פסיכיאטר מחוזי יכול לתת הוראה לאשפוז כפוי לא דחוף (תבוצע אחרי שיחלפו 24 שעות)
תקופת האשפוז הראשונה היא ל-7 ימים ובהתאם לשיקולים רפואיים ניתן להאריכה
מנהל ביה״ח פסיכיאטרי/מנהל מחלקה פסיכיאטרית בביה״ח כללי יכול להורות על אשפוז כפוי עד 48 שעות
על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ניתן להגיש ערעור
למידע רשמי ראו אתר משרד הבריאות


פסיכיאטר מחוזי מוסמך לתת שני סוגים של הוראת אשפוז כפוי: הוראת אשפוז כפוי דחוף והוראת אשפוז כפוי לא דחוף (המידע בדף זה).

 • הפסיכיאטר המחוזי יוכל לתת הוראת אשפוז כפוי רק אם מתקיימים תנאים מסוימים (פירוט בהמשך).
 • בהוראת אשפוז כפוי לא דחוף יש להגיע לאדם שבעניינו ניתנה ההוראה רק אחרי שיחלפו 24 שעות מהרגע שניתנה. האדם יובא לבית החולים שצוין בהוראה על ידי חברה שמבצעת הוראות אלו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הוראת בדיקה או אשפוז כפוי לא דחוף תינתן אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. האדם נמצא במצב פסיכוטי (קיימת פגיעה במידה ניכרת בכושר השיפוט או בכושר בביקורת המציאות).
  2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנת אובדנות או מסוכנות באופן לא מיידי או שהוא גורם סבל נפשי חמור לאדם אחר באופן שפוגע בקיום אורח חיים תקין.
  3. האדם מסרב להיבדק או להתאשפז מרצונו.


למי ואיך פונים

שימו לב
אם מנהל ביה״ח פסיכיאטרי/מנהל מחלקה פסיכיאטרית הורה על אשפוז כפוי (עד 48 שעות בלבד) ובזמן זה צוות ביה״ח השתכנע שיש צורך בהמשך אשפוז והאדם מסרב, הצוות יכול לפנות לפסיכיאטר המחוזי בבקשה שיוציא הוראה לאשפוז כפוי לתקופה ארוכה יותר.

שלבי ההליך

 • לאחר שהפסיכיאטר המחוזי השתכנע כי התקיימו התנאים לאשפוז בכפייה, הוא ייתן הוראת אשפוז.
 • תקופת האשפוז הראשונית על-פי צו אשפוז כפוי לא תעלה על שבעה ימים.
 • הארכת תקופת האשפוז מעבר לשבעה ימים ועד שלושה חודשים וחצי יכולה להיעשות רק באמצעות פנייה מנומקת של בית החולים, בו אושפז החולה:
  • בתום שבעת הימים, לפסיכיאטר המחוזי נתונה הסמכות להאריך את תקופת האשפוז בשבעה ימים נוספים, וזאת לפי בקשה מנומקת של בית החולים.
  • בתום שבעת הימים הנוספים (כלומר לאחר ארבעה-עשר ימים שבהם החולה מאושפז בכפייה) נתונה הסמכות להאריך את האשפוז הכפוי לוועדה הפסיכיאטרית. זו רשאית להאריך את תקופת האשפוז הכפוי לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, לפי בקשה מנומקת של בית החולים.
  • לאחר מכן רשאית הוועדה הפסיכיאטרית להאריך מדי פעם את תקופת האשפוז הכפוי, לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על ששה חודשים, וזאת גם ללא בקשה מבית החולים. אם הוועדה הפסיכיאטרית האריכה את תקופת האשפוז הכפוי ליותר משלושה חודשים, רשאי החולה לפנות לוועדה בבקשה לדיון נוסף בעניין האשפוז.

ערעור

חשוב לדעת

 • הוראת אשפוז בכפייה של פסיכיאטר מחוזי תקפה במשך עשרה ימים. אם היא לא בוצעה במהלך אותה תקופה, לא ניתן לאשפז את אותו אדם, ויש להגיש בקשה חדשה למתן הוראת אשפוז.
 • הוראת אשפוז כפוי שאינו דחוף תבוצע בתום 24 שעות ממתן ההוראה, ואם הוגש ערר בתוך זמן זה – יידחה ביצוע ההוראה עד קבלת החלטת הוועדה הפסיכיאטרית בערר.
 • הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראת אשפוז בכפייה, רשאי גם:
  • למנות את מבצע הבדיקה הכפויה.
  • להורות על כך שמבצע הבדיקה יהיה זכאי לסיוע משטרתי במידת הצורך.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להיכנס לביתו של החולה או לכל בית חולים או שטח כדי לבצע את הבדיקה.
  • להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להשתמש בכוח סביר כדי לתפוס את החולה ולבצע את הבדיקה.
  • לקבוע את בית החולים שבו יאושפז החולה או את המרפאה שבה החולה יקבל טיפול או את מקום ביצוע הבדיקה ואת הפסיכיאטר הבודק.
  • לקבוע תנאי הבדיקה.
 • אדם שאושפז שלא כדין רשאי להגיש תביעה משפטית נגד בית החולים והפסיכיאטר המחוזי למתן פיצויים בשל כליאת שווא לפי סעיף 26 לפקודת הנזיקין.
 • אדם שאושפז כדין אך בשל אשפוזו הורע מצבו ונגרמו לו נזקים נפשיים, גופניים או מוחיים יכול להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות