הקדמה:

החל משנת 2008 על מעסיק להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני
פיצויי הפיטורים החל מ-2008 יחושבו לפי החלק היחסי של הפיצויים שלא הופרשו לביטוח הפנסיוני
שכר הבסיס שממנו יחושבו הפיצויים הוא השכר החודשי האחרון של העובד בסמוך לסיום העסקתו, גם כאשר שכר הבסיס עלה במהלך תקופת העבודה
ערך זה עוסק בחישוב פיצויי הפיטורים עבור עובד שהתחיל לעבוד במקום העבודה בשנת 2011, ושבמהלך עבודתו שכר הבסיס עלה, והמעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על פי השיעורים שנקבעו בצו ההרחבה
שימו לב
דף זה מתייחס למקרים שבהם העובד זכאי לפיצויי פיטורים
הזכאות לפיצויי פיטורים תיתכן במקרה שהעובד פוטר, וכן כאשר יחסי עובד מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות מסוימות שאינן פיטורים.

פיצויי פיטורים מחושבים על בסיס השכר החודשי האחרון של העובד, גם במקרים שהשכר עלה במהלך תקופת העסקתו, כך שהשכר האחרון גבוה מהשכר ההתחלתי של העובד.

  • החל משנת 2008 חייב מעסיק להפריש מדי חודש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. לפירוט שיעורי ההפרשות לכל שנה ראו כאן.
  • המעסיק רשאי (אך לא חייב) להפריש את מלוא הפיצויים באופן חודשי שוטף.
  • אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני, העובד אינו זכאי כלל לפיצויי פיטורים (והוא יהיה זכאי לקבל את הכספים שנצברו בקופת הגמל).
  • אם המעסיק הפריש חלק מפיצויי הפיטורים לביטוח הפנסיוני או לקופת פיצויים אחרת, על המעסיק לשלם לעובד פיצויי פיטורים בשיעור שישלים את הפיצוי ל-⅓8 אחוזים.
  • כאשר שכר הבסיס עולה במהלך תקופת ההעסקה, יחושב שיעור הפיצויים (השלמה ל-⅓8 אחוזים) מתוך שכר הבסיס האחרון של העובד.
  • לפירוט אופן החישוב ודוגמאות מספריות ראו חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהחל לעבוד בשנת 2011.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.