עובדים רשאים להיעדר מעבודתם ב-2 ימים ספציפיים שיבחרו במהלך שנה מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתם לחופשה, בתנאי שלפחות אחד מ-2 הימים יהיה באחד מהמועדים המפורטים בהמשך
ההיעדרות היא על חשבון ימי החופשה השנתית
עובדים במגזר הציבורי ועל-פי הסכמים קיבוציים שונים, רשאים להיעדר בתשלום בימי בחירה, בנוסף לימי החופשה השנתית


עובדים רשאים להיעדר מעבודתם יום בשנה באחד מהמועדים המפורטים בהמשך, וזאת על חשבון ימי החופשה השנתית, מבלי שהמעסיק יוכל להתנגד ליציאתם לחופשה במועד זה,

  • בנוסף, רשאי עובד לקחת במהלך שנת העבודה יום אחד מהחופשה השנתית במועד כלשהו על-פי בחירתו.
  • יש להודיע למעסיק על ההיעדרות 30 יום מראש.
  • ישנם עובדים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים בהם נקבע שהעובד זכאי להיעדר ביום בחירה (אחד או שניים במהלך השנה) על חשבון המעסיק, וזאת בנוסף לימי החופשה השנתית.
דוגמה
עובדי מדינה שהתקש"יר חל עליהם, זכאים להיעדר מעבודתם על חשבון המעסיק במהלך 2 ימי בחירה בשנה, וזאת בנוסף לימי החופשה השנתית.
טיפ
לעובדים שחל עליהם הסכם קיבוצי , מומלץ לבדוק האם יש בהסכם התייחסות מיוחדת והטבות נוספות בנוגע לימי בחירה.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

  • על העובד להודיע למעסיקו לפחות 30 ימים מראש על כוונתו לצאת לחופשה ביום בחירה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם האישי או הקיבוצי החל על העובד.
  • הזכאות לתשלום עבור ימי החופשה השנתית מותנית בכך שהעובד לא יעבוד במקום עבודה אחר במהלך ימי החופשה. במקרה שהעובד עבד בעבודה אחרת, המעסיק רשאי לא לשלם לו עבור ימי החופש שלו, ואם המעסיק כבר שילם לעובד עבור ימי חופש שבהם עבד במקום אחר, המעסיק רשאי לנכות את התשלום משכר העובד.
  • התיישנות: חשוב לזכור שימי חופשה ניתן לתבוע רק לגבי 3 השנים המלאות האחרונות במקום העבודה, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה.

המועדים שנקבעו כימי בחירה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות