חובות ודרכי פעולה של אפוטרופוס (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במילוי תפקידו, אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות ובמסירות
על האפוטרופוס להתחשב ברצונות האדם שהוא אפוטרופוסו, למסור לו מידע ולעודד אותו לעצמאות ככל שניתן

במילוי תפקידו, אפוטרופוס חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות וללא התרשלות.

 • האפוטרופוס חייב לנהוג בתום לב לשמירת עניינו של האדם שהוא אפוטרופוסו ולא לטובת ענייניו שלו.
 • בעל מקצוע (לדוגמה עורך דין או רואה חשבון) שהתמנה לאפוטרופוס כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים נדרש לפעול במסירות ובמקצועיות כפי שהיה פועל כלפי לקוח.
 • אסור לאפוטרופוס לקבל טובת הנאה מאדם שלישי בעבור הפעלת סמכויותיו ומילוי תפקידיו.
 • אסור לאפוטרופוס להיות במצב של ניגוד עניינים. למידע נוסף ראו הגנה על אדם שמונה לו אפוטרופוס מפני ניגוד אינטרסים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • על אפוטרופוס שמונה לבגיר (אדם מעל גיל 18) לפעול בהתאם לעקרונות הבאים:
  • שמירת כבודו של האדם.
  • פעולה בדרכים שיגבילו את זכויותיו וחירותו של האדם במידה הפחותה ביותר.
  • שמירה, ככל האפשר, על פרטיותו של האדם.
  • פעולה בדרך שתאפשר לאדם לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו, בזמנים או בעניינים בהם האדם יכול לעשות זאת.
  • על האפוטרופוס לסייע לאדם ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהאדם מסוגל לכך.
  • האפוטרופוס נדרש לפעול בדרך שתאפשר לאדם לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים.
  • על האפוטרופוס לסייע לאדם להשתתף בחיי הקהילה, כולל בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.
  • על האפוטרופוס לפעול בדרך שתאפשר לאדם לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.
  • על האפוטרופוס לפעול במילוי תפקידיו מתוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו של האדם, לשמוע את דעתו, להתייעץ עמו ולהתחשב ברצונותיו.

הסבר לאדם על האפוטרופסות

 • כאשר ממנים אפוטרופוס לאדם מסוים, על האפוטרופוס להסביר לאותו אדם מהם תפקידיו וסמכויותיו כאפוטרופוס.
  • את ההסבר יש לעשות בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של האדם.
  • אם מדובר באדם עם מוגבלות, על האפוטרופוס להשתמש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית סבירה.

מסירת מידע לאדם

 • על האפוטרופוס למסור לאדם מידע בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים.
 • על האפוטרופוס למסור לאדם מידע הנוגע לטיפולו של האפוטרופוס בענייניו, בשפה המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו.
 • על האפוטרופוס לסייע לאדם בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

התייעצות עם גורמים נוספים

 • על האפוטרופוס להתייעץ לפי הצורך עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של האדם ולהיעזר בהם לשם קידום ענייניו, והכול תוך שמירה על פרטיותו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי - טל: 02-5311650 האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתווף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • הדרכה לאפוטרופסים - קורס דיגיטלי (חינם) מטעם משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי וישראל דיגיטלית.