הקדמה:

חלק מפיצויי הפיטורים פטורים מתשלום מס הכנסה עד לגובה התקרה הקבועה בחוק
סכומים שהפריש מעסיק לרכיב פיצויים העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 34,900 ₪ בשנה (נכון ל- 2022), הנמוך מביניהם, ייחשבו כהכנסה של העובד במועד הפקדתם לקופת הגמל, והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה על פי מדרגת המס שבה הוא נמצא
סכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עד הסכומים שצוינו למעלה, יהיו חייבים בניכוי מס הכנסה במועד משיכת כספי הפיצויים, אם גובה הפיצויים בצירוף הסכומים האחרים שמקבל העובד עקב סיום עבודתו עולים על התקרה שנקבעה לפטור ממס
אם כספי הפיצויים של העובד (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, והוא בחר לבצע רצף קצבה, העובד לא ישלם מס על כספים אלה, אלא מס הכנסה על הקצבה החודשית שיקבל בעתיד
למידע נוסף ראו סעיפים 3(ה3)(1א), 9(7א), 9א, ו-125ג(ג) לפקודת מס הכנסה


כספי פיצויי פיטורים חייבים בתשלום מס הכנסה.

 • אם הסכומים שהופרשו לרכיב פיצויים עולים על המשכורת החודשית של העובד או על 34,900 ₪ בשנה, נכון ל- 2022 (בממוצע הפקדה של עד 2,908 ₪ לחודש) הנמוך מביניהם, אז החלק שעולה על סכומים אלה ייחשב כהכנסה של העובד במועד הפקדת הסכומים לקופת הגמל.
  • העובד יחויב בתשלום מס הכנסה על חלק זה כבר במועד הפקדת הכספים לקופה.
  • בעת הפקדת הסכומים לקופת הגמל יחויב העובד בתשלום מס הכנסה על החלק העולה על הסכומים שצוינו, וגובה המס יחושב על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותו מועד. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה.
  • בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.
 • סכומים שהופרשו לפיצויים עד הסכומים שצוינו למעלה ימוסו במועד משיכת כספי הפיצויים בפועל על ידי העובד:
  • אם פיצויי הפיטורים המשולמים לעובד (מלבד כספי פיצויים שהעובד משאיר בקופת הגמל ולא מושך) בצירוף סכומים האחרים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו (כמו: מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, תשלום חלף הודעה מוקדמת וכיו"ב) אינם עולים על התקרה (משכורת חודשית אחת לכל שנת עבודה אצל המעסיק ולא יותר מ-12,640 ₪ כפול מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק), יהיו כל הסכומים הללו פטורים מתשלום מס. במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור נוסף. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים.
  • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד (בין אם על-ידי תשלום במזומן מידי המעסיק ובין אם על-ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל), יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד תשלום הפיצויים בפועל או במועד משיכת הכספים מהקופה.
  • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
  • כאשר סכום הפיצויים עולה על התקרה ומחויב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום הפיצויים כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה. ניתן לפרוס את המס לאחור או קדימה. הדבר עשוי להשתלם (אם כי לא תמיד) מבחינת גובה המס שיידרש העובד לשלם. חשוב להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס לפני בקשת הפריסה כדי לוודא את כדאיותה. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים.
  • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
  • למידע על אופן ייעוד הכספים ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שקיבל פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק, או שרשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו עבורו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני.
טיפ
מי שעונה על תנאי הזכאות להחזרי מס או לזיכויים שונים בתשלום המס יכול לבצע תיאום מס הכנסה או לבקש החזר מס. למידע נוסף ראו פורטל מס הכנסה.

שלבי ההליך

 • יש להשלים את מילוי הטפסים הנדרשים לצורך סיכום ההעסקה מול המעסיק (ובעיקר טופס 161א, שבמסגרתו על העובד לציין אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים).
 • יש לגשת לפקיד השומה, להגיש את טופס 161 שמילא המעסיק, ולקבל ממנו הנחיות לגבי מיסוי הפיצויים.
 • את ההנחיות יש להגיש הן למעסיק (אם הוא משלם את הפיצויים במזומן) והן לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני.
 • המעסיק והחברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את מס ההכנסה במקור מהתשלום שאותו כל אחד מהם מעביר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • למועד משיכת הכספים ולייעודם (ייעוד כספים לקצבה או לרצף פיצויים) יש השלכה על גובה המס שינוכה מהפיצויים.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים