הקדמה:

בעיקרון פיצויי פיטורים מחויבים במס הכנסה במועד שבו מושך העובד את הכספים מקופת הגמל או מקבל את הפיצויים מהמעסיק
ניתן לקבל פטור מתשלום מס הכנסה על פיצויי הפיטורים שהעובד מושך מקופת הגמל או מקבל מהמעסיק בסיום עבודתו עד לגובה התקרה הקבועה בחוק
ניצול הפטור ממס עשוי לפגוע בהטבת מס שאמורה להינתן בעת קבלת קצבת הפנסיה העתידית, ועובד רשאי שלא לנצל את הפטור ממס
בהכנסות גבוהות המפורטות בהמשך מנוכה מס הכנסה כבר במועד שבו מפריש המעסיק את הסכומים לרכיב הפיצויים בקופת הגמל ולא במועד משיכת הכספים על ידי העובד
אם כספי הפיצויים של העובד (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, והוא בחר לבצע רצף קצבה, העובד לא ישלם מס על כספים אלה, אלא מס הכנסה על הקצבה החודשית שיקבל בעתיד

טפסים

בעיקרון כספי פיצויי פיטורים חייבים בתשלום מס הכנסה.

 • סכום המס מנוכה בעת קבלת הכספים מידי המעסיק בסיום ההעסקה או במועד משיכת הכספים על ידי העובד מתוך קופת הגמל.
 • בהכנסות גבוהות כמפורט בהמשך, מנוכה מס הכנסה כבר במועד העברת הכספים בידי המעסיק אל קופת גמל (באופן שוטף מדי חודש) ולא בסיום העבודה.
 • למרות זאת, פיצויים עד סכום מסוים עשויים להיות פטורים ממס, בהתאם להחלטת העובד.
  • ניצול הפטור ממס עשוי פגוע בהטבת מס עתידית שתינתן על קצבת הפנסיה של העובד.
  • העובד רשאי שלא לנצל את הפטור (למשל במקרה שהוא יכול לנצל הטבת מס אחרת).
טיפ
מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס בטרם קבלת החלטה.

ניכוי מס הכנסה מהשכר השוטף במקרה של הכנסות גבוהות

 • בהכנסות גבוהות המפורטות להלן, ינוכה מס הכנסה מחלק מהסכומים שמפריש המעסיק לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני. הסכום ינוכה מתוך השכר המשולם באותו חודש לעובד.
 • אם הסכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עולים על המשכורת החודשית של העובד או על 39,300 ₪ בשנה, נכון ל- 2023 (בממוצע הפקדה של עד 3,275 ₪ לחודש) הנמוך מביניהם, אז החלק שעולה על סכומים אלה ייחשב כהכנסה של העובד במועד הפקדת הסכומים לקופת הגמל.
 • העובד יחויב בתשלום מס הכנסה על חלק זה כבר במועד הפקדת הכספים לקופה, ולא במועד משיכת הכספים.
 • בעת הפקדת הסכומים לקופת הגמל יחויב העובד בתשלום מס הכנסה על החלק העולה על הסכומים שצוינו, וגובה המס יחושב על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותו מועד. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה.
 • בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.

ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים שמשולמים לעובד בסיום עבודתו או מכספי פיצוים שנמשכים מקופת הגמל

 • פיצויים שמשולמים לעובד ישירות על ידי המעסיק בסיום ההעסקה, וסכומים שהופרשו לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני עד הסכומים שצוינו למעלה, ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים בפועל על ידי העובד.
 • אם הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד (כלומר סכומים שמשלם המעסיקלעובד בסיום עבודתו בצירו הסכומים שמושך העובד מקופת הגמל, ולא כולל את כספי הפיצויים שהעובד משאיר בקופת הגמל ולא מושך) בצירוף סכומים האחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו: מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, תשלום חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) לא עולה על התקרה (משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה אצל המעסיק ולא יותר מ-13,310 ₪ כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק), יהיו כל הסכומים הללו פטורים מתשלום מס.
  • במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור נוסף. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים.
  • אין חובה לנצל את הפטור, כלומר מותר לעובד לשלם מס על הפיצויים (הדבר עשוי להיות כדאי לעובדים במדרגות מס נמוכות או עם זכאות להטבות מס אחרות.
  • ניצול הפטור עשוי להקטין את הטבת המס הניתנת על קצבת הפנסיה שתשולם בעתיד.
טיפ
מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי (יועץ מס רואה חשבון וכו') לפני קבלת החלטה על ניצול הפטור.
 • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד (בין אם על-ידי תשלום ישיר מידי המעסיק ובין אם על-ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל), יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד תשלום הפיצויים בפועל או במועד משיכת הכספים מהקופה.
 • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל לידיו בפועל (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
 • כאשר סכום הפיצויים עולה על התקרה ומחויב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום הפיצויים כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה. ניתן לפרוס את המס לאחור או קדימה. הדבר עשוי להשתלם (אם כי לא תמיד) מבחינת גובה המס שיידרש העובד לשלם. חשוב להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס לפני בקשת הפריסה כדי לוודא את כדאיותה. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שקיבל פיצויי פיטורים ישירות מהמעסיק, או שרשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני.
טיפ
מי שעונה על תנאי הזכאות להחזרי מס או לזיכויים שונים בתשלום המס יכול לבצע תיאום מס הכנסה או לבקש החזר מס. למידע נוסף ראו פורטל מס הכנסה.

שלבי ההליך

 • יש להשלים את מילוי הטפסים הנדרשים לצורך סיכום ההעסקה מול המעסיק (ובעיקר טופס 161א, שבמסגרתו על העובד לציין אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים ואם בכוונתו לבקש פטור ממס על כספים שקיבל או שכוונתו למשוך מהקופה).
 • יש לגשת לפקיד השומה, להגיש את טופס 161 שמילא המעסיק, ולקבל ממנו הנחיות לגבי מיסוי הפיצויים.
 • את ההנחיות יש להגיש הן למעסיק (אם הוא משלם את הפיצויים ישירות לעובד בסיום ההעסקה) והן לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני.
 • המעסיק והחברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את מס ההכנסה במקור מהתשלום שאותו כל אחד מהם מעביר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • למועד משיכת הכספים ולייעודם (ייעוד כספים לקצבה או לרצף פיצויים) יש השלכה על גובה המס שינוכה מהפיצויים.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים