עובד זכאי לקחת חופש מהעבודה ביום הבחירות המקדימות ("פריימריז") למפלגה שבה הוא חבר מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאה לחופשה
ההיעדרות תהיה על חשבון החופשה השנתית של העובד
על העובד למסור הודעה למעסיק 14 ימים מראש לפחות על רצונו בחופשה


עובד זכאי להיעדר מעבודה לצורך הצבעה בבחירות המקדימות ("פריימריז") למפלגה שבה הוא חבר, והמעסיק חייב לאפשר לו זאת.

 • ההיעדרות תיחשב לחלק מהחופשה השנתית (כלומר ההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד), וישולם בעדה שכר, אם היא נמשכת חצי יום או יותר.
 • עבור היעדרות של פחות מחצי יום לא ישולם שכר, והיא לא תיחשב לחלק מהחופשה השנתית, כלומר שעות ההיעדרות לא ינוכו ממכסת ימי החופשה הצבורים של העובד.
 • אם אין לזכות העובד ימי חופשה שנתית, לא ישולם לו שכר בעד ההיעדרות, ושעות ההיעדרות לא ינוכו מימי החופשה שיצבור העובד בעתיד.
 • ניתן לנצל זכות זו ולהיעדר מהעבודה לצורך הצבעה בבחירות מקדימות, לכל היותר 2 ימי עבודה מלאים בשנה.

מי זכאי?

 • עובד שהוא חבר במפלגה שמתקיימות בה בחירות מקדימות.
 • עובדי חינוך, כגון מורים וגננות, יהיו זכאים בכפוף להליכי אישור חופשה הנהוגים במערכת החינוך.

תהליך מימוש הזכות

 • 14 ימים לפחות לפני יום הבחירות המקדימות על העובד למסור הודעה למעסיק על היעדרותו מהעבודה ביום זה.
 • על העובד למסור למעסיק את משך הזמן שבו ייעדר מעבודה.

חשוב לדעת

 • על המעסיק לשמור בסוד מידע שמסר לו עובד לגבי היעדרות לצורך הצבעה בבחירות מקדימות, ולהימנע מרישום בפנקס החופשה כל פרט לגבי המפלגה שבה נערכו הבחירות המקדימות.
 • אסור למעסיק להפלות את העובד בגין חברותו במפלגה, ובכלל זה בתנאי שכרו, בקידומו בעבודה, בהחלטה על פיטוריו או על קידומו בעבודה וכיו"ב. למידע נוסף ראו איסור אפליית עובד בשל חברותו במפלגה.
 • קיימים עוד ימים בשנה שהעובד יכול לקחת בהם חופשה מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד להם. למידע נוסף ראו ימי חופשה לבחירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים