיר (אדם מעל גיל 18) לפעול בהתאם לעקרונות הבאים:
  • שמירת כבודו של האדם.
  • פעולה בדרכים שיגבילו את זכויותיו וחירותו של האדם במידה הפחותה ביותר.
  • שמירה, ככל האפשר, על פרטיותו של האדם.
  • פעולה בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו, בזמנים או בעניינים בהם האדם יכול לעשות זאת.
  • על האפוטרופוס לסייע לאדם ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהאדם מסוגל לכך.
  • האפוטרופוס נדרש לפעול בדרך שתאפשר לאדם לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים.
  • על האפוטרופוס לסייע לאדם להשתתף בחיי הקהילה, כולל בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.
  • על האפוטרופוס לפעול בדרך שתאפשר לאדם לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.
  • על האפוטרופוס לפעול במילוי תפקידיו מתוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו של האדם, לשמוע את דעתו, להתייעץ עמו ולהתחשב ברצונותיו.

הסבר לאדם על האפוטרופסות

 • כאשר ממנים אפוטרופוס לאדם מסוים, על האפוטרופוס להסביר לאותו אדם מהם תפקידיו וסמכויותיו כאפוטרופוס.
  • את ההסבר יש לעשות בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של האדם.
  • אם מדובר באדם עם מוגבלות, על האפוטרופוס להשתמש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית סבירה.

מסירת מידע לאדם

 • על האפוטרופוס למסור לאדם מידע בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים.
 • על האפוטרופוס למסור לאדם מידע הנוגע לטיפולו של האפוטרופוס בענייניו, בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו.
 • על האפוטרופוס לסייע לאדם בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

התייעצות עם גורמים נוספים

 • על האפוטרופוס להתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של האדם ולהיעזר בהם לשם קידום ענייניו, והכול תוך שמירה על פרטיותו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים