טיפול מרפאתי כפוי, הוא טיפול בשירות המרפאתי, הניתן אף ללא הסכמת המטופל, ומתבצע על-פי הוראה כתובה של פסיכיאטר מחוזי או צו בית משפט
כל אדם רשאי להגיש ערר לוועדה פסיכיאטרית על הוראה לטיפול מרפאתי כפוי
הוראת טיפול מרפאתי כפוי תקפה ללא יותר מ-6 חודשים
טיפול מרפאתי מגביל פחות את חירות המטופל, לכן בכל מקרה בו מתעורר צורך לכפות טיפול פסיכיאטרי על אדם ומתקיימים התנאים הנדרשים לכך על-פי החוק, על מקבלי ההחלטות לשקול טיפול מרפאתי כפוי במקום אשפוז


טיפול מרפאתי כפוי הינו טיפול במרפאה, הנכפה על אדם על-פי הוראה כתובה של פסיכיאטר מחוזי או על-פי צו של בית משפט.

 • על-פי חוק טיפול בחולי נפש, הפסיכיאטר המחוזי או סגנו, אחראיים להוצאת הוראה לביצוע טיפול מרפאתי כפוי.
 • טיפול מרפאתי כפוי יכול לבוא במקום אשפוז כפוי, או לאחר אשפוז כפוי.
 • בשונה מאשפוז כפוי, שבו נשללת חירות החולה באופן קיצוני, במסגרת טיפול מרפאתי כפוי, יכול החולה להמשיך את חייו במסגרת המשפחה, הקהילה, וההגבלה היחידה עליו, היא החובה להתייצב במרפאה מדי פעם לשם קבלת הטיפול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • התנאים המוקדמים הנדרשים להוצאת הוראת טיפול מרפאתי כפוי, זהים לתנאים להוצאת הוראת אשפוז כפוי.

למי ואיך פונים

 • הפנייה אל הפסיכיאטר המחוזי יכולה להיעשות על-ידי מנהל בית החולים שבו מאושפז האדם, על-ידי קרוב משפחה, על-ידי שכן ואף בעילום שם.

שלבי ההליך

 • אם נוכח פסיכיאטר מחוזי, על סמך בדיקה פסיכיאטרית, כי נתמלאו התנאים בחוק להוראת אשפוז כפוי (אשפוז דחוף או אשפוז שאינו דחוף), אך קיימת אפשרות לתת את הטיפול הדרוש במסגרת המרפאה, הוא רשאי במקום לתת הוראת אשפוז, להורות בכתב כי על האדם לקבל את הטיפול הדרוש.
 • טיפול מרפאתי כפוי לאחר אשפוז כפוי - אם נוכח פסיכיאטר מחוזי לפי פנייה של מנהל בית חולים, כי חולה המאושפז אשפוז כפוי, זקוק להמשך טיפול מרפאתי, לאחר שחרורו, הוא רשאי להורות על טיפול מרפאתי.
 • הפסיכיאטר המחוזי קובע את הדברים הבאים:
  • המרפאה למתן טיפולים אמבולטוריים בתחום בריאות הנפש בה יינתן הטיפול.
  • התנאים לטיפול.
  • תקופת הטיפול - תקופת הטיפול לא תעלה על 6 חודשים.
 • הפסיכיאטר המחוזי רשאי לבקש ממנהל המרפאה, בבקשה מנומקת בכתב, להאריך מדי פעם את תקופת הטיפול המרפאתי לתקופות נוספות (שכל אחת מהן לא תעלה על 6 חודשים).
 • הפסיכיאטר המחוזי רשאי במקרה שאדם לא מילא אחר הוראה לטיפול מרפאתי לתת הוראת אשפוז.
 • באחריות הפסיכיאטר המחוזי, ליידע את החולה, המנהל הרפואי של המרפאה, היועץ המשפטי לממשלה (באמצעות משרד הבריאות), וועדה פסיכיאטרית מחוזית ומנהל בית החולים, על ההוראה לטיפול מרפאתי כפוי באמצעות טופס מיוחד.
 • כאשר מדובר בצו של ביהמ"ש - הפסיכיאטר המחוזי מוסמך לקבוע את המקום והתנאים לביצוע צו ביהמ"ש לטיפול מרפאתי כפוי.
 • אחריות המנהל הרפואי של המרפאה, לבצע רישום ומעקב מסודרים של התייצבות המטופל במרפאה.

ערר על הוראת טיפול מרפאתי

 • כל אדם רשאי להגיש ערר על הוראה לטיפול מרפאתי לוועדה פסיכיאטרית.
 • הליך הערר זהה להליך ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי
 • הוועדה תדון בערר לא יאוחר מ-10 ימים מיום הגשתו.
 • הועדה רשאית לאשר את ההחלטה להורות על טיפול מרפאתי כפוי, לבטלה או לשנותה.
 • בדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית רשאי החולה להיות מיוצג על-ידי עורך-דין.

חשוב לדעת

 • על-פי הפסיקה, יש לנקוט את האמצעי המגשים את המטרה הראויה, ושפגיעתו בחולה הנפש היא הקטנה ביותר. טיפול מרפאתי כפוי מגביל פחות את חירות המטופל. לכן נקבע, כי אין לאשפז חולה נפש אשפוז כפוי בבית חולים, אם ניתן לטפל בו ולהגן על שלום הציבור באמצעות טיפול מרפאתי כפוי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.