עובד המקבל ממעסיקו או מקופת גמל תשלומים עקב סיום עבודתו חייב לשלם עליהם מס הכנסה
גובה המס יחושב על פי מדרגת המס השולי של העובד בעת קבלת התשלום בפועל
פיצויי פיטורים ותשלומים נוספים עשויים להיות פטורים ממס אם הם לא עולים על התקרה המפורטת בהמשך


עובדים המקבלים ממעסיקיהם תשלומים עקב סיום עבודתם חייבים לשלם מס הכנסה עבור תשלומים אלה.

תשלומים שמחויבים במס החל מסכום מסוים

 • על התשלומים המפורטים בדוגמה שלהלן יש לשלם מס רק אם סך כל התשלומים ביחד עולה על התקרה הפטורה ממס (שמפורטת בהמשך) או שהעובד ביקש לא לנצל את הפטור ממס.
דוגמה
 • אם הסכום הכולל ששולם בפועל לעובד עקב סיום עבודתו לא עולה על התקרה שנקבעה בחוק (שכר חודשי אחרון כפול 1.5 כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה - נכון ל-2024), יהיו סכומים אלה פטורים מתשלום מס. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו.
 • על כל סכום שמעבר לתקרה הפטורה ממס ושהגיע לידי העובד עקב סיום עבודתו (בין אם ישירות מהמעסיק ובין אם על-ידי שחרור כספים המופקדים בקופת הגמל), יחויב העובד במס הכנסה על-פי מדרגות המס שחלות עליו במועד קבלת הכספים בפועל.
 • כאשר הסכום הכולל של הכספים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו עולה על התקרה ומחויב במס הכנסה, רשאי העובד לבקש ממס הכנסה לפרוס את המס, כלומר להתייחס לסכום כאילו התקבל בחלקים שווים במשך מספר שנים (לכל היותר 6 שנים) ולא כסכום חד פעמי בעת סיום העבודה.
שימו לב
מס הכנסה על פיצויי פיטורים לעובדים עם שכר גבוה
 • כאשר השכר עולה על 41,500 ₪ לחודש (נכון ל-2024), והמעסיק מפריש את את הפיצויים לביטוח הפנסיוני או לקופת הגמל, חלק ממס ההכנסה על הפיצויים משולם כבר במועד תשלום השכר לפי מדרגות מס הכנסה של העובד באותו מועד.
 • אם סכום הפיצויים שהמעסיק מפקיד לקופת הגמל או הביטוח הפנסיוני עולה 3,458 ₪ לחודש (נכון ל-2024) החל מסכום זה מנוכה מס הכנסה במועד תשלום השכר.
 • במקרים אלה - בעת משיכת כספי הפיצויים העובד לא יהיה חייב בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.
 • למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה.

תשלומים המחויבים במס בכל סכום

 • על תשלומים אחרים המשולמים בסיום העסקה, כמו: פדיון חופשה שנתית או פדיון דמי הבראה, יש לשלם מס הכנסה בלי קשר לשאלה מהו גובה הסכום.
 • המס ישולם דרך השכר בעת קבלת התשלומים לפי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותו מועד.
 • ניתן לבקש לפרוס את המס על תשלומים אלה (אחורה בלבד), כלומר להתייחס אליהם לצרכי מס כאילו התקבלו על פני מספר שנים, באופן הבא:
  • פדיון חופשה שנתית - אפשר לפרוס באופן שווה עד 6 שנים אחורה, כולל השנה שבה הם התקבלו, כלומר להתייחס אליהם כאילו התקבלו בחלקים שווים בכל אחת מהשנים שעליהן פורסים אותם.
  • פדיון דמי הבראה - ניתן לבחור אם לייחס את מלוא התשלום לאותה שנה שבה הם התקבלו ואז לשלם מס לפי מדרגות המס באותה שנה או לייחס את התשלום לשנים הספציפיות שעבורן הוא שולם.
  • למידע נוסף ראו פריסת מס הכנסה על פיצויי פיטורים וכספים אחרים המשולמים לעובד בסיום העסקתו

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובד שקיבל ממעסיקו או מקופת גמל תשלומים כלשהם עקב סיום עבודתו.

שלבי ההליך

 • יש להשלים את מילוי הטפסים הנדרשים לצורך סיכום ההעסקה מול המעסיק (ובעיקר טופס 161, שבמסגרתו על העובד לציין אם בכוונתו למשוך את כספי פיצויי הפיטורים המופקדים בקופות הגמל או לייעד אותם לקצבה או לרצף פיצויים).
 • יש לגשת לפקיד השומה, להגיש את טופס 161 לאחר שמולא גם בידי המעסיק, ולקבל ממנו הנחיות לגבי מיסוי הכספים.
 • את ההנחיות יש להגיש הן למעסיק (אם הוא משלם את הפיצויים במזומן) והן לחברה המנהלת את קופת הגמל או את הביטוח הפנסיוני.
 • המעסיק ינכה את מס ההכנסה במקור מהתשלום שאותו הוא מעביר לידי העובד.
שימו לב
טופס 161 חדש
 • בחודש ינואר 2024 נכנס לשימוש טופס 161 חדש.
 • למידע על אופן המילוי של הטופס ועל הבחירות שיש לציין בו, ראו אתר רשות המסים.
 • בנוסף, החל מ-07.01.2024 ניתן לדווח בטופס מקוון על סיום העסקה של עובד ולמלא באופן מקוון את חלק א' של טופס 161 החדש. למידע נוסף לחצו כאן.


חשוב לדעת

 • מס הכנסה מנוכה רק מהסכומים שהגיעו בפועל לידי העובד (בין אם הגיעו אליו ישירות מהמעסיק ובין אם הוא משך אותם מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני).
 • כאשר פיצויי הפיטורים או חלקם מופקדים לקופת גמל או לביטוח הפנסיוני, הסכומים שנשארים בקופה לא מחויבים במס הכנסה כל עוד העובד לא מושך אותם.
  • העובד יכול למשוך את חלקם או את כולם וליהנות מפטור ממס הכנסה, אם הסכום הכולל שמשך בצירוף הסכומים האחרים ששולמו לו עקב סיום עבודתו לא עובר את התקרה הקבועה בחוק. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים.
  • אם הסכום הכולל שמגיע לעובד עקב סיום עבודתו עולה על התקרה, וחלק מהפיצויים או כולם מופקדים בקופת גמל, העובד יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל לידיו בפועל (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה ממס (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
  • עובד רשאי להשאיר את כל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקיו הבאים (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
  • למידע על אופן ייעוד הכספים ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון, יועץ מס או יועץ פנסיוני לפני קבלת החלטה בעניין.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים