הקדמה:

על החלטת פסיכיאטר מחוזי בעניין אשפוז בכפייה רשאי לערער כל אדם בפני הוועדה הפסיכיאטרית
על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בעניין אשפוז בכפייה רשאים לערער המאושפז, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה בלבד
המאושפז רשאי להיות מיוצג ע"י עורך דין בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


על החלטה לאשפז אדם בכפייה ניתן לערער.

 • ניתן להגיש ערר על החלטת פסיכיאטר מחוזי לאשפז אדם בכפייה.
 • כמו כן ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בעניין אשפוז בכפייה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן להגיש ערר או ערעור בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. החלטה על אשפוז כפוי דחוף או הארכתו של צו אשפוז כפוי דחוף;
  2. החלטה על אשפוז כפוי לא דחוף או הארכתו של צו אשפוז כזה.
  3. החלטה של בית משפט לנוער אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין.
 • רשאים להגיש את הערר או הערעור:
  1. על החלטה של פסיכיאטר מחוזי לאשפז בכפייה רשאי כל אדם, לאו דווקא המטופל או קרובו, להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית
  2. על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית רשאים לערער החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה.
  3. על החלטה של בית משפט לנוער רשאי לערער הקטין.

למי ואיך פונים

ערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי לאשפז אדם בכפייה

 • על צו אשפוז שניתן ע"י הפסיכיאטר המחוזי רשאי כל אדם, לאו דווקא המטופל או קרובו, להגיש ערר לוועדה הפסיכיאטרית. חברי הוועדה הם שני פסיכיאטרים ומשפטן, המשמש גם בתפקיד יו"ר הוועדה.
 • כתובת הוועדה ודרך הפנייה ימסרו למאושפז עם קבלתו לאשפוז.
 • את הערר יש להגיש באמצעות פקס ללשכת הבריאות המחוזית (מספרי הפקס מופיעים בקישור), או באמצעות מזכירת הוועדה או תיבת דואר במחלקה.
 • ניתן להגיש את הערר כל עוד צו האשפוז הכפוי בתוקף.
 • יש להגיש את הערר בכתב ועליו להיות מפורט ומנומק.
 • הוועדה הפסיכיאטרית תדון בערר לא יאוחר מחמישה ימים מיום הגשתו.
 • בדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית רשאי החולה להיות מיוצג על-ידי עורך-דין. במקרה שאין לחולה עורך-דין, הוא זכאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין לפי הוראת חוק הסיוע המשפטי.
 • הדיון בוועדה הפסיכיאטרית מתנהל בדלתיים סגורות.
 • בדיון יהיו נוכחים החולה, קרובו, בא כוחו וכל אדם אחר הנוגע לעניין שנוכחותו נדרשת בדיון. עם זאת, הוועדה רשאית למנוע את נוכחותו של החולה בדיון, אם היא סבורה שנוכחותו בדיון עלולה לפגוע בשלומו הנפשי והגופני.
 • הוועדה הפסיכיאטרית רשאית לבטל, לשנות או לאשר את הוראת האשפוז.

ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית

 • החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהמועד, שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה ההחלטה של הוועדה.
 • בית המשפט המחוזי ידון בערעור באמצעות שופט אחד.

ערעור על החלטה של בית המשפט לנוער על אשפוז כפוי של קטין

 • על החלטה של בית משפט לנוער על אשפוז כפוי של קטין ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לסיוע משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • המאושפז עצמו רשאי להיות מיוצג בדיונים בפני הוועדה הפסיכיאטרית וכן בערעורים על החלטותיה ע"י עורך דין, למידע נוסף ראו ייצוג משפטי בטיפול כפוי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים